EHMALLI

I. s. careful; cautious; ~ adam a careful man*

II. z. carefully, quietly, softly, with care; cautiously; ~ olmaq to be* careful, to act with care; Ehmallı olun! Be careful! Mind out! (qablanmış əşyaların üstündə) Caution! Handle with care! Mən qapını ehmallı açdım ki, uşaq oyanmasın I opened the door cautiously so as not to wake the baby

EHMALCA
EHMALLICA

Digər lüğətlərdə