Толковый словарь азербайджанского языка

 • RÖVNƏQ

  is. [ər.] klas. Parlaqlıq, gözəllik, zinət; lətafət, təravət; işıq. Gülşənin rövnəqisən, zinəti bağü çəmənin

  Полностью »
 • RÖVNƏQLƏNDİRMƏ

  “Rövnəqləndirmək” dən f.is

  Полностью »
 • RÖVNƏQLƏNDİRMƏK

  f. bax rövnəq vermək (“rövnəq”də)

  Полностью »
 • RÖVNƏQLƏNMƏ

  “Rövnəqlənmək”dən f.is

  Полностью »
 • RÖVNƏQLƏNMƏK

  f. bax rövnəq tapmaq (“rövnəq”də)

  Полностью »
 • RÖVNƏQLİ

  sif. Gözəl, parlaq, təntənəli. Rövnəqli məclis. – …Şəhərin halını qubernatora rövnəqli (z.) surətdə göstərməyi hər kəs özünə müqəddəs bir vəzifə bilir

  Полностью »
 • RÖVŞƏN

  sif. [fars.] klas. İşıqlı, parlaq, aydın. Səninlə rövşən idi qəlbim, ey gözüm nuri! X.Natəvan. Ey çocuq ruhu qədər şən Göy göl; Köksü almas kimi rövşə

  Полностью »
 • RÖVŞƏNLİK

  is. İşıqlıq, aydınlıq, parlaqlıq. Aləmin rövşənliyi gərçi günəşdəndir, vəli; Pərtovü mehri-cəmalın mahtab üstündədir

  Полностью »
 • RÖVZƏ₁

  is. [ər.] din. Şiə imamlarının ölümü haqqında hekayə; mərsiyə. Mey gətir saqi, məni qurtar nəmazü rövzədən

  Полностью »
 • RÖVZƏ

  is. [ər.] klas. 1. Axar suyu, çəməni olan bağça (adətən “rövzeyi-gülşən”, “rövzeyi-kuy” və s. tərkib halında işlənir)

  Полностью »
 • RÖVZƏXAN

  is. [ər. rövzə və fars. xan] Rövzə oxuyan, mərsiyə deyən adam. Doğrudurmu ki, Bədəl də qoyub ağzın yabana; Danışır bir para sözlər ki, dəyir rövzəxana

  Полностью »
 • RÖVZƏXANLIQ

  is. Rövzəxanın işi, peşəsi; mərsiyəxanlıq. Molla Xəlil orucluqda vaizlik, məhərrəmlikdə rövzəxanlıq edər

  Полностью »
 • RÖYA

  is. [ər.] 1. Yuxu. [Xanəndə:] Röyadə mən keçən gecə eylərkən ahüzar; Sən vermədinmi bir əbədi vəsl için qərar?! H

  Полностью »
 • RU

  is. [fars.] klas. Üz, çöhrə. Həsrətindən zəfəranə dönsə ruyim, yox əcəb; Qoymuş hicranda məni, bir gülüzarım gəlməmiş

  Полностью »
 • RUBA

  is. Bir pud ağırlığında olan köhnə çəki ölçüsü. [Xeyransanın] Hacı Manafdan aldığı isə yalnız bir ruba taxıl olmuşdu

  Полностью »
 • RUBƏRU

  zərf [fars.] Üz-üzə, üzbəüz. Rubəru oturmaq. Rubəru dayanmaq. – Mirzə Rəhim ağa Böyükxanımın sözlərini eşidəndən sonra bir az da yaxınlaşıb rubəru əyl

  Полностью »
 • RUH

  is. [ər.] 1. İnsanın psixi aləmi, onun hiss və duyğuları, əhvali-ruhiyyəsi. [Xəlilin] bir an sıxılan ürəyi haman açıldı, səbəbsiz bir nəşə ruhuna haki

  Полностью »
 • RUHANİ₁

  [ər.] 1. is. Din xadimi. Əqdinikah mərasimi olduqca təntənəli keçdi, bütün Şuşa ruhanilərinə xələt verildi

  Полностью »
 • RUHANİ₂

  sif. [ər.] klas. Lətif, gözəl mənzərəli, ab-havası gözəl; ruhu oxşayan. Ruhani bir mənzərə. – Nə gözəl mənzəreyişəfqətza; Nə lətafətli, nə ruhani səfa

  Полностью »
 • RUHANİLİK

  is. Ruhani1 (1-ci mənada) olma, din xadimliyi, dini işlərlə məşğul olma. Peyğəmbərlik tam ruhanilikdir, çünki insanlıq dərəcəsində pəyğəmbərlikdən dah

  Полностью »
 • RUHANİYYƏ

  [ər.] klas. bax ruhanilik

  Полностью »
 • RUHANİYYƏT

  [ər.] klas. bax ruhanilik

  Полностью »
 • RUHƏN

  zərf [ər.] Mənən, mənəvi cəhətdən, ruhca. Ruhən bağlı olmaq. – Ruhən doğulan parıltı, rövnəq; Zahirdə verir büruzə, mütləq

  Полностью »
 • RUHİ

  sif. [ər.] 1. İnsanın daxili aləmilə, mənəviyyatı ilə bağlı olan; mənəvi. Ruhi əzab. Ruhi vəziyyət. – Laçın heç vaxt bugecəki kimi ruhi iztirab keçirm

