UCSUZ-BUCAQSIZ

s. endless, limitless, infinite; boundless, immense, unbounded, vast; (ardı-arası kəsilməz) everlasting, perpetual; ~ fəza infinite space; ~ şikayətlər perpetual / endless / unceasing / interminable complaints; ~ arzular limitless ambitions

UCSUZ
UCSUZLUQ

Digər lüğətlərdə