Azərbaycan dilinin etimologiya lüğəti

 • Bütün xörəklərin ümumi adı aş olub. İndi məna daralıb, söz, əsasən, “plov” mə­na­sında işlədilir. Amma aşpaz, qatıqaşı, aşxana, ayranaşı kimi sözlərdə

  Tam oxu »
 • AŞAĞI

  Alçaq, alt kəlmələri ilə kökdaşdır. Paltarın, dağın ətəyi birləşməsindəki ətək sözü də aşağı sözü ilə kökdaşdır

  Tam oxu »
 • AŞIQ1

  Dal ayağın incik sümüyü ilə bud sümüyünü birləşdirən sümükdür, ondan oyun üçün istifadə olunur. Mənası “oynaq, hərəkət edən” deməkdir

  Tam oxu »
 • AŞIQOTU

  Rus dilindəki qelistrop çiçəyinin türk dillərindəki adıdır. “Rusca-azər­bay­canca lüğət” гелистроп sözünü kalka yolu ilə günçiçəyi kimi verib

  Tam oxu »
 • AŞIRMAQ

  Qərb dialektlərində “yemək” mənasında işlədilir, aş (yem) sözü ilə bağlıdır. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • AŞQAR

  Aşqarlar kimyası birləşməsi var. Gönü aşılayırlar. Bilik də aşılanır. Aş-“yemək, yedirtmək” mənalarını verən söz olub, qar isə qabğar sözündəki şəkilç

  Tam oxu »
 • AŞQARA

  Plovun üstünə qoyulan xuruşu bildirir. Birinci (yəni aş sözü) “plov” məna­sın­dadır. Qara komponenti isə qovurmaq sözünün təhrif olunmuş formasıdır

  Tam oxu »
 • AŞPAZ

  Aş öz sozümüzdür, paz (əsli: pəz) isə farsca poxtən (qaynatmaq, bişirmək) məsdərinin qrammatik əsasıdır

  Tam oxu »
 • AŞUR

  Qəməri təqvimlə birinci ayın adıdır. Ad kimi kişilərə verilir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • AŞURA

  Aşr (Aşur adı da buradandır) ərəbcə “on” deməkdir. Məhərrəm ayının 10-cu gününə (İmam Hüseynin və ətrafdakıların qətlə yetirildiyi vaxta) aşura (onunc

  Tam oxu »
 • AT

  Müxtəlif yozumları var: 1. Atmaq feili ilə qohumdur.  2. Sanskritcə “hərəkət” (qaçan) deməkdir.  3. Çağataylarda yont kimi işlədilib

  Tam oxu »
 • AT BALAXANIM

  Qırğızlar bu sözün əvəzinə, ayğır qadın işlədir və onu belə şərh edir­lər: kişini altına basan qadın

  Tam oxu »
 • ATA

  Nəinki türk dillərində, hətta latın dilində, hetlərdə, elamlarda və s. işlədilmişdir. Amma türk dillərində daha geniş yayılmış və dədə, ata babası, əm

  Tam oxu »
 • ATABƏY

  Əvvəlcə gəncləri hərbi işə, igidliyə öyrədənlərə “sərkərdə (bəy) atası” (atabəy) deyiblər. Sonra bunlar özlərini xan, şah elan edib, xüsusi dövlət yar

  Tam oxu »
 • ATADAR

  Rus dilindəki попечитель (опекун da bu sözdəndir) sözünün türk dillərin­dəki qarşılığı olub. Ata kökündən və farsca olan -dar şəkilçisindən əmələ gəli

  Tam oxu »
 • ATAĞZI

  Bu плоскогубцы sözünün el arasında işlədilən qarşılığıdır. Forma oxşarlığı əsas götürülüb. (Bəşir Əhmədov

  Tam oxu »
 • ATALAR SÖZÜ

  Baba atadan daha təcrübəli, daha ulu hesab olunur. Bəs nə üçün hikmətli kəlamlara “babalar sözü” yox, “atalar sözü” deyirik? Səbəbi odur ki, ata və ba

  Tam oxu »
 • ATAMAN

  Maks Fasmer bunun türk sözü olmasına qarşı üsyan edir, (tümən yəni 10.000) və ata (yəni başçı) sözlərindən törəməsini (10000 nəfərlik ordunun baş­çısı

  Tam oxu »
 • ATƏŞ

  Fars mənşəlidir. “Od” deməkdir. Adam adı kimi də işlədilir.Atəşə tutmaq, bura­da­kı tutmaq sözü tuş etmək kəlməsinin dəyişilmiş formasıdır

  Tam oxu »
 • ATƏŞKƏDƏ

  Farscadır, hərfi mənası “od evi” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • ATILAMA

  “Qatıqdan düzəldilən ayran” deməkdir. Atmaq feili ilə qohumdur: maye qabın divarlarına atılır, toxunur və qatığı özü ilə qarışdırır

