PRİNSİP

\[lat. principium - əsas, ilk başlanğıc\] – davranışın ilk başlanğıcı, rəhbər ideyası, əsas qaydası.
PRİNSİP
PROBİDENSİALİZM

Значение слова в других словарях