PANLOGİZM

\[yun. Pan – hər şey, və logos – təlim, söz, fikir\] – varlığın və təfəkkürün eyniyyəti haqqında obyektiv idealist doktrina; bu doktrinaya görə təbiət və cəmiyyətin bütün inkişafı dünya zəkasının, mütləq ideyanın məntiqi fəaliyyətinin həyata keçirilməsidir.
ÖZÜNDƏNLİK
PANPSİXİZM