Ləzgicə-azərbaycanca lüğəti

 • ДАБАГЪ:

  дабагъ авун bax табагъ² (табагъ авун).

  Tam oxu »
 • ДАБАКЬ

  bayt. dabaq; дабакь хьун dabaq olmaq, dabaq xəstəliyinə tutulmaq.

  Tam oxu »
 • ДАБАН

  (-ди, -да, -ар) daban; дабандин кӀараб daban sümüyü; гуьлуьтдин дабан corabın dabanı; * дабан атӀун bax дабан эгъуьнун; дабан эгъуьнун bax кӀвач (кӀва

  Tam oxu »
 • ДАВ

  (-ди, -да) don, buz; şaxta; дав хьун (дав кьун) buz bağlamaq, donmaq, buzlanmaq; давди ягъун a) don vurmaq, bərk şaxtadan xarab olmaq (kartof, soğan v

  Tam oxu »
 • ДАВА

  1. bax дарман; гьар са дердиниз вичин дава ава. Ata. sözü hər dərdin bir dərmanı var, tapanı gərək; 2

  Tam oxu »
 • ДАВА-ДАРМАН

  top. dava-dərman, dərman, müxtəlif dərmanlar; дава-дарман авун dava-dərman etmək (eləmək), müalicə etmək

  Tam oxu »
 • ДАВАМ

  1. davam; dözüm, tab; давам гъун (давам авун, давам гун) davam gətirmək (etmək); 2. sürək, davam, arası kəsilməmə; давам(ар) авун bax давамарун

  Tam oxu »
 • ДАВАМАРУН

  (-из, -на, -а) f. 1. davam etdirmək, başlamış bir işi eyni qayda və ardıcıllıqla fəaliyyətdə saxlamaq; 2

  Tam oxu »
 • ДАВАМУН

  (-из, -на, -а) f. 1. davam gətirmək, dözmək, tab gətirmək; müqavimət göstərmək; 2. davam etmək; əvvəlki halında qalmaq, fəaliyyətdə qalmaq

  Tam oxu »
 • ДАВЛА

  1. ovç. dovla, bürüncək (quşları ovlamaq üçün); 2. məc. dəsxoş, qənimət, qazanc (asanlıqla, zəhmətsiz ələ keçirilən)

  Tam oxu »
 • ДАВУГЪА

  bax тугъагъа.

  Tam oxu »
 • ДАГЪ

  (-ди, -да, -лар) 1. dağ; дагъдин хур dağın döşü, dağdöşü, yamac; дагъдин цен (дагъдин кӀан) dağın ətəyi, dağın dibi, dağətəyi; 2

  Tam oxu »
 • ДАГЪАР

  bax дагьар.

  Tam oxu »
 • ДАГЪВИ

  (-ди, -да, -яр) 1. dağlı; 2. dan. dağıstanlı, Dağıstan əhli.

  Tam oxu »
 • ДАГЪДИН

  1. dağ -i [-ı]; 2. “дагъ” söz. sif.; дагъдин гьава dağ havası; дагьларин цӀиргъ coğr. dağ silsiləsi, sıra dağlar; * дагъдин гьер bax гьер; дагъдин сев

  Tam oxu »
 • ДАГЪДХУР

  dağdöşü (dağın ön və orta tərəfi, azca maili səthi).

  Tam oxu »
 • ДАГЪДЦЕН

  dağətəyi (dağın ətəyində yerləşən sahə).

  Tam oxu »
 • ДАГЪДЦӀЕГЬ

  zool. dağkeçisi; дагъдцӀегьрен dağkeçisi -i [-ı].

  Tam oxu »
 • ДАГЪДЧАЙ

  bot. dağ çayı (sıldırım qayalarda bitən, kökləri çay əvəzinə işlədilən kol bitki).

  Tam oxu »
 • ДАГЪУСТАНВИ

  dağıstanlı.

  Tam oxu »
 • ДАГЬ

  bax дегь³.

  Tam oxu »
 • ДАГЬАР

  (-ди, -да, -ар) mağara, kaha, zağa; oyuq.

  Tam oxu »
 • ДАД¹

  (-уни, -уна, -ар) 1. dad, tam; туькьуьл дад acı dad; дадуниз килигун dadına baxmaq, dadmaq; az yemək; сиве – дад, руфуна – инад

  Tam oxu »
 • ДАД²

  (-ди, -да, -ар) 1. dad; kömək, imdad; 2. fəryad, fəğan, haray; giley, şikayət; * дад авун a) dad istəmək, kömək istəmək, köməyə çağırmaq, imdada çağır

  Tam oxu »
 • ДАД-БИДАД

  dad-bidad; дад-бидад авун dad-bidad etmək, ah-zar eyləmək, fəryad etmək.

