Ləzgicə-azərbaycanca lüğəti

 • ПАБ

  (папа, папа, папар) 1. arvad, qadın; хендеда паб dul qadın; 2. arvad, zövcə, övrət, həyat yoldaşı; ərli qadın; 3

  Tam oxu »
 • ПАБ-АЯЛ

  1. arvad-uşaq, ailə, külfət; паб-аял авай evli, arvad-uşaqlı, ailəli; 2. qadınlar və uşaqlar (bir yerdə)

  Tam oxu »
 • ПАБ-ГЪУЬЛ

  ər-arvad, ərlə arvad; паб-гъуьл хьун ər-arvad olmaq, evlənmək.

  Tam oxu »
 • ПАБАХЪАН

  bax папатӀ.

  Tam oxu »
 • ПАБАХЪАНВАЛ

  bax папатӀвал.

  Tam oxu »
 • ПАБВАЛ

  1. arvadlıq, qadınlıq; 2. zövcəlik, övrətlik; пабвал авун a) qadınlıq etmək; arvadlıq etmək, zövcəlik etmək; b) məc

  Tam oxu »
 • ПАБВИЛЕЛДИ

  zərf qorxaqcasına, acizanə, yaltaqcasına.

  Tam oxu »
 • ПАГВ¹

  (пакуни, пакуна, паквар) böyür, bədəndə qabırğaların yerləşdiyi yer; пакун тӀвал anat. qabırğa.

  Tam oxu »
 • ПАГВ²

  bax паквар.

  Tam oxu »
 • ПАГУН

  dan. bax погон.

  Tam oxu »
 • ПАГЬ

  nida bah! pa! pah! paho!; * пагь атӀун a) heyrətlənmək, təəccüblənmək, mat qalmaq; b) heyrətləndirmək, heyrətə salmaq, mat qoymaq; c) məc

  Tam oxu »
 • ПАГЬ-ПАГЬ

  nida bəh-bəh! (tərif, bəyənmə, zövq ifadə edir).

  Tam oxu »
 • ПАГЬЛИВАН

  1. pəhləvan, qəhrəman, igid; 2. kəndirbaz, canbaz; цӀилин паливан (симин пагьливан) kəndirbaz; * мецин пагьливан bax мез

  Tam oxu »
 • ПАГЬЛИВАНВАЛ

  1. pəhləvanlıq, qəhrəmanlıq, igidlik, qoçaqlıq; 2. kəndirbazlıq.

  Tam oxu »
 • ПАД

  (пата, пата, патар) 1. yön, tərəf, səmt, cəhət; эрчӀи пад sağ tərəf; къуза пад qüzey tərəf, qüzey; 2

  Tam oxu »
 • ПАД

  хьун f. 1. müxt. mən.: partlamaq; parçalanmaq, qəlpələnmək; 2. məc. dan. paxıllıq etmək, gözü götürməmək, dargözlük etmək; 3

  Tam oxu »
 • ПАД-КЪЕРЕХ

  yan-yörə, ətraf, həndəvər; qıraq-bucaq; * пад-къерех агудун (пад-къерех авун) hazırlaşmaq, hazırlıq görmək, yığışmaq

  Tam oxu »
 • ПАД-КЬИЛ

  üst-baş, əyin-baş, geyim; * пад-кьил авун hazırlanmaq, üst-başını düzəltmək (qaydaya salmaq).

  Tam oxu »
 • ПАД-ПАД:

  пад-пад авун f. 1. parça-parça etmək, tikə-tikə etmək, kəsmək, doğramaq, hissələrə bölmək; 2. parçalamaq, dağıtmaq, öldürmək; 3

  Tam oxu »
 • ПАД-ПАД

  хьун f. 1. parça-parça olmaq, tikə-tikə olmaq, hissələrə bölünmək, parçalanmaq; 2. cırıq-cırıq olmaq, cırılmaq, yırtılmaq; 3

  Tam oxu »
 • ПАДЕЖ

  (-ди, -да, -ар) qram. hal; асул падеж adlıq hal; талукьвилин падеж yiyəlik hal; падежриз дегиш хьун qram

  Tam oxu »
 • ПАДИШАГЬ

  bax пачагь.

  Tam oxu »
 • ПАДУН

  (-из, -на, пад ая) f. 1. partlatmaq; parçalamaq, dağıtmaq; раг падун qayanı partlatmaq; 2. şaqqalamaq, ikiyə bölmək; 3

  Tam oxu »
 • ПАЖ

  (-ра, -ра, -ар) 1. bic (qeyri-qanuni cinsi əlaqədən doğulmuş uşaq); 2. bic, haramzadə, hiyləbaz, dolandırıcı, fırıldaqçı, kələkbaz, yaramaz, tülüngü;

  Tam oxu »
 • ПАЖВАЛ

  biclik, haramzadəlik, kələkbazlıq, hiyləbazlıq, fırıldaqçılıq.

