Толковый словарь азербайджанского языка

 • ƏŞ

  is. 1. Tay, bərabər, misil, bənzər. Yoxdur mənə göydə əş; Deyərkən, getdi sərkəş. Ə.Cavad. 2. Dost, yar, həmdəm, yoldaş

  Полностью »
 • ƏŞAR

  is. [ər. “şeir” söz. cəmi] Şeirlər. Şairəm, çünki vəzifəm budur əşar yazım; Gördüyüm nikü bədi eyləyim izhar, yazım

  Полностью »
 • ƏŞƏDD

  sif. [ər.] Şiddətli, güclü, son dərəcə (çox). [Rza bəy:] Əfəndilər, müsaidənizlə bir qaç kəlmə söz ifadəsinə əşəddi ehtiyacım vardır

  Полностью »
 • ƏŞƏR

  is. [ər.] tar. Keçmişdə müəyyən məqsədlər üçün gəlirin onda biri miqdarında verilən vergi

  Полностью »
 • ƏŞXAS

  is. [ər. “şəxs” söz. cəmi] köhn. Şəxslər, adamlar. Əşxas fərmayişi əmələ gətirdilər. M.F.Axundzadə. Xərc edir bir para əşxas pulun bayramdə; Zəfərana,

  Полностью »
 • ƏŞİ

  nida. “A kişi” sözünün canlı dildə işlənən ixtisar şəkli olub, yerinə görə etinasızlıq, narazılıq, yaxud təkid və s

  Полностью »
 • ƏŞİRƏT

  is. [ər.] Bir əsildən törəyib birlikdə yaşayan və köçəri (bədəvi) həyat sürən ailələr toplusu; qəbilə, oymaq

  Полностью »
 • ƏŞK

  is. [fars.] klas. Göz yaşı. Hicran gecəsi gəldi ki, hər qətreyi-əşkim; Pərvanələrə şəmi-şəbistan olacaqdır

  Полностью »
 • ƏŞKAL

  is. [ər. “şəkl” söz. cəmi] Şəkillər, şəkil. [Məstəli şah:] Xurcunu yerə qoy, ağzının bağını aç, içindən üstündə əşkal çəkilmiş taxta parçaları çıxart

  Полностью »
 • ƏŞKBAR

  sif. [fars.] klas. Göz yaşı tökən, çox ağlayan. Yağma, canım, naleyi-biixtiyarımdan saqın; Tökmə qanım, abi-çeşmiəşkbarımdan saqın

  Полностью »
 • ƏŞRAF

  is. [ər. “şərif” söz. cəmi] köhn. Əyanlar, nüfuzlu adamlar, kübarlar. Ərkanidövlət, üləma, … əyan və əşraf və ərbabimənasib otağın qabağında səf çəkib

  Полностью »
 • ƏŞRƏF

  sif. [ər.] köhn. Ən şərafətli, ən əziz, çox hörmətli. [Arif:] Bir fəzilətsə öldürüb ölmək; Canavar bizdən əşrəf olsa gərək

  Полностью »
 • ƏŞRƏFİ

  is. [ər.] köhn. Keçmişdə: beş manatlıq qızıl pul. Əşrəfi keçmişdə zinət olaraq işlənirdi. – Zərxaradan arxalıq; Əşrəfidən yaxalıq; Bir busə ver o xald

  Полностью »
 • ƏŞRƏFİLİ

  sif. Bəzək üçün əşrəfi taxılmış, əşrəfi asılmış. Ətəyi əşrəfili paltar. – Ucu əşrəfili bulud kimi saç; Dal gərdəndə hər hörüyü bir qolac

  Полностью »
 • ƏŞSİZ

  sif. 1. Tayı, bərabəri, misli olmayan. 2. Dostu, yaxın adamı, həmdəmi olmayan; tək

  Полностью »
 • ƏŞSİZLİK

  is. 1. Tayı, bərabəri, misli olmama. 2. Dostu, həmdəmi olmama; təklik

  Полностью »
 • ƏŞYA

  is. [ər. “şey” söz. cəmi] 1. Şeylər. Ev əşyası. – Nişandan toya qədər qız evi qıza veriləsi cehiz əşyasını tədarük etməklə məşğul olur

  Полностью »
 • ƏT

  is. 1. Canlıların bədənində sümüklə dəri arasındakı maddə; əzələ toxumalarının adi adı. // Heyvan və insan bədəninin yumşaq hissəsi

  Полностью »
 • ƏT-YAĞ

  top. dan. Ət və yağ. Qara çınqılın köbəsində qalanmış ocaqlardan gur tüstü qalxır, … ət-yağ ətri ətrafı bürüyürdü

  Полностью »
 • ƏTA

  is. [ər.] klas. Vermə, veriş. // Bağışlanma. Kiçikdən xəta, böyükdən əta. (Ata. sözü). □ Əta etmək (eləmək) – bağışlamaq

  Полностью »
 • ƏTALƏT

  is. [ər.] Hərəkətsizlik, fəaliyyətsizlik, süstlük, boş durma; tənbəllik. Həvəs sövq eylər insanı həyatə; Ətalət cəlb edər şəxsi məmatə

  Полностью »
 • ƏTALƏTLİ

  sif. 1. Hərəkətsiz, fəaliyyətsiz, süst; tənbəl. [Uzundərə] əski Şərqin tələsmək bilməyən ətalətli ruhunu özündə saxladığı üçün maraqsız deyildi

