FABRİK

I
сущ. фабрика (промышленное предприятие, основанное на применении системы машин, выпускающее товары преимущественно лёгкой и пищевой промышленности). Ayaqqabı fabriki обувная фабрика, tikiş fabriki швейная фабрика, qənnadı fabriki кондитерская фабрика, toxuculuq fabriki ткацкая фабрика, idman malları фабрики фабрика спортивных товаров, mebel fabriki мебельная фабрика, xəz məmulatı фабрики фабрика меховых изделий
II
прил. фабричный:

1. относящийся к фабрике. экон. Fabrik markası фабричная марка, fabrik qiyməti фабричная цена; fabrik əməyi фабричный труд, fabrik qanunu фабричный закон, fabrik maya dəyəri фабричная себестоимость

2. сделанный на фабрике. Fabrik məmulatları фабричные изделия

Həmin söz digər lüğətlərdə:

Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

FABRİ́K [lat. fabrica – emalatxana] Xammaldan maşınla müxtəlif məmulat hazırlanan sənaye müəssisəsi. ətraflı

Azərbaycanca-rusca lüğət (qısa)

FABRİK 1. фабрика; 2. фабричный; ətraflı

Author: Obastan; Publisher: Obastan