Словарь синонимов азербайджанского языка

 • QOBUSTAN

  düzənlik

  Полностью »
 • QOCA

  qədim — köhnə

  Полностью »
 • QOCA

  kişi — ər

  Полностью »
 • QOCA

  yaşlı

  Полностью »
 • QOCALIQ

  yaşlılıq

  Полностью »
 • QOCALMA

  köhnəlmə

  Полностью »
 • QOCALMA

  yaşlaşma

  Полностью »
 • QOCALMAQ

  köhnəlmək

  Полностью »
 • QOCALMAQ

  yaşlaşmaq

  Полностью »
 • QOCAMAN

  əzəmətli — böyük — cəsarətli

  Полностью »
 • QOCAMAN

  əməkdar

  Полностью »
 • QOÇ

  igid — cəsur

  Полностью »
 • QOÇAQ

  zirək — bacarıqlı — dilavər

  Полностью »
 • QOÇAQ

  igid — şücaətli — rəşadətli — qorxmaz — mərd

  Полностью »
 • QOÇAQLAŞMA

  igidləşmə — cəsurlaşma — ürəklənmə

  Полностью »
 • QOÇAQLAŞMAQ

  igidləşmək — cəsurlaşmaq — ürəklənmək

  Полностью »
 • QOÇAQLIQ

  zirəklik — hünər

  Полностью »
 • QOÇAQLIQ

  igidlik — rəşadət — şücaət — mərdlik

  Полностью »
 • QOÇU

  qolugüclü — zorlu

  Полностью »
 • QOÇULUQ

  qolugüclülük — qolçomaqlıq — zorakılıq

  Полностью »
 • QOHUM

  əqraba

  Полностью »
 • QOHUMLU

  əqrabalı

  Полностью »
 • QOHUMLUQ

  əqrəbalıq

  Полностью »
 • QOXU

  iy

  Полностью »
 • QOXULAMA

  iyləmə

  Полностью »
 • QOXULAMA

  yoxlama

  Полностью »
 • QOXULAMAQ

  iyləmək

  Полностью »
 • QOXULAMAQ

  yoxlamaq

  Полностью »
 • QOXULU

  iyli

  Полностью »
 • QOXUMA

  iylənmə — çürümə

  Полностью »
 • QOXUMAQ

  iylənmək — çürümək

  Полностью »
 • QOXUMUŞ

  iylənmiş

  Полностью »
 • QOXUSUZ

  iysiz

  Полностью »
 • QOL

  imza

  Полностью »
 • QOL

  cinah — tərəf — səmt

  Полностью »
 • QOL

  şaxə — budaq

  Полностью »
 • QOL

  şöbə — hissə — qisim

  Полностью »
 • QOL-BUDAQ

  əl-ayaq

  Полностью »
 • QOL-QANAD

  şaxə — qol-budaq

  Полностью »
 • QOL-QIÇ

  əl-ayaq

  Полностью »
 • QOLAY

  asan — yüngül

  Полностью »
 • QOLAY

  bikar — yüngül

  Полностью »
 • QOLAY

  münasib — uyğun — rahat

  Полностью »
 • QOLAYCA

  bax: qolay

  Полностью »
 • QOLAYLAŞMA

  asanlaşma — yüngülləşmə

  Полностью »
 • QOLAYLAŞMAQ

  asanlaşmaq — yüngülləşmək

  Полностью »
 • QOLAYLIQ

  asanlıq — yüngüllük

  Полностью »
 • QOLAYLIQ

  uyğunluq — münasiblik

  Полностью »
 • QOLAZLAMA

  tullama — atma — tolazlama

  Полностью »
 • QOLAZLAMAQ

  tullamaq — atmaq — tolazlamaq

  Полностью »