DAİMİ

s. 1. constant, permanent; ~ müşahidə constant observation; ~ küləklər constant winds; ~ ünvan permanent address; ~ məkan permanent residence; 2. regular, standing; ~ müştərilər regular customers; ~ ordu hərb. regular / standing army; ~ cərəyan fiz. direct / continuous current

DAİMA
DAİMİLƏŞDİRİLMƏK

Значение слова в других словарях