Azərbaycanca-ingiliscə lüğət

 • MOD

  I. i. fashion; (müasir) vogue; ~da olmaq to be* fashionable, to come* into fashion; to be* in / to come* into vogue; ~dan düşmək / çıxmaq to go* out o

  Tam oxu »
 • MODABAZ

  s. d.d. dandy, man* of fashion; stylish; (qadın) fashionable woman*, woman of fashion; ~ olmaq to follow the fashion, to dress in the latest fashion

  Tam oxu »
 • MODABAZLIQ

  i.: ~ etmək d.d. to follow the fashion, to dress in the latest fashion

  Tam oxu »
 • MODALI

  s. fashionable; ~ ayaqqabı fashionable shoes pl., good-quality shoes pl.; ~ paltar fashionable dress

  Tam oxu »
 • MODEL

  i. model, pattern; təyyarə ~i model of an aeroplane

  Tam oxu »
 • MODELÇİ

  i. modeller, pattern-maker

  Tam oxu »
 • MODERN

  s. modern

  Tam oxu »
 • MODERNİST

  i. modernist

  Tam oxu »
 • MODERNİZM

  i. modernism

  Tam oxu »
 • MODİFİKASİYA

  i. modification

  Tam oxu »
 • MODİFİKATOR

  i. modificator

  Tam oxu »
 • MODLA

  z. fashionably; ~ geyinmək to dress fashionably; ~ geyinmiş dressed fashionably; ~ geyinmiş xanım a lady dressed fashionably

  Tam oxu »
 • MODUL

  i. modulus (pl. moduluses, -li); module

  Tam oxu »
 • MODULLAŞDIRMAQ

  f. 1. mus. to modulate; 2. fiz. to modulate (d.), to control (d.)

  Tam oxu »
 • MODULYASİYA

  i. tex. modulation

  Tam oxu »
 • MODULYATOR

  i. tex. modulator

  Tam oxu »
 • MOLDAVAN

  s. Moldavian; ~ dili Moldavian, the Moldavian language

  Tam oxu »
 • MOLDAVCA

  z. (in) Moldavian, (in) the Moldavian language; ~ yazmaq to write (in) Moldavian

  Tam oxu »
 • MOLEKUL

  i. molecule

  Tam oxu »
 • MOLEKULYAR

  i. molecular

  Tam oxu »
 • MOLLA

  i. mullah, moollah (Moslem / Musulman ecclesiastic)

  Tam oxu »
 • MOLLABAŞI

  i. head / chief of mullahs (Moslems)

  Tam oxu »
 • MOLLAXANA

  arx. Moslem ecclesiastical school

  Tam oxu »
 • MOLYUSK

  i. zool. molluse

  Tam oxu »
 • MOMENT

  i. moment; instant

  Tam oxu »
 • MONARX

  i. monarch, sovereign

  Tam oxu »
 • MONARXİST

  i. monarchist

  Tam oxu »
 • MONARXİYA

  i. monarchy; mütləq ~ absolute monarchy; konstitusiyalı ~ constitutional monarchy

  Tam oxu »
 • MONARXİZM

  i. monarchism

  Tam oxu »
 • MONASTIR

  i. cloister; katolik ~ abbey; kişi ~ı monastery, friary; qadın ~ ı nunnery, convent; ~a sürgün etmək / göndərmək to cloister (d

  Tam oxu »
 • MONİST

  i. fəls. monist

  Tam oxu »
 • MONİTOR

  dən. monitor

  Tam oxu »
 • MONİZM

  i. fəls. monism

  Tam oxu »
 • MONQOL

  s. Mongol(ian); ~ dili Mongolian, the Mongolian language

  Tam oxu »
 • MONQOLCA

  z. Mongolian; ~ danışmaq to speak* Mongolian

  Tam oxu »
 • MONOFTONQ

  i. dilç. monophthong

  Tam oxu »
 • MONOXROMATİK

  s. fəls. monochromatic

  Tam oxu »
 • MONOKL

  i. (single) eye-glass, monocle

  Tam oxu »
 • MONOQAMİYA

  i. monogamy

  Tam oxu »
 • MONOQRAFİK

  s. monographic; ~ əsər monographic researsh work / paper; monographic scientific work

  Tam oxu »
 • MONOQRAFİYA

  i. monograph

  Tam oxu »
 • MONOQRAM

  i. monogram, cipher

  Tam oxu »
 • MONOLİT

  I. i. monolith II. s. monolitic; məc. powerful, impressive, massive

  Tam oxu »
 • MONOLİTLİK

  i. solidity; firmness

  Tam oxu »
 • MONOLOJİ

  s. monologue; ~ nitq monologue

  Tam oxu »
 • MONOLOQ

  i. monologue, soliloquy; ~ söyləmək to soliloquize

  Tam oxu »
 • MONOPOLİST

  I. i. monopolist II. s. monopolistic; ~ kapial monopolistic capital

  Tam oxu »
 • MONOPOLİYA

  i. monopoly; xarici ticarət ~sı monopoly of foreign trade

  Tam oxu »
 • MONOTEYİST

  s. fəls. monotheistic

  Tam oxu »
 • MONOTEYİZM

  i. I fəls. monotheism

  Tam oxu »