Azərbaycanca-ingiliscə lüğət

 • MÜAHİDƏ

  i. agreement, contract; (siyasi) treaty; pact; sülh ~si peace treaty; qarşılıqlı yardım haqqında ~ mutual assistance pact; kollektiv ~ collective agre

  Tam oxu »
 • MÜAHİDƏNAMƏ

  i. bax müahidə

  Tam oxu »
 • MÜALİCƏ

  I. i. cure; (medical) treatment; ambulator ~si out-patient treatment; ~yə getmək to go* away for treatment; ~ etmək to treat (medically) (d

  Tam oxu »
 • MÜALİCƏXANA

  i. hospital, nursing-home, dispensary, (out-patient) clinic

  Tam oxu »
 • MÜAMİLƏ

  i. bax sələm

  Tam oxu »
 • MÜASİR

  s. contemporary, modern, up-to-date, present-day; ~ ədəbiyyat contemporary / modern literature; ~ vəziyyət present situation; ~ olmaq to be* on modern

  Tam oxu »
 • MÜASİRLƏŞDİRMƏK

  f. to modernize (d.)

  Tam oxu »
 • MÜASİRLƏŞMƏ

  i. modernization

  Tam oxu »
 • MÜASİRLİK

  i. contemporaneity, up-to-dateness; the present

  Tam oxu »
 • MÜAVİN

  i. deputy; direktor ~i (vəzifə) deputy / assistant director; sədr ~i vice-president, vice-chairman; ~ olmaq to be* deputy (of); to be* / to stand* pro

  Tam oxu »
 • MÜAYİNƏ

  i. 1. inspection, survery, examination, test; 2. analysis; qanın ~si blood examination / test; tibbi ~ medical inspection / examination

  Tam oxu »
 • MÜBADİLƏ

  i. exchange, (qarşılıqlı) interchange; (ticarət) exchange of commodities pl.; elmi və texniki informasiya ~si exchange of scientific and technical inf

  Tam oxu »
 • MÜBAHİSƏ

  i. 1. argument, argumentation, controversy; 2. debate, discussion; 3. conflict; qızğın ~ heated argument, heated / hot discussion; elmi ~ (scientific)

  Tam oxu »
 • MÜBAHİSƏÇİ

  i. d.d. debater, squabbler; (qaraqışqırıqçı) wrangler; (bacarıqlı) skilful debater

  Tam oxu »
 • MÜBAHİSƏLİ

  s. questionable, disputable, debatable, moot; ~ məsələ (iş) disputed matter / issue, moot point; vexed question; point at issue; ~ bənd (punkt) contro

  Tam oxu »
 • MÜBAHİSƏSİZ

  I. z. indisputable, unquestionable, undeniable, self-evident II. z. unquestionably, undoutedly, indisputably

  Tam oxu »
 • MÜBALİĞƏ

  i. 1. exaggeration, overstatement; 2. ədəb. hyperbole; ~ etmək to exaggerate (d.), to overstate (d.); həddindən artıq ~ etmək to grossly exaggerate (d

  Tam oxu »
 • MÜBALİĞƏLİ

  I. s. hyperbolic(-al), exaggerated; ~ hekayə a story of exaggerations II. z. exaggeratedly; ~ danışmaq to speak* exaggeratedly

  Tam oxu »
 • MÜBALİĞƏSİZ

  I. s. (i.s.) without exaggeration / hyperbole II. z. without exaggeration; ~ danışmaq to speak* without exaggeration

  Tam oxu »
 • MÜBARƏK

  mübarək: ~ olsun! Congratulate you (on, upon)... Ad gününüz mübarək! Happy birthday to you, I wish you many happy returns (of the day)! Yeni iliniz mü

  Tam oxu »
 • MÜBARİZ

  I. i. fighter, champion, supporter; sülh ~ləri fighters for peace, peace supporters, champions of peace II

  Tam oxu »
 • MÜBARİZƏ

  i. struggle, fight; ~ aparmaq to fight*, to struggle; bir kəslə ~ aparmaq to fight / struggle against smb

