Толковый словарь азербайджанского языка

 • UĞRAMA

  “Uğramaq”dan f.is

  Полностью »
 • UĞRAMAQ

  f. 1. Rast gəlmək, üz-üzə gəlmək, rastlaşmaq. [Mirzə Səfər:] Qafiyə tapmaqda çətinliyə uğradıqda iki dəfə qeyzlə təpiyini yerə çırparsan, o saat qafiy

  Полностью »
 • UĞRAŞMA

  “Uğraşmaq”dan f.is

  Полностью »
 • UĞRAŞMAQ

  f. 1. Uzun müddət bir şeylə məşğul olmaq, çalışmaq, bir şeyə başı qarışmaq. [Naib:] Bu cəbr, həndəsə bilməm nə demək? Uğraşan beynimi incitmiş olur

  Полностью »
 • UĞRATMA

  “Uğratmaq”dan f.is

  Полностью »
 • UĞRATMAQ

  f. Düçar etmək, giriftar etmək, məruz etmək, uğramasına səbəb olmaq. Bəlaya uğratmaq. Məğlubiyyətə uğratmaq

  Полностью »
 • UĞRUNDA

  qoş. …yolunda, …üçün, …xatirinə, …naminə. Vətən uğrunda. Sülh və azadlıq uğrunda mübarizə. – Gözəldir bir uca əməl bəsləyib; Bu əməl uğrunda qan-tərə

  Полностью »
 • UĞULDAMA

  “Uğuldamaq”dan f.is

  Полностью »
 • UĞULDAMAQ

  f. 1. Uğultu səsi çıxarmaq. Külək uğuldayır. – [Qəhrəman:] Kənarda buzlu ruzigar şikayətli bir yaralı heyvan iniltisi ilə telefon tellərinə toxunur və

  Полностью »
 • UĞULTU

  is. 1. Qulağa gələn sürəkli, gurultulu, boğuq səs. Damda, bacada həzin gurultu; Səhraları inlədir uğultu

  Полностью »
 • UĞUNMA

  “Uğunmaq”dan f.is

  Полностью »
 • UĞUNMAQ

  f. Adətən gülməkdən uğunmaq, uğunub getmək şəklində: gülməkdən qəşş eləmək. Mədinənin zarafatı Vaqifin çox xoşuna gəldi, uğunub getdi

  Полностью »
 • UĞUR

  is. Bəxt, səadət, xoşbəxtlik. [Sərətan Afətə:] Uğurlar dilərəm ürəkdən sizə; Görüm çatasınız məqsədinizə! M

  Полностью »
 • UĞURLU

  sif. Müvəffəqiyyətli, sonu, nəticəsi yaxşı olan, müsbət nəticələnən. Uğurlu nəticələr. Uğurlu ov. Zəhmətinin nəticəsi uğurlu oldu

  Полностью »
 • UĞURSUZ

  sif. 1. Bədbəxtlik gətirən, bədbəxtliyə səbəb olan; şükümsüz, məşum, bədşüküm, bədbəxt, fəlakətli. Qonaqsız ev uğursuz olar

  Полностью »
 • UĞURSUZLUQ

  is. 1. Məşumluq, şükümsüzlük, bədbəxtlik, fəlakət, bəxti gətirməmə. Adamlar həmişə bir fəlakətə, uğursuzluğa düçar olanda kor şeytandan görərdilər

  Полностью »
 • UXAY

  nida Məmnunluq, cana sinmə, xoşlanma hisslərini ifadə edir. [Təlxək əcinnə:] Uxay! Canıma yayıldı… Ə

  Полностью »
 • UKLAD

  is. Quruluş, sistem, qayda, üsul, forma

  Полностью »
 • UKRAYNACA

  sif. və zərf Ukrayna dilində. Ukraynaca-rusca lüğət. Ukraynaca danışmaq

  Полностью »
 • UKRAYNALI

  is. Ukraynanın əsas əhalisini təşkil edən Şərqi Slavyan xalqı və bu xalqa mənsub adam

  Полностью »
 • UQOR

  is. Mərkəzi və Şərqi Avropada, habelə Asiyanın şimal-qərbində yaşayan xalqlar

  Полностью »
 • UQRO-FİN

  bax fin-uqor

  Полностью »
 • ULAQ

  is. Yük və ya minik heyvanı. Ulaqları o tərəfdəki otluğa buraxıb gələn Yusif atasının yanında durdu. Ə

  Полностью »
 • ULAQÇI

  is. köhn. Keçmişdə: ulaqla yük daşıyan adam. Ulaqçı çuvalları ulağın üstünə atıb, heyvanın ombasından bir dəyənək endirib həyətdən çıxdı

  Полностью »
 • ULAMA

  1. “Ulamaq”dan f.is. 2. İt, qurd və bəzi başqa heyvanların, habelə bayquşun çıxardığı sürəkli inilti səsi

