Толковый словарь азербайджанского языка

 • ƏH

  bax eh

  Полностью »
 • ƏHALİ

  is. [ər. “əhl” söz. cəmi] 1. Bir yerdə yaşamaqda olan adamlar; camaat. Şəhər əhalisi. Kənd əhalisi. Rayonun əhalisi

  Полностью »
 • ƏHALİSİZ

  sif. Əhalisi olmayan, əhali yaşamayan

  Полностью »
 • ƏHALİSİZLİK

  is. Əhalisi olmama, əhali yaşamama

  Полностью »
 • ƏHATƏ

  is. [ər.] Ətrafını tutma, dövrələmə, dörd tərəfini tutma. Səlim adamların əhatəsində tərini silə-silə yeriyirdi

  Полностью »
 • ƏHATƏEDİCİ

  sif. Dövrələyici, hər tərəfi qavrayan. Katib əhatəedici nəzəri ilə ətrafa nəzər saldı. Mir Cəlal

  Полностью »
 • ƏHATƏLƏMƏ

  “Əhatələmək”dən f.is

  Полностью »
 • ƏHATƏLƏMƏK

  f. Əhatə etmək, əhatəyə almaq, dövrələmək, dövrəyə almaq, dörd tərəfini tutmaq

  Полностью »
 • ƏHATƏLƏNMƏ

  “Əhatələnmək”dən f.is

  Полностью »
 • ƏHATƏLƏNMƏK

  məch. Əhatə olunmaq, əhatə edilmək, əhatəyə alınmaq, dövrəyə alınmaq, dörd tərəfi tutulmaq. Meyvə bağları ilə əhatələnmiş güllü-bağçalı böyük həyətimi

  Полностью »
 • ƏHATƏLİ

  sif. Geniş, hərtərəfli, əhatə dairəsi geniş olan. Əhatəli əsər. – Belə oldu nəticə: – Daha əhatəli iclas çağırılsın; Yaxın bir gün; Ətraflı danışmaq ü

  Полностью »
 • ƏHATƏLİLİK

  is. Genişlik, hərtərəflilik

  Полностью »
 • ƏHD

  is. [ər.] 1. Öhdəsinə alma, söz vermə, üzərinə götürmə; and. Əhdini yerinə yetirmə. – Yadlar ilə sürər oldun səfanı; Tərk etdin iqrarı, əhdi, vəfanı

  Полностью »
 • ƏHD-PEYMAN

  is. [ər. əhd və fars. peyman] Bir-birinə təntənəli surətdə söz vermə, əhdləşmə. Bir xeyli zamandır, getdi gəlmədi; Əhd-peymanına qurban olduğum

  Полностью »
 • ƏHDİ-CƏDİD

  is. [ər.] din. İncilin və Bibliyanın xristianlığa aid olan digər kitablarının adı

  Полностью »
 • ƏHDİ-ƏTİQ

  is. [ər.] din. Tövrat və təfərrüatı (Bibliyanın xristianlıqdan qabaqkı ən qədim hissənin adı). Rəfayel tablosutək səhnələri Əhdi-ətiqdən; Doymasan köh

  Полностью »
 • ƏHDLƏŞMƏ

  “Əhdləşmək”dən f.is

  Полностью »
 • ƏHDLƏŞMƏK

  qarş. Bir-birinə söz vermək, sözləşmək, əhd-peyman etmək, birbiri haqqında təəhhüd altına girmək

  Полностью »
 • ƏHDNAMƏ

  is. [ər. əhd və fars. …namə] Müahidənamə, razılaşma kağızı, müqavilənamə, bağlaşma. [Məşədi Kazımağa:] Dövlətimizin əcnəbilərlə bağladığı təhqiramiz ə

  Полностью »
 • ƏHEY

  bax ey. [Qazan xan:] Əhey, quldurbaşı, təpə dalında nə durursan, ərsən irəli gəl!… M.Rzaquluzadə

  Полностью »
 • ƏHƏD

  əhədi kəsilmək (üzülmək) – bərk yorulmaq, əldən düşmək, gücdən düşmək, taqətdən düşmək, üzülmək; əhədini kəsmək (üzmək) – 1) tamam əldən salmaq, bərk

  Полностью »
 • ƏHƏMİYYƏT

  is. [ər.] Mühümlük, qiymətlilik, dəyərlilik; rol, dəyər. Məsələnin əhəmiyyəti. Çıxarılan nəticələrin əhəmiyyəti

  Полностью »
 • ƏHƏMİYYƏTLİ

  sif. Əhəmiyyəti olan; mühüm. Əhəmiyyətli məsələlərdən biri. Əhəmiyyətli iş. Əhəmiyyətli hadisə. Əhəmiyyətli qərarlar

