Azərbaycanca-ingiliscə lüğət

 • MEBEL

  I. i. furniture; kabinet ~i furniture for a study; bağ ~i garden furniture; ~ qoymaq (otağa) to furnish (d

  Tam oxu »
 • MEBELLİ

  s. furnished; ~ otaq furnished room, furnished apartment; rooming-house

  Tam oxu »
 • MEBELSİZ

  s. unfurnished; ~ otaq unfurnished room

  Tam oxu »
 • MEDAL

  i. medal; “Əmək igidliyinə görə medal” Medal for Labour Valour; “Əməkdə fərqləndiyinə görə medal” Medal for Distinction in Labour; ◊ ~ın digər üzü the

  Tam oxu »
 • MEDALLI

  s. medal winner; (i.s.) carrying medal(s)

  Tam oxu »
 • MEDALYON

  i. medallion; locket

  Tam oxu »
 • MEDUZA

  i. zool. meduse

  Tam oxu »
 • MEH

  i. (light) breeze; yaz ~i spring breeze; ~ əsmək to blow* the breeze

  Tam oxu »
 • MEHLİ

  s. windy, breezing

  Tam oxu »
 • MEHMAN

  i. guest; visitor; ~ olmaq to be* on a visit (to), to be* a guest

  Tam oxu »
 • MEHMANXANA

  I. i. hotel; inn II. s.: ~ sahibi hotel-keeper, innkeeper, hotel-proprietor; ~ direktoru director of the hotel

  Tam oxu »
 • MEHMANXANAÇI

  i. hotel-proprietor, hotelkeeper; innkeeper

  Tam oxu »
 • MEHR

  i. marriage; ~ salmaq to love

  Tam oxu »
 • MEHRAB

  i. 1. alter; 2. (məsciddə) sanctuary

  Tam oxu »
 • MEHRİBAN

  s. 1. affectionate, tender, sweet, kind; ~ uşaq affectionate child; ~ baxış tender look; ~ sözlər tendering words; ~ ailə united family; ~ qadın kind

  Tam oxu »
 • MEHRİBANCASINA

  z. friendly, kindly, tenderly

  Tam oxu »
 • MEHRİBANLAŞMAQ

  f. to be* kind, to be* friend (with); to be* on friendly terms (with); to become* friends (with); to be* affectionate / tender / sweet

  Tam oxu »
 • MEHRİBANLIQ

  i. kindness, affectionateness, tenderness, sweetness

  Tam oxu »
 • MEHRİBANLIQLA

  z. cordially, tenderly, kindly

  Tam oxu »
 • MEHTƏR

  i. groom, stable man*; (karvansarada) ostler; amer. hostler

  Tam oxu »
 • MEHTƏRBAŞI

  i. chief groom, chief stableman*

  Tam oxu »
 • MEHTƏRLİK

  i. stable-man’s work; ~ etmək to be* a groom

  Tam oxu »
 • MEHVƏR

  i. axis (pl. axes); maqnit ~i magnetic axis; yerin ~i axis of the equator, terrestrial axis

  Tam oxu »
 • MEXANİK

  i. mechanical engineer, mechanician; maşınlara nəzarət edən ~ mechanic, operator

  Tam oxu »
 • MEXANİKA

  i. mechanics; nəzəri ~ theoretical mechanics; tətbiqi ~ applied mechanics; bərk maddələrin ~sı mechanics of rigid bodies

  Tam oxu »
 • MEXANİKİ

  I. s. 1. mechanical; 2. powerdriven; ~ avadanlıq machinery II. s. mechanical; ~ hərəkətlər mechanical movement(s) III

  Tam oxu »
 • MEXANİKLƏŞDİRİLMİŞ

  s. mechanized; ~ kənd təsərrüfatı mechanized agriculture

  Tam oxu »
 • MEXANİKLƏŞDİRMƏ

  i. mechanization

  Tam oxu »
 • MEXANİKLƏŞDİRMƏK

  f. to mechanize (d.)

  Tam oxu »
 • MEXANİKLƏŞMƏK

  f. to be* / to become* mechanized

  Tam oxu »
 • MEXANİZASİYA

  f. mechanization

  Tam oxu »
 • MEXANİZATOR

  i. 1. mechanization expert; 2. machine-operator; kənd təsərrüfatında ~ kadrları machine-operators in agriculture

  Tam oxu »
 • MEXANİZM

  i. mechanism; gear(ing); machinery; saat ~i clock work; qaldırıcı ~ hoisting / lifting gear; hərb. elevating gear; ötürücü ~ transmission gear / mecha

  Tam oxu »
 • MEKSİKA

  s. Mexican; ~ dili the Mexican language

  Tam oxu »
 • MEKSİKALI

  s. Mexican; ~ olmaq to be* a Mexican

  Tam oxu »
 • MELİORASİYA

  i. land-reclamation, landimprovement

  Tam oxu »
 • MELİORATİV

  s. land-reclamation, landimprovement; ~ tədbirlər land-reclamation measures

  Tam oxu »
 • MELİORATOR

  i. specialist in land-reclamation

  Tam oxu »
 • MELODİK

  s. melodious, tuneful

  Tam oxu »
 • MELODİKA

  i. science on melody

  Tam oxu »
 • MELODİYA

  s. melody, tune

  Tam oxu »
 • MELODİYALILIQ

  i. melodiousness, tunefulness

  Tam oxu »
 • MELODRAM

  I. i. melodrama II. s. melodrama

  Tam oxu »
 • MELODRAMATİK

  s. melodramatic

  Tam oxu »
 • MELODRAMATİZM

  i. melodramatism

  Tam oxu »
 • MEMAR

  I. i. architect II. s. architectural, architective

  Tam oxu »
 • MEMARBAŞI

  i. architecture-in-chief

  Tam oxu »
 • MEMARLIQ

  I. i. architecture II. s. architectural

  Tam oxu »
 • MEMBRAN

  i. fiz. membrane; tex. diaphragm

  Tam oxu »
 • MEMORANDUM

  i. memorandum (pl. -da, -dums)

  Tam oxu »