  Tam oxu »
 • ДАД-ФЕРЯД

  dad-fəryad, köməyə çağırma; dad, fəğan, fəryad; дад-феряд авун dad-fəryad etmək (eləmək), imdada çağırmaq, köməyə çağırmaq

  Tam oxu »
 • ДАДЛУХАР

  (-ри, -ра) c. 1. dadverici maddələr, ədviyyat (hər növ); 2. hər növ yer-yemiş, meyvə, şirni və s. nemətlər

  Tam oxu »
 • ДАДУН

  (-из, -на, дад ая) f. 1. dad eləmək (etmək), dad-fəryad etmək, imdada çağırmaq, köməyə çağırmaq; 2. dad istəmək, kömək istəmək, xahiş etmək, yalvarmaq

  Tam oxu »
 • ДАИМ(А)

  zərf daim(a), həmişə, hər vaxt.

  Tam oxu »
 • ДАКӀ

  (-а, -а, -ар) camaxatan, cüməxatan, taxça.

  Tam oxu »
 • ДАКӀАН

  bax такӀан.

  Tam oxu »
 • ДАКӀАНАРУН

  bax такӀанарун.

  Tam oxu »
 • ДАКӀАНВАЛ

  bax такӀанвал.

  Tam oxu »
 • ДАКӀАНЗ-ДАКӀАНЗ

  bax такӀанз-такӀанз

  Tam oxu »
 • ДАКӀАР

  (-ди, -да, -ар) 1. pəncərə; 2. bax дакӀ.

  Tam oxu »
 • ДАКӀВАЦӀ

  1. koppuş, yumru, dolu, kök; 2. məc. küsəyən, tez küsən, tez inciyən, dəymədüşər (uşaq).

  Tam oxu »
 • ДАКӀУН²

  is. köp, şiş, qabarma; дакӀун элекьарун a) köpünü almaq, şişini, qabarmasını yatırtmaq; b) məc. hirsini soyutmaq, aram etmək, sakitləşdirmək

  Tam oxu »
 • ДАКӀУН¹

  (-ваз, -уна, -укӀ) f. 1. köpmək; şişmək, qabarmaq, qalxmaq; руфун дакӀун qarnı köpmək (şişmək); 2. islanıb köpmək, böyümək, artmaq, çoxalmaq (buğda, n

  Tam oxu »
 • ДАКӀУР

  1. köpmüş, şişmiş; qabarmış, qabarıq; дакӀур чка şiş, çıxıntı, ur; 2. məc. kök, dolu, gombul, yumru, koppuş; дакӀур гъилер gombul əllər

  Tam oxu »
 • ДАКӀУРАР

  c. armud növü.

  Tam oxu »
 • ДАКӀУРУН

  (-из, -на, -а) f. 1. köpdürmək, şişirtmək, qabartmaq; хъуьхъвер дакӀурун ordlarını köpdürmək; 2. məc

  Tam oxu »
 • ДАЛ

  çox hündür, uzun; дал чинар uzun çinar.

  Tam oxu »
 • ДАЛАВ

  1. dolça; 2. dolça bürcü.

  Tam oxu »
 • ДАЛАХ

  ənöv (dalağın ağrılı şişməsi); qatdalaq (məh.).

  Tam oxu »
 • ДАЛДА

  (-ди, -да, -яр) 1. dalda, daldalıq, sığınacaq, daldalanacaq; 2. məc. kömək, arxa, himayə; * далдадик акъвазун a) dalda yerdə durmaq, daldalanmaq, qoru

  Tam oxu »
 • ДАЛДАМ

  (-ди, -да, -ар) 1. təbil, nağara, davul; kos-nağara; далдамдин nağara -i [-ı]; 2. далдамар c. dan. a) üçlük, trio (nağaraçı və iki zurnaçıdan ibarət d

  Tam oxu »
 • ДАЛДАМЧИ

  nağaraçı, nağaraçalan, davulçu, təbilçi, barabançı.

  Tam oxu »
 • ДАЛДАМЧИВАЛ

  nağaraçılıq.

  Tam oxu »
 • ДАЛЛАЙ

  (-ди, -да, -яр) isteh. 1. boş danışıq, boş söhbət; куьтягь тежер даллай a) qurtarmaq bilməyən boş söhbət, uzun-uzadı boş danışıq; b) sonsuz mübahisə,

  Tam oxu »
 • ДАЛЛАЛ

  (-ди, -да, -ар) dəllal, araçı; aradüzəldən, vasitəçi.

  Tam oxu »