Толковый словарь философских терминов

 • MƏFHUM

  \ – obyektlərin yaxud da hadisələrin müştərək xüsusiyyətlərini ehtiva edən və bir müştərək adda cəm edən ümumi kəlmələr

  Полностью »
 • MƏFKURƏ

  \ – fikir, məfkurə, qayə, insanı hisslər dünyasının fövqünə çıxaran qayə. 1. Ən yüksək, ən yetişkin həqiqət

  Полностью »
 • MƏHƏBBƏT

  \– insanların qarşılıqlı maraq və meyllərinə əsaslanan ünsiyyət və yaxınlıq münasibətlərindən doğan dərin intim hiss

  Полностью »
 • MƏXLUQAT

  Yaradılmışlar, Allahdan başqa bütün varlıqlar məxluqat hesab olunur. Çünki yeganə yaradılmayan varlıq Allahdır

  Полностью »
 • MƏİŞƏT

  \– cəmiyyət həyatının insanın özünün təkrar istehsalı ilə bilavasitə bağlı mühüm sahələrindən biri; qida məhsulları, paltar, mənzil, istirahət, əy

  Полностью »
 • MƏKAN

  \ – daxilində bir cismin ola biləcəyi yerlərin hamısını göstərən termin. Bütün var olanları içərisində ehtiva etdiyi yer

  Полностью »
 • MƏQSƏD

  \. Həyata keçirmək məqsədilə qurulan və qovuşmaq istənilən məfhum, şey.

  Полностью »
 • MƏN

  \ – türkdilli terminologiyaya aiddir. 1. Şüurlu olaraq özünü başqalarından fərqləndirən, ayıran kəlmə

  Полностью »
 • MƏNAFE

  fərdlərin, sosial bliklərin \ hərəkətlərinin sosial davranışını müəyyən edən səbəb.

  Полностью »
 • MƏNTİQ

  \ - ərəb dilindəki طٔك \ felinin mim məsdəiridir. Dilimizə hərfi mənada danışma, nitq söyləmə mənalarına uyğun gəlir

  Полностью »
 • MƏRASİM

  etnosun müəyyən sosial, ailə və mənəvi həyatı ilə bağlı olan reqlamentli hadisələrdir. Adətlə fərqləndirmək üçün onlar aşağıdakı söz birləşmələri ş

  Полностью »
 • MƏSULİYYƏT

  \ – insanın öz fəaliyyətlərini yaxud da öz təsir sahəsinə daxil olan hər hansı bir hadisənin nəticələrini öz boynuna götürməsi

  Полностью »
 • MƏZDƏKİLİK

  V əsrin sonunda İranda yaranmış, sonralar Azərbaycanda və bir sıra qonşu ölkələrdə geniş yayılmış dini-fəlsəfi və sosial təlim

  Полностью »
 • MİF

  \ – tanrılar, qəhrəmanlar, əvvəlki zamanların hadisələri üzərinə deyilənlər, nağıllar, əfsanələr. Yaxud hər hansı bir cəmiyyətdə əfsanə formasında ca

  Полностью »
 • MİFOLOGİYA

  \ Miflər, mifik rəvayətlər toplusu, əsatir. Yunan mifologiyası, mifləri tədqiq edən elm.

  Полностью »
 • MİFOLOGİYA

  \ gerçəkliyin ibtidai şüurda qədim dövr üçün səciyyəvi olan şifahi xalq yaradıcılığında təcəssümləşmiş fantas-tik inikası

  Полностью »
 • MİKROSOSİOLOGİYA

  \ – sosio-logiyanın bölməsi; öyrənmə obyektini \ təşkil edir.

  Полностью »
 • MİLLƏT

  \– insan birliyinin tarixən təşəkkül tapmış və xalqı əvəz etmiş forması, insanların yeni sosial və beynəlmiləl birliyi

  Полностью »
 • MİMANSA

  \ – hind fəlsəfə-sinin ortodoksal sistemlərindən biri.

  Полностью »
 • MİSTİK

  \ – hissi idrakın xaricində sirli sehirli mənəvi nurlanmağa aid olan.

  Полностью »
 • MİSTİSİZM

  \ – ruhi – mənəvi hal və tutum, naməlum qalan və üstüörtülü olan məsələlər, İlahi müşahidə yolu ilə həqiqətlərə, yaxud Tanrıya qovuşma fəaliyyət-

  Полностью »
 • MODALLIQ

  \ \ – mühaki-mənin, həmin mühakimədə söylənilən iqrari fikrin ―qüvvəsinə‖ xarakteristikası: mühakimə zəruri, mümkün, təsadüfi, qeyri müm-kün

  Полностью »
 • MODELLƏŞDİRMƏ

  \ – müəyyən obyektin xarakteristikalarının öyrənilməsi üçün onların xüsusi yaradılmış digər obyektdə təkrar yaradılması

  Полностью »
 • MONADA

  \ – varlığın struktur, substansional vahidini ifadə edən fəlsəfi termin.

