örtmək

f. fermer vt ; açarla ~ fermer à clef (à clé) ; qapaqla ~ fermer avec le couvercle ; 2) clore vt, lever vt ; clôturer vt ; iclası ~ (qapamaq) lever la séance ; couvrir vt ; üzünü örpəklə ~ voiler (se) ; üzünü əlləri ilə ~ cacher son visage dans ses mains ; kiminsə ağzını ~ (yummaq) fermer la bouche à qn

örtdürmək
örtüb-basdırmaq

Digər lüğətlərdə