Azərbaycanca-ingiliscə lüğət

 • DÜ-DÜ-DÜ

  nid. chuck-chuck-chuck (an exclamation used to call hens)

  Tam oxu »
 • DÜBARƏ

  z. again, a second time

  Tam oxu »
 • DÜBBƏDÜZ

  I. s. 1. quite even, quite plane; ~ yol quite even road; ~ səth quite plane sur face; 2. quite correct / right II

  Tam oxu »
 • DÜBƏDÜ

  z. tete-a-tete fr., confidentially; two (together)

  Tam oxu »
 • DÜÇAR

  s.: ~ olmaq to strike*, to overtake*, to befall*; to encounter (d.); xəstəliyə ~ olmaq to be* struck by illness; Onlar bədbəxtliyə düçar oldular Misfo

  Tam oxu »
 • DÜDƏMƏ

  i. cur, mongrel

  Tam oxu »
 • DÜDÜK

  i. 1. fife, pipe; horn; ~ çalmaq to play the fife; ~ vermək məc. to give* a vain prom ise (d.), to deceive (d

  Tam oxu »
 • DÜDÜKÇALAN

  i. fife-player

  Tam oxu »
 • DÜDÜKÇÜ

  i. bax düdükçalan

  Tam oxu »
 • DÜDÜLƏMƏK

  f. to call hens by saying chuckchuck

  Tam oxu »
 • DÜHA

  i. bax dahilik

  Tam oxu »
 • DÜJÜN

  i. dozen

  Tam oxu »
 • DÜKAN

  i. shop; amer. store; baqqal ~ı grocer’s shop; ət ~ı butcher’s shop; meyvə ~ı fruit shop; çörək ~ı baker’s; dəllək ~ı barber’s (shop); dəmirçi ~ı blac

  Tam oxu »
 • DÜKANBAZAR

  top.i. shops and markets

  Tam oxu »
 • DÜKANÇI

  i. shop-keeper

  Tam oxu »
 • DÜKANÇILIQ

  i. the job / business of a shopkeeper

  Tam oxu »
 • DÜKANDAR

  i. bax dükançı

  Tam oxu »
 • DÜKANDARLIQ

  i. bax dükançılıq

  Tam oxu »
 • DÜKÇƏ

  i. toxuc. cop

  Tam oxu »
 • DÜLGƏR

  I. i. carpenter; ~ olmaq to be* a carpenter II. s. carpenter’s; ~ dükanı carpenter’s shop

  Tam oxu »
 • DÜLGƏRXANA

  i. carpenter’s shop

  Tam oxu »
 • DÜLGƏRLİK

  i. carpentry; ~ etmək to carpenter, to work as a carpenter

  Tam oxu »
 • DÜMAĞ

  s. snow-white, as white as snow; pure white

  Tam oxu »
 • DÜMBƏK

  i. bax dumbul

  Tam oxu »
 • DÜMBƏKÇALAN

  i. bax dmbulçalan

  Tam oxu »
 • DÜMBƏKÇİ

  i. bax dümbulçalan

  Tam oxu »
 • DÜMDÜZ

  I. s. 1. quite straight; quite plain / flat; 2. exact, precise II. z. straight; precisely, exact; ~ oturmaq to sit up straight

  Tam oxu »
 • DÜMƏLƏNMƏK

  f. 1. to be* busy (over, with); 2. to have* trouble (with), to spend* much time (over); 3. (bir işi yavaş-yavaş görmək) to fiddle

  Tam oxu »
 • DÜMQARA

  s. pitch dark, very / too black, pitch dark

  Tam oxu »
 • DÜMSÜK

  i. nudge; ~ vurmaq bax dümsükləmək

  Tam oxu »
 • DÜMSÜKLƏMƏK

  f. 1. to nudge (d.); Mən dostumu dümsüklədim ki, getmək vaxtı olduğunu ona bildirim I nudged my friend to let him know it was time to go; 2

  Tam oxu »
 • DÜMSÜKLƏNMƏK

  f. 1. to be* nudged; 2. (heyvan tərəfindən) to be* nosed

  Tam oxu »
 • DÜMSÜKLƏŞMƏK

  f. to nudge each other / one another

  Tam oxu »
 • DÜMSÜKLƏTDİRMƏK

  f. bax dümsüklətmək

  Tam oxu »
 • DÜMSÜKLƏTMƏK

  f. to ask / to cause smb. to nudge (d.)

  Tam oxu »
 • DÜN

  i. arx. bax dünən

  Tam oxu »
 • DÜNƏN

  I. i. yesterday; Dünən bazar idi Yesterday was Sunday II. s. yesterday; ~ səhər yesterday morning; ~ axşam last evening; yesterday evening; ~ gecə las

  Tam oxu »
 • DÜNƏNKİ

  s. yesterday’s; ~ qəzet yesterday’s newspaper; ~ yağış yesterday’s rain

  Tam oxu »
 • DÜNKÜ

  s. bax dünənki

  Tam oxu »
 • DÜNYA

  I. i. universe, world; ~nın yaranması origin of the universe; bütün ~da all over the world, in the whole world, the world over; ◊ ~nın sonu / başı wor

  Tam oxu »
 • DÜNYAALƏM

  i. the whole world, all the world over

  Tam oxu »
 • DÜNYABAXIŞI

  i. world outlook, philosophy of life, outlook

  Tam oxu »
 • DÜNYACA

  z. bax dünyalarca

  Tam oxu »
 • DÜNYADA

  z. bax 1. dünyasında; 2. worldwide; ~ məşhur olmaq to be* famous world-wide

  Tam oxu »
 • DÜNYAGÖRMÜŞ

  s. worldly-wise, experienced, world-wise

  Tam oxu »
 • DÜNYAGÖRÜŞÜ

  i. 1. bax dünyabaxışı; 2. outlook, range of vision; mental outlook; siyasi ~ political view; geniş ~ olan adam person of broad views, person with broa

  Tam oxu »
 • DÜNYALARCA

  z. infinitely, limitlessly; bir kəsə ~ minnətdar olmaq to be* infinitely obliged to smb.; bir kəsə ~ hörmət etmək to respect smb

  Tam oxu »
 • DÜNYASINDA

  z. never; Mən bunu dünyasında yaddan çıxarmayacağam I’ll never forget it

  Tam oxu »
 • DÜNYƏVİ

  s. worldly, worldwide; ~ şöhrət worldwide fame; ~ kədər ədəb.Weltschmerz; ~ təhisil sercularized education

  Tam oxu »
 • DÜNYƏVİLƏŞDİRİLMƏK

  f. to be* secularized

  Tam oxu »