  Tam oxu »
 • MÜBARİZLİK

  i. bellicosity, warlike character

  Tam oxu »
 • MÜBTƏDA

  i. qram. subject

  Tam oxu »
 • MÜBTƏLA

  s.: ~ olmaq to get* into; xəstəliyə ~ olmaq to fall* ill, to get* ill, to be* taken ill; məyusluğa ~ olmaq to reduce to despair; bəlaya ~ olmaq to get

  Tam oxu »
 • MÜCADİLƏ

  i. bax mübarizə

  Tam oxu »
 • MÜCAHİD

  i. bax fədai

  Tam oxu »
 • MÜCƏRRƏD

  s. abstract; ~ fikir abstract idea; ~ rəqəm riyaz. abstract number; ~ isim qram. abstract noun; ~ təfəkkür fəls

  Tam oxu »
 • MÜCƏRRƏDLƏŞDİRMƏK

  f. to abstract (d.)

  Tam oxu »
 • MÜCƏRRƏDLƏŞMƏK

  f. to disengage oneself (from), to deflect one’s attention (from), to become* abstract

  Tam oxu »
 • MÜCƏRRƏDLİK

  i. abstraction, abstractness

  Tam oxu »
 • MÜCƏSSƏMƏ

  i. personification, embodiment; canlı ~ living picture; igidlik ~si embodiment / personification of courage, courage personified

  Tam oxu »
 • MÜCRÜ

  i. box, case, casket, small chest / coffer

  Tam oxu »
 • MÜCTƏHİD

  i. high religious person in Muslim

  Tam oxu »
 • MÜDAFİƏ

  I. i. defence, protection, defend; fəal ~ active / aggressive defence; tanka qarşı ~ anti-tank defence; anti-mechanized defence; kimyəvi silaha qarşı

  Tam oxu »
 • MÜDAFİƏÇİ

  i. 1. defender, protector; hüq. counsel for the defence, intercessor; 2. (himayədar) patron, (qadın) patroness; 3

  Tam oxu »
 • MÜDAFİƏSİZ

  s. defenceless, unprotected

  Tam oxu »
 • MÜDAFİƏSİZLİK

  i. defencelessness

  Tam oxu »
 • MÜDAXİLƏ

  i. interference; (siyasi) intervention; (arzu olunmaz) meddling; cərrahiyyə ~si surgical intervention; xarici ~ foreign intervention; ~ etmək to inter

  Tam oxu »
 • MÜDAXİLƏÇİ

  i. interventionist

  Tam oxu »
 • MÜDAXİLƏSİZLİK

  i. non-intervention, noninterference; ~ siyasəti a policy of noninterference, hands-off policy

  Tam oxu »
 • MÜDAVİM

  i. 1. hearer, listener; 2. (tələbə) student; 3. auditory; 4. visitor, caller

  Tam oxu »
 • MÜDDƏA

  i. 1. thesis (pl. theses ); principal propositions; 2. (müqavilənin) clause; provisions pl.; nəzəri ~lar theoretical propositions; marksizmin əsas müd

  Tam oxu »
 • MÜDDƏİ

  i. plaintiff; (boşanmada) petitioner

  Tam oxu »
 • MÜDDƏT

  i. 1. time; hər hansı bir ~də at any time; uzun ~ a long time / while; much / plenty of time; ~ə for a time, for a while; ~ədək since then / that time

  Tam oxu »
 • MÜDDƏTSİZ

  s. termless; (daim) permanent; ~ pasport permanent passport

  Tam oxu »
 • MÜDHİŞ

  s. bax dəhşətli

  Tam oxu »
 • MÜDİR

  i. manager; chief, head; administrator; dəftərxana ~i headclerk; amer. executive; işlər ~i business-manager; mağaza ~i manager; tədris-hissə ~i direct

  Tam oxu »
 • MÜDİRİYYƏT

  i. administration, management, board (of directors), the heads, authorities

  Tam oxu »
 • MÜƏLLİF

  I. i. author; (qadın) authoress; (ədəbi əsərlərdə) writer; (musiqi əsərlərində) composer; (tərtibçi) compiler II

  Tam oxu »