ÖTÜŞMƏK

f. 1. to race, to take* part in a race; 2. to manage (with), to do* (with), to make* (with); 3. to get* right / settled, to be* in a fair way; 4. (quşlar) to pipe / to sing* / to warble (all) together

ÖTÜŞMƏ
ÖVKƏLƏMƏK

Digər lüğətlərdə