  Полностью »
 • ULAMAQ

  f. 1. Ulama səsi çıxarmaq. İt ulayır. Bayquş ulayır. – Dərələrdə ulardı çaqqallar; Zənn edərdin ki, bir çocuq ağlar

  Полностью »
 • ULAN

  is. [pol., əsli türkcədən] tar. Çar Rusiyası ordusunda və bəzi xarici ordularda yüngül süvari əsgəri, ya zabiti

  Полностью »
 • ULARTI

  is. Ulama səsi, ulama. Midhət … bayquşların ulartısını eşitməməsi üçün öz zədəli maşınını … düşmən qırıcısına elə vurdu ki, qulaqları dərhal batdı

  Полностью »
 • ULAS

  is. bot. Tozağacı fəsiləsindən dağlıq yerlərdə bitən ağac; vələs. Ulas meşəsi. – Uzun ulas ağacı öz kökündən qopub yerə gəlmişdi

  Полностью »
 • ULAŞMA₁

  “Ulaşmaq1”dan f.is. Uzaqlardan ara-sıra canavar ulaşması eşidilir. Q.İlkin

  Полностью »
 • ULAŞMA₂

  “Ulaşmaq2”dan f.is

  Полностью »
 • ULAŞMAQ₁

  qarş. Ağız-ağıza verib ulamaq, hamı birdən ulamaq

  Полностью »
 • ULAŞMAQ₂

  f. Yetişmək, görüşmək, qovuşmaq. Vəfa qıl bir vəfadarə; Ulaşma hər biiqrarə; Mətain atma bazarə; Xəridar olmayan yerdə

  Полностью »
 • ULDUZ

  is. 1. Öz təbiəti etibarilə günəşə bənzəyən və gecələr göydə parıldayaraq nöqtə kimi görünən göy cismi

  Полностью »
 • ULDUZAOXŞAR

  sif. Ulduz şəklində olan. Ulduzvari nişan

  Полностью »
 • ULDUZLU

  sif. Ulduzlarla örtülü, ulduzlarla dolu, çoxlu ulduz olan. Ulduzlu göy. – Sərin və ulduzlu bir gecə idi

  Полностью »
 • ULDUZNİŞAN

  sif. Üstündə ulduz şəklində nişanı olan. Ulduznişan papaq. Ulduznişan bayraq. – İndi Əşrəf də ulduznişan bir təyyarədə uçur(du)

  Полностью »
 • ULDUZNİŞANLI

  sif. Üstündə ulduz şəklində nişanı olan. Ulduznişan papaq. Ulduznişan bayraq. – İndi Əşrəf də ulduznişan bir təyyarədə uçur(du)

  Полностью »
 • ULDUZŞƏKİLLİ

  bax ulduzaoxşar

  Полностью »
 • ULDUZU

  bax ulduzaoxşar. [Ananın] yarıçılpaq vücuduna amansız qış gecəsi başqa bir don biçir, başqa bir örtü geyindirir, şaxtanın buz barmaqları ona ulduzu na

  Полностью »
 • ULDUZVARİ

  sif. Ulduz şəklində olan. Ulduzvari nişan

  Полностью »
 • ULTİMÁTUM

  [lat. ultimatum] Dövlətlərarası münasibətlərdə: bir dövlətin başqa dövlətə verdiyi qəti tələb (ultimatumun mahiyyəti ondan ibarət olur ki, o heç bir m

  Полностью »
 • ULTRA

  [lat. ultra] Siyasətdə: ifrat, ifratçı

  Полностью »
 • ULTRA...

  [lat. ultra] Bir sıra mürəkkəb sözlərin “üstün”, “son”, “ifrat” mənasında olan birinci tərkib hissəsi; məs

  Полностью »
 • ULTRABƏNÖVŞƏYİ

  ultrabənövşəyi şüalar fiz. – gözlə görünməyən elektromaqnit şüaları. Ultrabənövşəyi şüalar gözlə görünməyən qısadalğalı şüalardır

  Полностью »
 • ULTRAQISA

  fiz. Son dərəcə qısa. Boyu bir metrdən 10 metrədək olan dalğalar ultraqısa dalğalar adlanır

  Полностью »
 • ULTRAMİKROSKÓP

  [lat. ultra və mikroskop] Adi mikroskoplarda görünməyən ən kiçik zərrəcikləri görməyə imkan verən mikroskop

  Полностью »
 • ULU

  sif. Çox böyük, ən böyük, böyük. Ulu divanlarda çəkilir adım; Ərşə bülənd oldu dadü fəryadım. Qurbani

  Полностью »
 • ULULUQ

  is. Böyüklük, əzəmətlilik, yüksəklik. Ululuq istərkən qulluq eylə; Ayaq birbir basarlar nərdibanə. Xətayi

  Полностью »
 • ULUS

  is. qəd. El, oba, yurd, kənd. Vətənimdən, ulusumdan yad oldum; Yada salmaz qohum, qardaş, el məni. “Koroğlu”

  Полностью »