  Полностью »
 • RUHİ-RƏVAN

  is. [ər. ruh və fars. rəvan] klas. Sevgili, istəkli. Sən mənim cananım, ruhi-rəvanım; Ləbləri şirinim, qönçə dəhanım

  Полностью »
 • RUHİYYAT

  [ər.] köhn. bax psixologiya. Buna nə ruhiyyat alimi olmaq, nə də filosoflar içində görkəmli yer tutmaq kömək edə bilməzdi… M

  Полностью »
 • RUHİYYATÇI

  is. [ər.] köhn. bax psixoloq. Mən sadə tacir deyiləm, mən müştərinin nə kimi mətaya maraqlı olduğunu gözlərindən oxuyan bir ruhiyyatçıyam

  Полностью »
 • RUHLANDIRICI

  sif. 1. Ruh verən, ruhlandıran, ruha gətirən, ilhama gətirən. Ruhlandırıcı amillər. Ruhlandırıcı mənzərə

  Полностью »
 • RUHLANDIRMA

  “Ruhlandırmaq”dan f.is

  Полностью »
 • RUHLANDIRMAQ

  f. Ürək vermək, cəsarət vermək, ürəkləndirmək. Birinci gün olduğu kimi yenə də Cavad irəlidə gedir, döyüşçüləri ruhlandırırdı

  Полностью »
 • RUHLANMA

  “Ruhlanmaq”dan f.is

  Полностью »
 • RUHLANMAQ

  f. 1. Ürəklənmək, cəsarətlənmək, qüvvət almaq, cuşa gəlmək. Ruhlanın Babəkin xatirəsindən; Bizi igidliyə çağırır Vətən

  Полностью »
 • RUHLU

  sif. Ruhu (2-ci mənada) olan, həvəsli, gözəl bir şeydən ruhlanan, təsirlənən, vəcdə gələn, şövqlənən

  Полностью »
 • RUHNƏVAZ

  sif. [ər. ruh və fars. …nəvaz] klas. bax ruhoxşayan. …Bufet və restoranlarda çalınmaqda olan musiqilərin ruhnəvaz səsi eşidilirdi

  Полностью »
 • RUHOXŞAYAN

  sif. Ruha xoş gələn, ruhu oxşayan, ruh verən, ürəyəyatan. …Ataş elə bil ömründə bu cür ürəyəyatan, ruhoxşayan, könülaçan axşam görməmişdi

  Полностью »
 • RUHOXŞAYICI

  bax ruhoxşayan. Simfoniyanın ruhoxşayıcı melodiyaları pərdəpərdə yayılır

  Полностью »
 • RUHPƏRVƏR

  sif. [ər. ruh və fars. …pərvər] klas. Həyat verən, ruha qüvvət verən; canlandırıcı. ruhlandırıcı. …Mən bu gün bir neçə xəbərlər eşitmişəm ruhpərvər və

  Полностью »
 • RUHSUZ

  sif. Süst, ölgün, ətalətli, həvəssiz, heç bir şeydən ruhlanmayan, təsirlənməyən. Ruhsuz adam. Ruhsuz (z

  Полностью »
 • RUHSUZLUQ

  is. Süstlük, ölgünlük, ətalətlilik, həvəssizlik, maraqsızlıq; laqeydlik, ruh düşkünlüyü. İnci kimi tər tökən sinəsinin qaralıb təndir qapağına dönməsi

  Полностью »
 • RUHŞÜNAS

  sif. [ər. ruh və fars. …şünas] köhn. bax psixoloq 2-ci mənada. [Mirzağa] Cəmilə kimi təmiz, ruhşünas, munis, eyni zamanda gözüaçıq, gözəl bir qız hara

  Полностью »
 • RUHVERİCİ

  sif. və zərf Ruh verən, ruhu oxşayan, ruhlandıran. Ruhverici musiqi. Ruhverici söhbət. – Məşədibəy dərdini-sərini demək, nə isə ruhverici bir söz eşit

  Полностью »
 • RUL

  [holl.] Avtomobilin, təyyarənin və s.-nin müəyyən istiqamətdə hərəkətini idarə etmək üçün qurğu; sükan

  Полностью »
 • RULET

  [fr.] 1. Döyülmüş ətdən və ya kartofdan uzunsov şəkildə iç qoyularaq hazırlanan yemək. 2. Lay-lay xəmirdən girdə və ya uzunsov şəkildə hazırlanan içli

  Полностью »
 • RULETKA

  [fr.] 1. Futlyar içində vala sarınıb və lazım olduqca çıxarılan ölçü lenti (poladdan, kətandan və ya müşəmbədən qayrılır)

  Полностью »
 • RULON

  [fr.] Lülə şəklində bükülmüş, sarınmış şey (müşəmbə, kağız, parça və s.). Kağız rulonu. Tol rulonu

  Полностью »
 • RUM

  klas. tar. Əslən yunan olub müsəlman məmləkətlərində yaşayan əhaliyə və bu əhaliyə mənsub adamlara verilən ad

  Полностью »
 • RUMB

  [ing.] Kompasın dairəsində (horizontun 1/ 32 hissəsinə müvafiq olan) bölgü

  Полностью »
 • RUMBA

  is. [isp.] Meksika mənşəli müasir rəqs növü

  Полностью »
 • RUMIN

  Rumıniyanın əsas əhalisini təşkil edən xalq və bu xalqa mənsub adam

  Полностью »
 • RUMINCA

  sif. və zərf Rumın dilində. Rumınca-rusca lüğət. Rumınca öyrənmək

  Полностью »