ÜMUMƏN

z. in general, generally, altogether, on the whole; always; O, ümumən belədir He is always like that; ~ Ümumən desək... Generally speaking... Ümumən nə vaxt durursunuz? What time do you generally get up? Ümumən mən istirahət günləri teatra gedirəm Generally I go to the treatre on Sundays; Ümumən mən heyfsilənmirəm ki, evdə qaldım Altogether, I am not sorry I stayed at home

ÜMUMDÜNYA
ÜMUMXALQ

Digər lüğətlərdə