  Полностью »
 • ƏTBALA

  bax ətcəbala. Ətbala qaranquş. – Uşaqlıq həyatı! Ətbala quş qanadlar altında pərvəriş tapan kimi, sən də isti ana qucağına sığınır, bütün dünyanın səa

  Полностью »
 • ƏTBAŞ

  sif. dan. Ağılsız, gec anlayan, gec başa düşən; kütbeyin

  Полностью »
 • ƏTCƏ

  is. 1. Çılpaq uşaq bədəni. 2. bax ətcəbala. Yuvada yumurtadan yenicə çıxmış ətcə kəklik balaları vardı

  Полностью »
 • ƏTCƏBALA

  is. Yumurtadan lələksiz və gözləri açılmamış halda çıxan quş balası. …Əlimi yuvaya soxdum və tüksüz ətcəbalaların üstündən ana alacəhrəni tutub … ağac

  Полностью »
 • ƏTÇƏKƏN

  is. Əti xırda-xırda doğramaq üçün maşın

  Полностью »
 • ƏTÇİ

  is. Ətsatan

  Полностью »
 • ƏTÇİLİK

  is. Ətlik heyvan yetişdirmə işi. Ətçilik təsərrüfatı

  Полностью »
 • ƏTDOĞRAYAN

  is. 1. Ət döymək, doğramaq üçün kiçik kəsərti; qiyməkeş. Qonşudan ətdoğrayanı gətir. 2. Kəsilmiş heyvanın ətini doğrayan adam; qəssab

  Полностью »
 • ƏTDÖYƏN

  bax ətdoğrayan 1 və 3-cü mənalarda

  Полностью »
 • ƏTƏC

  is. məh. Yun təmizləyən alət

  Полностью »
 • ƏTƏK

  is. 1. Paltarın beldən aşağı tərəfə uzanan hissəsi. Paltonun ətəyi uzundur. Pencəyin ətəyini bir qədər qısaltmaq lazımdır

  Полностью »
 • ƏTƏK-ƏTƏK

  zərf. Çoxlu, çoxlu miqdarda; bol, bolluca, ətəkdolusu. Ətək-ətək pul. – Bağlarında, bax, gül-gülü çağırır; Ətəkətək noğul səpər hər ağac

  Полностью »
 • ƏTƏKALTI

  1. is. Gizlicə toplanılıb saxlanılan ehtiyat – pul və başqa şey. O, köhnə adamdır, onun çox ətəkaltısı olar

  Полностью »
 • ƏTƏKDOLUSU

  sif. Lap çox, həddən artıq çox

  Полностью »
 • ƏTƏKLƏMƏ

  “Ətəkləmək”dən f.is

  Полностью »
 • ƏTƏKLƏMƏK

  f. 1. Ətəyindən tutmaq, tutub saxlamaq. [Zərbəli:] Usta, getdim, yolda ətəklədim, bir qapaz vurdu, yıxıldım… Ə

  Полностью »
 • ƏTƏKLƏNMƏ

  “Ətəklənmək”dən f.is

  Полностью »
 • ƏTƏKLƏNMƏK

  məch. Ətəyindən tutulmaq, tutulub saxlanmaq

  Полностью »
 • ƏTƏKLİ

  sif. 1. Ətəyi geniş və uzun. Ətəkli paltar. 2. Ətəyi, ətəkləri olan. Yaşıl ətəkli təpələr. – [Həcərin] gözləri qabağından yaşıl ətəkli, təpəsi qarlı d

  Полностью »
 • ƏTƏKLİK

  is. köhn. Zinət üçün qadın paltarının ətəyinə düzülən pul və s. Ətəkliyi altun, qəsabəsi zər; Çəhrayı çarqatı qəddə bərabər

  Полностью »
 • ƏTƏNƏ

  is. Məməlilərdə: ana bətnində balanı bürüyən və bala onun içindən çıxdıqdan sonra cırılıb düşən ət pərdəsi; son

  Полностью »
 • ƏTƏNƏLİ

  sif. Ətənəsi olan (məməlilər haqqında)

  Полностью »
 • ƏTƏNƏSİZ

  sif. Ətənəsi olmayan (məməlilər haqqında)

  Полностью »
 • ƏTƏR

  is. dan. İz, əsər, əlamət, xəbər. Ondan heç bir ətər yoxdur. – Ancaq Arzunun nəbzi çox zəif vururdu, çünki onda qan ətəri qalmamışdı

  Полностью »
 • ƏTƏŞ

  is. [fars.] Susuzluq, bərk susama. Suyun səsi [Gəldiyevdə] ətəş oyatdı. Mir Cəlal. □ Ətəşini söndürmək – su içməklə susuzluğunu rəf etmək

  Полностью »
 • ƏTF

  is. [ər.] köhn. Əymə, çevirmə, meyil etdirmə, yönəltmə

  Полностью »
 • ƏTFAL

  is. [ər. “tifl” söz. cəmi] klas. Uşaqlar, tifillər. Bunlar bizim zükur və ünas ətfalımıza mürəbbi olurlarmı? M

  Полностью »
 • ƏTİACI

  sif. Öz rəftarı, hərəkəti, münasibəti, danışığı ilə başqalarını özündən incidən; diliacı. Ətiacı adam

  Полностью »