  Полностью »
 • ƏHƏMİYYƏTLİLİK

  is. Mühümlük, əhəmiyyətli olma, əhəmiyyət. Mövzunun əhəmiyyətliliyinə söz yoxdur

  Полностью »
 • ƏHƏMİYYƏTSİZ

  sif. Əhəmiyyəti olmayan, heç bir qiyməti olmayan, nəzərə çarpmayacaq dərəcədə kiçik, cüzi, dəyərsiz, ciddi olmayan, diqqətəlayiq olmayan

  Полностью »
 • ƏHƏMİYYƏTSİZLİK

  is. Qiymətsizlik, qeyri-mühümlük, cüzilik, qeyri-ciddilik, diqqətəlayiq olmama. Məsələnin əhəmiyyətsizliyi

  Полностью »
 • ƏHƏNG

  is. [fars.] Əhəngdaşını yandırmaqla əldə edilən ağrəngli, kəsək halında material. [Qərənfil:] Keçən il təşəbbüs qaldırdınız ki, təzə yasli tikək, düzü

  Полностью »
 • ƏHƏNGÇİ

  is. Əhəngyandıran adam. // Əhəngsatan adam

  Полностью »
 • ƏHƏNGDAŞI

  is. Tərkibində əhəng olan çöküntü süxur – inşaat materialı. Əhəngdaşını yandırıb əhəng alırlar. Əhəngdaşından tikilmiş ev

  Полностью »
 • ƏHƏNGLƏMƏ

  “Əhəngləmək”dən f.is

  Полностью »
 • ƏHƏNGLƏMƏK

  f. 1. Suda həll edilmiş əhənglə ağartmaq. Evlərin divarlarını əhəngləmək. 2. Üstünə əhəng tökmək, əhəng qatmaq

  Полностью »
 • ƏHƏNGLƏNMƏ

  “Əhənglənmək”dən f.is

  Полностью »
 • ƏHƏNGLƏNMƏK

  məch. 1. Əhənglə ağardılmaq. Ağacların gövdəsi əhənglənmişdir. 2. Üstünə əhəng tökülmək, əhəng qatılmaq

  Полностью »
 • ƏHƏNGLƏŞMƏ

  “Əhəngləşmək”dən f.is

  Полностью »
 • ƏHƏNGLƏŞMƏK

  f. Əhəngə çevrilmək, əhəngdaşına dönmək. Əhəng palçığı quruyandan sonra yavaş-yavaş əhəngləşir

  Полностью »
 • ƏHƏNGLƏTDİRMƏ

  “Əhənglətdirmək” dən f.is

  Полностью »
 • ƏHƏNGLƏTDİRMƏK

  icb. Əhəngləmə işi gördürmək, əhənglə ağartdırmaq. Qonşumuz otağını əhənglətdirmişdir

  Полностью »
 • ƏHƏNGLƏTMƏ

  “Əhənglətmək”dən f.is

  Полностью »
 • ƏHƏNGLƏTMƏK

  icb. Əhəngləmə işi gördürmək, əhənglə ağartdırmaq. Rəngsaza həyətin divarlarını əhənglət

  Полностью »
 • ƏHƏNGLİ

  sif. 1. İçərisində, tərkibində əhəng olan, əhənglə qatışıq. Əhəngli kükürd. Əhəngli sular. Əhəngli gübrələr

  Полностью »
 • ƏHƏNGO

  is. məh. Əhəngli su

  Полностью »
 • ƏHƏNGSATAN

  is. Əhəng satmaqla məşğul olan adam; əhəngçi

  Полностью »
 • ƏHƏNGSƏPƏN

  is. xüs. Qumun və s.-nin üstünə əhəng səpmək üçün inşaat işlərində işlədilən maşın və s. qurğu

  Полностью »
 • ƏHƏNGSÖNDÜRƏN

  sif. xüs. Əhəng hazırlanması işlərində işlədilən maşın və s. qurğu

  Полностью »
 • ƏHƏNGYANDIRAN

  is. Əhəng hazırlayan usta; əhəngçi

  Полностью »
 • ƏHKAM

  is. [ər. “hökm” söz. cəmi]. 1. Hər hansı bir dini təlimin, yaxud nəzəriyyənin rəddolunmaz və mütləq yerinə yetirilməli olan əsas və dəyişməz müddəalar

  Полностью »
 • ƏHKAMCASINA

  zərf. Əhkam kimi, əhkam şəklində, qeyri-tənqidi; sübutsuz-dəlilsiz, qəti olaraq

  Полностью »
 • ƏHKAMÇI

  is. Hər şeyi əhkam kimi qəbul edən və başqalarına da qəbul etdirməyə çalışan adam; əhkamçılıq tərəfdarı

  Полностью »
 • ƏHKAMÇILIQ

  is. kit. Hər şeyi əhkam kimi qeyri-tənqidi qəbul etmə; yalnız quru əhkamlara əsaslanan qeyri-tənqidi təfəkkür

  Полностью »
 • ƏHKAMLAŞDIRILMA

  “Əhkamlaşdırılmaq” dan f.is

  Полностью »