Azərbaycanca-ingiliscə lüğət

 • DEBET

  i. müh. debit

  Tam oxu »
 • DEBİL

  I. i. moron, a very foolish person / child* II. s. moronic; ~ uşaq moronic child*

  Tam oxu »
 • DEBİLLİK

  i. moronity

  Tam oxu »
 • DEBİT

  i. (suyun, qazın və s. miqdarı) output, yield; qazın ~ i output of gas

  Tam oxu »
 • DEBİTOR

  i. müh. debtor

  Tam oxu »
 • DEBÜT

  i. 1. debut; 2. şahm. (chess) opening

  Tam oxu »
 • DEBÜTANT

  i. debutant; (qadın) debutante

  Tam oxu »
 • DEDİ-QODU

  i. talk, rumours; gossip; ~ya səbəb olmaq to give* rise to a lot of talk; ~ya son qoymaq to put* a stop to idle talk

  Tam oxu »
 • DEDİ-QODUÇU

  i. tale-teller, scandalmonger

  Tam oxu »
 • DEDİ-QODUÇULUQ

  i. scandal; talking scandal; ~ etmək to gossip; to talk scandal

  Tam oxu »
 • DEDİKCƏ

  z. very, too, extremely; ~ maraqlı very / too / extremely interesting

  Tam oxu »
 • DEDİRTDİRMƏK

  f. bax dedirtmək

  Tam oxu »
 • DEDİRTMƏK

  f. to ask / to cause smb. to say

  Tam oxu »
 • DEDUKSİYA

  i. deduction

  Tam oxu »
 • DEDUKTİV

  s. deductive; ~ metod deductive method

  Tam oxu »
 • DEFİS

  i. hyphen; ~lə yazmaq to hyphen (d.), to hyphenate (d.), to join (d.) with a hyphen

  Tam oxu »
 • DEFİSİT

  I. i. deficit II. s. scarce; in short supply; ~ mallar commodities in short supply, scarce commodities

  Tam oxu »
 • DEFİSİTLİK

  i. the state of being deficit

  Tam oxu »
 • DEFORMASİYA

  i. deformation

  Tam oxu »
 • DEGENERASİYA

  i. degeneration

  Tam oxu »
 • DEGENERAT

  i. morron, a very foolish person

  Tam oxu »
 • DEGENERATİV

  s. moronic

  Tam oxu »
 • DEHADE

  i. speaking / talking continuously

  Tam oxu »
 • DEHQAN

  i. bax kəndli

  Tam oxu »
 • DEHQANLIQ

  i. bax kəndlilik

  Tam oxu »
 • DEKABR

  I. i. December II. s. December; ~ günü a December day, a day in December

  Tam oxu »
 • DEKADA

  i. Ten-day period; Azərbaycan ədəbiyyətı və incəsənəti ~sı Azerbaijan Ten-Day Festival of Literature and Arts

  Tam oxu »
 • DEKALİTR

  i. decalitre

  Tam oxu »
 • DEKAN

  i. dean (president of a faculty)

  Tam oxu »
 • DEKANAT

  i. dean’s office

  Tam oxu »
 • DEKANLIQ

  i. 1. bax dekanat; 2. the job of a dean; ~ etmək to be* a dean, to work as a dean

  Tam oxu »
 • DEKLAMASİYA

  i. recitation; declamation; ~ demək to recite (d.); to declaim (d.)

  Tam oxu »
 • DEKLAMASİYAÇI

  i. reciter

  Tam oxu »
 • DEKLARASİYA

  i. declaration

  Tam oxu »
 • DEKORASİYA

  i. scenery (in theatre)

  Tam oxu »
 • DEKORATİV

  s. decorative; ornamental; ~ sənət decorative art; ~ bitki ornamental plant

  Tam oxu »
 • DEKORATOR

  i. decorator, scene-painter

  Tam oxu »
 • DEKRET

  I. i. decree; edict; sülh haqqında ~ the Decree on Peace; torpaq haqqında ~ the Decree on land II. s

  Tam oxu »
 • DEQAZASİYA

  i. degassing, decontamination; ~ etmək to degas (d.), to decontaminate (d.)

  Tam oxu »
 • DEQAZATOR

  i. decontaminator

  Tam oxu »
 • DEQRADASİYA

  i. degradation

  Tam oxu »
 • DEQUSTASİYA

  i. tasting

  Tam oxu »
 • DEQUSTATOR

  i. taster

  Tam oxu »
 • DELFİN

  i. zool. dolphin

  Tam oxu »
 • DELTA

  I. i. coğ. delta; Kür çayının ~sı the delta of the Kur II. i. (yunan əlifbasının 4-cü hərfi) delta

  Tam oxu »
 • DEMAQOQ

  I. i. demagogue, demagog II. s. demagogic, demagogical; ~ nitq demagogic speech

  Tam oxu »
 • DEMAQOQCASINA

  z. demagogically

  Tam oxu »
 • DEMAQOQİYA

  i. demagogy, demagogism

  Tam oxu »
 • DEMAQOQLAŞMAQ

  f. to become* a demagogue / a demagog

  Tam oxu »
 • DEMAQOQLUQ

  i. demagoguery, demagogy; ~ etmək to act as / like a demagog, to act / to behave demagogically

  Tam oxu »