FİTNƏ-FEİL ƏRƏB

Hiylə, kələk, fənd, tələ. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

Koroğlu der, şəndi qoşun yayılı,

Məsaf günü qoç igidlər ayılı,

Hər oymaqdan min igidim sayılı,

Mənim yüz min fitnə-fellərim vardı.

                                (Paris nüsxəsi, 6-cı məclis)

FİTNƏ ƏRƏB
FOT