MAHİYYƏT

i. essence, main point; problemin ~i the essence of the problem; işin ~i the main point of the matter; Bütün mahiyyət bundadır ki,... The whole point is that ...

MAHİRLİK
MAHİYYƏTCƏ

Digər lüğətlərdə