Azərbaycanca-ingiliscə lüğət

 • əd. now! right! now then! come! Di gəlin! Come now! Di başla(yın)! Right begin!; Di tez ol(un)! Hurry up now! Di əsəbləşmə(yin)! Come, come, don’t be

  Tam oxu »
 • DİABET

  i. diabetes pl

  Tam oxu »
 • DİAFİLM

  i. (diapositive) film strip(s)

  Tam oxu »
 • DİAFRAQMA

  i. anat. diaphragm

  Tam oxu »
 • DİAXRONİK

  s. diachronic

  Tam oxu »
 • DİAXRONİYA

  i. dilç. diachrony

  Tam oxu »
 • DİAQNOSTİKA

  i. tib. diagnostics

  Tam oxu »
 • DİAQNOZ

  i. diagnosis (pl.-oses)

  Tam oxu »
 • DİAQONAL

  i. diagonal

  Tam oxu »
 • DİAQRAM

  i. diagram

  Tam oxu »
 • DİALEKT

  I. i. dilç. dialect; London ~i London dialect; ~də danışan dialect speaker II. s. dilç. dialectal; ~ fərqləri dialectal differences

  Tam oxu »
 • DİALEKTİK

  I. i. fəls. dialectician II. s. fəls. dialectical; ~ materializm dialectical materialism; ~ metod dialectical method

  Tam oxu »
 • DİALEKTİKA

  i. fəls. dialectics; inkişafın ~sı dialectics of development; təbiətin ~sı dialec tics of nature

  Tam oxu »
 • DİALEKTİZM

  i. dilç. dialecticism

  Tam oxu »
 • DİALEKTOLOGİYA

  i. dilç. dialectology

  Tam oxu »
 • DİALEKTOLOJİ

  s. dilç. dialectological

  Tam oxu »
 • DİALEKTOLOQ

  i. dilç. dialectologist

  Tam oxu »
 • DİALOJİ

  s. dialogic

  Tam oxu »
 • DİALOQ

  i. dialogue; amer. dialog

  Tam oxu »
 • DİAMAT

  i. d.d. (tədris kursu) dialectical mate rialism

  Tam oxu »
 • DİAMETR

  i. riyaz. diameter

  Tam oxu »
 • DİAMETRAL

  I. s. riyaz. diametral II. z. diametrically; ~ zidd diametrically opposite

  Tam oxu »
 • DİAPOZİTİV

  i. fot. (lantern-) slide

  Tam oxu »
 • DİAPOZON

  i. range; diapason; elm. compass

  Tam oxu »
 • DİAPOZONLU

  s. of great range / compass; geniş ~ səs a voice of great range / compass

  Tam oxu »
 • DİASPOR

  i. diaspora

  Tam oxu »
 • DİATEZ

  i. tib. diathesis

  Tam oxu »
 • DİB

  i. 1. bottom; dənizin, çayın, gölün və s. ~i the bottom of the sea river, lake, etc.; ~də at the bottom; ~inə getmək to go* to the bottom; 2

  Tam oxu »
 • DİB-DƏHNƏ

  i. beginning, start, root, basis

  Tam oxu »
 • DİB-DƏHNƏDƏN

  z. from the (very) beginning, right from the start

  Tam oxu »
 • DİBÇƏK

  i. pot; gül dibçəyi flower-pot

  Tam oxu »
 • DİBLİ

  s. (i.s.) with bottom, (i.s.) having bottom

  Tam oxu »
 • DİBSİZ

  s. bottomless; (i.s.) with no bottom; very deep

  Tam oxu »
 • DİDAKTİK

  s. didactic; əsas ~ prinsiplər first principles of didactics

  Tam oxu »
 • DİDAKTİKA

  i. didactics; ~nın əsas prinsipləri first principles of didactics

  Tam oxu »
 • DİDDİRMƏK

  f. (yunu, pambığı və s.) to ask / to cause smb. to scutch (d.), to have* (d.) scutched; yununu ~ to have* one’s wool scutched

  Tam oxu »
 • DİDDİRTMƏK

  f. bax diddirmək

  Tam oxu »
 • DİDƏ

  i. arx. bax göz

  Tam oxu »
 • DİDƏLƏMƏK

  f. bax didmək

  Tam oxu »
 • DİDƏLƏNMƏK

  f. bax didilmək

  Tam oxu »
 • DİDƏLƏTMƏK

  f. bax diddirmək

  Tam oxu »
 • DİDƏRGİN

  i. wanderer; exile; ~ düşmək to live in a strange land, to be* driven out of one’s native country, to wander, to knock about, to knock about the world

  Tam oxu »
 • DİDƏRGİNLİK

  i. wandering

  Tam oxu »
 • DİDİK

  s. tattered, torn up (to pieces)

  Tam oxu »
 • DİDİK-DİDİK

  s. tattered, torn up (to pieces), ragged; ~ köynək a ragged shirt; ~ etmək to tatter (d.), to tear* up to pieces (d

  Tam oxu »
 • DİDİKLƏMƏK

  f. to scutch (d.); to pull (d.) apart; to tatter (d.)

  Tam oxu »
 • DİDİKLƏNMƏK

  f. to get* / to become* tattered / ragged, to tear; Bu parça tez didiklənir This material tears easily

  Tam oxu »
 • DİDİLMƏK

  f. to get* / to become* tattered / ragged; to be* scutched, to tear

  Tam oxu »
 • DİDİM-DİDİM

  s. bax didik-didik

  Tam oxu »
 • DİDİŞDİRİLMƏK

  f. to be* torn at / up, to be* tattered

  Tam oxu »