  Tam oxu »
 • ATIN TƏRS YƏHƏRLİ GƏLSİN

  İfadənin mənası “öl”, “öləsən” deməkdir. Keçmişdə igid həlak olanda onun atının yəhərini tərs (arxası qabağa tərəf) qoyub, atı evə buraxırmışlar

  Tam oxu »
 • ATİF

  Ərəbcə “əziz”, “mehriban”, “rəhmdil” deməkdir. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • ATİYƏ

  “Sonra gələn” anlamında işlədilir. Qızlara verilən adlardandır. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

  Tam oxu »
 • ATQULAĞI GETMƏK

  “Qaçış yarışında bərabər getmək”, “bir-birini ötə bilməmək” mənasında işlədilən bir ifadədir. Atın qulaqları bərabər olduğundan bu ifadə işlədilməyə b

  Tam oxu »
 • ATLANDIRMA

  Keçmişdə gəlini atasının evindən ər evinə atla aparırdılar. Buna “gəlin atlandı” deyirdilər. Həmin mərasim zurnada ifa olunan xüsusi hava ilə muşayiət

  Tam oxu »
 • ATLAS

  yun. Atlantios – qədim yunan mifologiyasında göy qübbəsini çiyinləri üstündə saxlayan titan

  Tam oxu »
 • ATMAQ

  Mənalarından biri qədim mənbələrdə “döyünmək” kimi açıqlanıb. Həmin məna indi istehza ilə dediyimiz “filankəsdən ötrü gözüm atır” cümləsində özünü sax

  Tam oxu »
 • ATMOSFER

  yun. atmos – buxar + yun. sphaira – kürə

  Tam oxu »
 • ATOL

  maldiv. atolu – halqa

  Tam oxu »
 • AUDİOJURNAL

  lat. audire – eşitmək

  Tam oxu »
 • AUDİOQƏZET

  lat. audire – eşitmək

  Tam oxu »
 • AUDİOMATERİAL

  lat. audire – eşitmək

  Tam oxu »
 • AUDİOREKLAM

  lat. audire – eşitmək + lat. reclamo – qışqırıram

  Tam oxu »
 • AUDİOSƏNƏD

  lat. audire – eşitmək

  Tam oxu »
 • AUGİT

  yun. auge – parıltı

  Tam oxu »
 • AUL

  “Çəpər” mənasını əks etdirir. Qədimdə aulun ətrafı bağlı (çəpərli) olub. Qoyun sax­lanılan xalxal da ağıl (ətrafı bağlı) adlanır

  Tam oxu »
 • AURİPİQMENT

  lat. aurum – qızıl + lat. pigmentum – rəng

  Tam oxu »
 • AUTEKOLOGİYA

  yun. autos – özü + yun. oikos – məkan, ev + yun. logos – elm, təlim

  Tam oxu »
 • AUTENTİFİKASİYA

  yun. authentikos – gerçək, əsl

  Tam oxu »
 • AUTVELLİNQ

  ing. out – kənar + ing. well – sel kimi axmaq

  Tam oxu »
 • AVAND

  Bu söz tarixən onand kimi olub, on isə “sağ” deməkdir, “səmt” mənasında işlədilir (tərs- onand deyirik)

  Tam oxu »
 • AVANQARD

  Fransız sözüdür, “qabaqcıl dəstə” deməkdir. Qaraqalpaq dilində buna “aldıncı” deyirlər (al “ön, qabaq” demək olub)

  Tam oxu »
 • AVANTÜRİN

  fr. aventurine

  Tam oxu »
 • AVARA

  Camışın 1-2 yaşlı balasını bəzi rayonlarda bu sözlə adlandırırlar, Həmid Abbasov adlı bir müəllim bunu belə yozub: buradakı avara yaşla bağlıdır (nə u

  Tam oxu »
 • AVATAR

  sans. avatar – göydən enmə

  Tam oxu »
 • AVAZAT

  Avaz (farsca “səs”) və at (ərəbcə cəm şəkilçisi) hissəsindən əmələ gəlib. Hərfi mənası “səslər”dir. (Bəşir Əhmədov

  Tam oxu »
 • AVAZIMAQ

  Sözün əsli ağ kəlməsi ilə bağlıdır, ağ rəng bildirən sifətdir, az sözü isə miqdar bildirir: ağaz (yəni azca ağ) sözü -ı şəkilçisi vasitəsilə bərkimək

  Tam oxu »
 • AVQUST1

  İmperator Avqustun adı ilə bağlıdır, iyul və avqust bir-birinin ardınca gəlsə də, hər biri 31 gündən ibarətdir

  Tam oxu »
 • AVLAQ

  Qərb dialektlərində rəngi bir qədər ağ olan şirin gilasa “ablaq gilas” deyirlər. Sözün əsli avlaq yox, ağlaq olub

  Tam oxu »