ZİDDİYYƏT

\[tr. Karşıtlık; alm. Gagensatz, fr. Contrariètè; lat. Contrarietas; osm. tr. tezat, zıddıyet; ər. ػؼ حُ \] – hər bir inkişafın, hərəkətin daxili mənbəyini ifadə edən kateqoriya.
ZİDD
ZİKİR

Значение слова в других словарях