İRƏM

Behişt, Cənnət (Şərq əsatirində Yəməndə olduğu göstərilən əfsanəvi bağ).
İRAMİN
İRFAN

Значение слова в других словарях