TÜKƏNMƏK

f. to end, to finish, to come* to an end; to be* drawing to a close; to run* low / short; səbri ~ to lose* patience / temper; Mənim səbrim tükəndi My patience gave away

TÜKƏNMƏ
TÜKƏNMƏZ

Digər lüğətlərdə