  Tam oxu »
 • ПАЗАВАН

  dan. yekə, zorba, zırpı, pəzəvəng.

  Tam oxu »
 • ПАЙ

  (паюни, паюна, паяр) 1. hissə, qisim; кьудай са пай dörddə biri, dörddə bir hissə; 2. hissə, fəsil; 3

  Tam oxu »
 • ПАЙ-УЬЛУЬШ

  dan. 1. pay, sovqat, bəxşiş, hədiyyə; 2. pay-lüş, pay, hissə, qismət.

  Tam oxu »
 • ПАЙГАР¹

  (-ди, -да, -ар) 1. şüvül: ləngər (kəndirbazlıqda); 2. pərgar, sirkul.

  Tam oxu »
 • ПАЙГАР²

  1. möhkəm, bərk; davamlı, dayanıqlı; пайгар авун bax пайгарун; 2. pərgar, bacarıqlı, məharətli, qabiliyyətli, usta; мецел пайгар dildə (danışmaqda) pə

  Tam oxu »
 • ПАЙГАР

  хьун f. 1. möhkəm olmaq, bərk olmaq; davamlı olmaq; 2. saz olmaq, işlək vəziyyətdə olmaq, pərgar olmaq; 3

  Tam oxu »
 • ПАЙГАРВАЛ

  1. möhkəmlilik, bərklik, davamlılıq; 2. sazlıq, müntəzəmlik, saz olma; 3. müvazinət, bərabərlik, tarazlıq

  Tam oxu »
 • ПАЙГАРДАКАЗ

  zərf 1. möhkəmcə, möhkəm surətdə, möhkəm-möhkəm, çox bərk; 2. yaxşıca, yaxşı-yaxşı, lazımınca, əməlli-başlı

  Tam oxu »
 • ПАЙГАРУН

  (-из, -на, пайгар ая) f. 1. möhkəmlətmək, bərkitmək, davamlı etmək; 2. düzəltmək, təmir etmək, sazlamaq, işlək vəziyyətə gətirmək; 3

  Tam oxu »
 • ПАЙГЪАМБАР

  1. peyğəmbər, rəsul, nəbi; 2. məc. təmiz, pak, müqəddəs adam mənasında; 3. armud növü.

  Tam oxu »
 • ПАЙГЪАМБАРВАЛ

  1. peyğəmbərlik, rəsulluq, nəbilik; 2. məc. gələcəkdən xəbər vermə.

  Tam oxu »
 • ПАЙДА

  peyda, peyda olma; пайда хьун peyda olmaq, zahir olmaq, aşkara çıxmaq, görünmək.

  Tam oxu »
 • ПАЙДАХ

  bayraq; пуд рангунин пайдах üçrəngli bayraq; * лацу пайдах хкажун ağ bayraq qaldırmaq, təslim olmaq.

  Tam oxu »
 • ПАЙДАХЧИ

  bayraqdar, bayraqçı.

  Tam oxu »
 • ПАЙИЗ

  “паюн”-un murad forması; bax паюн.

  Tam oxu »
 • ПАЙЧИ

  payçı (bir işdə payına düşən payı verərək üzv olan adam).

  Tam oxu »
 • ПАК

  pak; təmiz; пак инсан pak adam (əsli, zatı); пак авун paklamaq, təmizləmək (murdar sayılan bir şeyi); пак хьун yuyulub təmizlənmək, paklanmaq

  Tam oxu »
 • ПАКА

  zərf sabah.

  Tam oxu »
 • ПАКАВУЗ

  dan. bax пакгауз.

  Tam oxu »
 • ПАКАГЬАН

  1. sabahkı, sabah olacaq; 2. sabahlıq.

  Tam oxu »
 • ПАКАМА

  səhər, sabah, sübh; пакама хьун sabah açılmaq (olmaq), sübh açılmaq, dan yeri ağarmaq, işıqlanmaq, gündüz başlamaq; пакама хийир(ар)! sabahın(ız) xeyi

  Tam oxu »
 • ПАКАМАЛАЙ

  zərf sabahdan, səhərdən; sabahdan başlayaraq.

  Tam oxu »
 • ПАКАМАЛДИ

  zərf sabaha qədər (kimi), səhər açılana kimi, səhərədək.

  Tam oxu »
 • ПАКАМАН

  səhər -i [-ı]; пакаман ярар səhər şəfəqi; пакаман кьиляй səhər vaxtı, səhər çağı, səhər tezdən, sübhçağı

  Tam oxu »
 • ПАКАМАХЪ

  zərf səhər, səhər çağı.

  Tam oxu »