Словарь синонимов азербайджанского языка

 • QÜBBƏ

  günbəz

  Полностью »
 • QÜBBƏLİ

  günbəzli

  Полностью »
 • QÜDRƏT

  qüvvət — güc

  Полностью »
 • QÜDRƏT

  taqət — iqtidar — güc

  Полностью »
 • QÜDRƏT

  möhkəmlik — iradə

  Полностью »
 • QÜDRƏT

  təbiət — fitrət

  Полностью »
 • QÜDRƏTLİ

  qüvvətli — güclü

  Полностью »
 • QÜDRƏTLİLİK

  güclülük — iqtidar

  Полностью »
 • QÜDRƏTSİZ

  iqtidarsız — gücsüz — zəif — aciz — bacarıqsız

  Полностью »
 • QÜDRƏTSİZLİK

  iqtidarsızlıq — gücsüzlük — taqətsizlik — qüvvətsizlik — acizlik — zəiflik — bacarıqsızlıq

  Полностью »
 • QÜDSİLİK

  bax: qüdsiyyət

  Полностью »
 • QÜDSİYYƏT

  müqəddəslik — təmizlik — paklıq

  Полностью »
 • QÜRBƏT

  qəriblik — yadlıq

  Полностью »
 • QÜRBƏTLİK

  qəriblik

  Полностью »
 • QÜRRƏ

  bax: qürrəli

  Полностью »
 • QÜRRƏLƏNMƏ

  qürurlanma — güvənmə — lovğalanma

  Полностью »
 • QÜRRƏLƏNMƏK

  qürurlanmaq — güvənmək — lovğalanmaq

  Полностью »
 • QÜRRƏLİ

  məğrur — kibrli — iddialı — lovğa

  Полностью »
 • QÜRUB

  batma — günbatan

  Полностью »
 • QÜRUR

  iftixar — mənlik — təmkin

  Полностью »
 • QÜRUR

  təkəbbür — məğrurluq — lovğalıq

  Полностью »
 • QÜRURLANMA

  qürrələnmə — iddialanma — lovğalanma

  Полностью »
 • QÜRURLANMAQ

  qürrələnmək — iddialanmaq — lovğalanmaq

  Полностью »
 • QÜRURLU

  iftixarlı — təmkinli

  Полностью »
 • QÜRURLU

  qürrəli — iddialı — lovğa

  Полностью »
 • QÜSSƏ

  qəm — kədər — hüzn — fikir — dərd

  Полностью »
 • QÜSSƏLƏNMƏ

  kədərlənmə — qəmlənmə — dərdlənmə

  Полностью »
 • QÜSSƏLƏNMƏK

  kədərlənmək — qəmlənmək — dərdlənmək

  Полностью »
 • QÜSSƏLİ

  kədərli — qəmli — məhzun — həzin — dərdli

  Полностью »
 • QÜSSƏLİLİK

  qəmlilik — kədərlilik — məhzunluq — həzinlik

  Полностью »
 • QÜSSƏSİZ

  qayğısız — dərdsiz — qəmsiz — kədərsiz

  Полностью »
 • QÜSSƏSİZLİK

  qayğısızlıq — dərdsizlik — kədərsizlik — qəmsizlik

  Полностью »
 • QÜSUR

  eyib — nöqsan

  Полностью »
 • QÜSUR

  təqsir — günah — qəbahət

  Полностью »
 • QÜSURLU

  eyibli — nöqsanlı

  Полностью »
 • QÜSURLU

  natamam — yarımçıq

  Полностью »
 • QÜSURLU

  təqsirli — günahlı — qəbahətli

  Полностью »
 • QÜSURLULUQ

  eyiblilik — nöqsanlılıq

  Полностью »
 • QÜSURLULUQ

  natamamlıq — yarımçıqlıq

  Полностью »
 • QÜSURSUZ

  eyibsiz — nöqsansız — mükəmməl — müntəzəm

  Полностью »
 • QÜSURSUZLUQ

  eyibsizlik — nöqsansızlıq — mükəmməllik

  Полностью »
 • QÜVVƏ

  güc — qüdrət — iqtidar — nüfuz

  Полностью »
 • QÜVVƏ

  gərginlik — şiddət

  Полностью »
 • QÜVVƏ

  güc — taqət

  Полностью »
 • QÜVVƏ

  zor — cəbr

  Полностью »
 • QÜVVƏT

  bax: qüvvə

  Полностью »
 • QÜVVƏTLƏNMƏ

  güclənmə — taqətlənmə

  Полностью »
 • QÜVVƏTLƏNMƏK

  güclənmək — taqətlənmək

  Полностью »
 • QÜVVƏTLİ

  bacarıqlı — məharətli — istedadlı

  Полностью »
 • QÜVVƏTLİ

  əsaslı — tutarlı — təsirli

  Полностью »