PRAQSİOLOGİYA

\[yun. Praktikos – fəal\] – müxtəlif hərəkətlərin və ya hərəkətlər məcmusunun onların səmərəliliyinin müəyyən edilməsi baxımından nəzərdən keçirilməsi metodikasını öyrənən sosioloji tədqiqatlar sahəsi.
PRAQMATİZM
PREDİKABİLİYALAR