  Полностью »
 • MONARXİYA

  (yunanca – təkhakimiyyətlilik) – elə bir idarə-etmə formasıdır ki, burada ali hakimiiyət vətəndaşların iradəsindən asılı olmayaraq tam və ya qismən bi

  Полностью »
 • MONARXİYA

  \ – bir nəfərin suverenliyi, hakimiyyəti. Dövlət gücünün bir nəfərin əlində cəm olunmasını bildirən dövlət forması

  Полностью »
 • MONİZM

  \ – bütün mövcu- datın əsasında bir başlanğıcın dayandığını qəbul edən fəlsəfi təlim.

  Полностью »
 • MONİZM

  \ – Bircilik-Tekçilik: Kainatdakı hər şeyi bir tək prinsipə \ irca edər.

  Полностью »
 • MONOTEİZM

  \ – Tek Tanrıcılık-Vahdaniyyet: bir tək ilaha inanmağı ifadə edir.

  Полностью »
 • MONOTEİZM

  \ – Ancaq bir Tanrının varlığını qəbul edən din və fəlsəfi təlim.

  Полностью »
 • MORFOLOGİYA

  \

  Полностью »
 • MOTİV

  \ – hər hansı bir istəkdən doğan fəaliyyətin səbəbi, hərəkətverici qüvvəsi. Motivasiya isə istəyin motivlərlə təyin edilməsidir

  Полностью »
 • MÖVCUDLUQ

  \– bir-birilə əlaqədə və qarşılıqlı təsir halında dəyişən şeylərin bütün rəngarəngliyi.

  Полностью »
 • MUHAL

  \ – İmkansız: Məntiq və metafizikada ziddiyyəti içinə alan şeydir.

  Полностью »
 • MUXTARİYYƏT

  \ – bir adamın, bir cəmiyyətin özünün qoyacağı qaydalara özünün tabe olacağı. muxtariyyət : is. \ Daxili qanunvericilik və idarəetmə işlərində sər

  Полностью »
 • MUTLAK

  \: Qeydə şərtə bağlı olmayan, sərhədsiz sonsuz, dəyişməz və müstəqil olan.

  Полностью »
 • MÜCƏRRƏD

  \ – mücərrədlik ilə əldə edilmiş bir düşüncə. Mücərrəd anlamlar ehtiva edən məfhum.

  Полностью »
 • MÜCƏRRƏDLİK

  \ – həqiqəti nəzəri dərk etməyin elmi cəhətdən müəyyənləşdirilmiş müşahidə və eksperiment faktları ilə bağlı olmayan mücərrəd məntiqi mühakimələrə

  Полностью »
 • MÜDDƏT

  \ – öz bütünü daxilində alınmış, məhdud bir zaman parçası, axıb gedən zaman dilimində bir parça.

  Полностью »
 • MÜHARİBƏ

  \dövlətlərin və bu dövlətlər daxilində siniflərin siyasətinin zorakılıqla davam etdirilməsindən ibarət olan ictimai-siyasi hadisə

  Полностью »
 • MÜHƏRRİK

  \ – Hareket etdiren, Kımıldatan: Aristotelə görə Tanrı və ya aləmdə hər cür dəyişmənin, meydana gələn xəstəliyi olan lakin özü heç bir dəyişiklik ta

  Полностью »
 • MÜQAYİSƏ

  \- obyektlər arasındakı oxşarlıq və ya fərq əlamətini \ müəyyən etmək məqsədi ilə onların bir-birilə tutuşdurulması, fərqləndirilməsi

  Полностью »
 • MÜQƏDDƏM

  \ – məntiqdə nəticənin çıxardığı prinsip və yaxud prinsiplər.

  Полностью »
 • MÜQƏDDƏS

  \ – Tanrıya həsr edilmiş olan, Tanrıya aid olan, bütün var olanların, yer üzünə bağlı olanın üstündə yüksələn, on-dan tamamilə başqa olan

  Полностью »
 • MÜQƏDDİMƏLƏR

  \– məntiqdə, əqli nəticələrdə yeni mühakimənin \ alındığı mühakimələr.

  Полностью »
 • MÜLAHİZƏ

  \ – müasir formal məntiqdə müəyyən dildə verilən təklif; onun həqiqiliyinə \ və ya modallığına \ verilən qiymətlərlə əlaqədər nəzərdən keçirilir

  Полностью »
 • MÜLKİYYƏT

  \ – hər hansı obyektlərin subyektə məxsus olması.

  Полностью »
 • MÜMKÜN

  \ – nə zəruri, nə də imkansız olan, yəni nə olmayan nə də mütləq olan.

  Полностью »
 • MÜMTƏNİ

  \ Yoxluğu müqabilində varlığı düşünülməyəndir. Allahın yoxluğunun düşünülməməsi, dörd sayının tək olmasının iddia edilə bilməməsi kimi

  Полностью »
 • MÜNASİBƏT

  \ bütün hadisələrin qarşılıqlı əlaqə anı.

  Полностью »