PROBİDENSİALİZM

\[lat. providentia – qabaqcadan görmə,bəsirət\] – dini fəlsəfi baxış; bu baxışa görə bəşər cəmiy-yətinin inkişafı \[hərəkətverici qüvvələr mənasında, həm də məq-səd mənasında\] əsrarəngiz, tarixi prosesə münasibətdə xarici olan qüvvələrlə-bəsirətlə, allahla müəyyən edilir.
PRİNSİP
PROBLEM