SİRR

\[alm. Mysterium, Geheimnis; fr. Mystère; ing. Mystery; yun. Mysterion; osm. tr. sırr; ər. عِٔ شٌّ \] – hisslərin xaricində olan, əqlin təbii seyrinı tabe olmayan, varlığı və özü bizə qapalı olan, gizli-saxlı olan şey. Fövqəltəbii inamın həqiqətləri \[əslində olma-yan həqiqətlər\].
SİNTOİZM
SİSTEM

Значение слова в других словарях