FƏHM

\[فهى \] ağıl, düşüncə, təfəkkür. Fəhm etmək – düşünmək, təfəkkürə dalmaq mənasını verir. Sözün kökü fəhimə \[فهى \] -dir. Dilimizdə anlam mənasında çox işlətdiyimiz ―məfhum‖ ( يفهىوٌ ) sözü də bu kökdən törəmişdir. Ərəbcədə hərfi mənada ―başa düşülən‖ deməkdir.
FƏAL
FƏQİH

Значение слова в других словарях