PATRİARXAT

\[yun. Patriarches – qəbilə başcısı\] – ibtidai-icma quruluşunda qəbilə təşkilinin forması; ictimai istehsalda və qəbilə icmasının sosial həyatında kişinin üstün rolu ilə səciy-yələnir.
PASSİV
PATRONİMİYA

Значение слова в других словарях