REALİZM

\[realisme\] – Gerçekçilik: Düşüncədən və ya bilən subyektdən ayrı, xarici aləmin və obyektlərin varlığını, onlar haq-qında obyektiv məlumatın inkişafını qəbul edən fəlsəfi görüş.
REAKTOLOGİYA
REALİZM

Значение слова в других словарях