UNUTMAQ

Mənbələrdə unamaq feili “bilmək” mənasında açıqlanıb (indi də dialektlərdə bu mənada işlədilir); unumaq (indi müstəqil işlədilmir) feili isə “bildiyini itirmək” kimi şərh edilib. Unutmaq həmin unumaq təsirsiz feilindən -t şəkilçisi (unut) vasitəsilə düzəldilmiş təsirli feildir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

UNDULYASİYA
URA

Digər lüğətlərdə