FEL ƏRƏB

Hiylə, kələk, fənd, fırıldaq. (“Koroğlu” dastanının lüğəti) 

Mən anadan mərd olmuşam,

O Çənlibeldən gəlmişəm,

Koroğluyam, at minmişəm,

Yüz min belə fellərim var.

                       (“Həmzənin Qıratı aparmağı”)

                     *

Uyma yağının felinə,

Gərək Koroğlu bilinə.

Qızıb Ərzurum elinə

Bir vəlvələ salar indi.

                      (“Koroğlunun Ərzurum səfəri”)

FEL
FELDAR