Azərbaycanca-ingiliscə lüğət

 • PƏHLƏVAN

  i. wrestler, athlete; (yunan əsatirində) hercules; sərbəst üsulla güləşən ~ free style wrestler; ◊ dil ~ı d

  Tam oxu »
 • PƏHLƏVANCASINA

  z. like an athlete / a wrestler, like a hercules

  Tam oxu »
 • PƏHLƏVANLIQ

  I. i. 1. wrestling; 2. the profession of a wrestler II. s.: ~ məktəbi wrestling school

  Tam oxu »
 • PƏHRİZ

  I. i. diet; ~ saxlamaq to keep* / to take* diet; ciddi ~ strict / rigid diet; ~ də olmaq to be* on a diet II

  Tam oxu »
 • PƏJMÜRDƏ

  s. 1. (insan haq.) sad, downcast; ~ baxış sad look; ~ olmaq to be* sad / downcast; 2. (gül və s. haq

  Tam oxu »
 • PƏLƏNG

  I. i. tiger; (dişi) tigress; zolaqlı ~ striped tiger II. s. tiger; tigerish; ~ dərisi tiger-skin; ~ balası tiger cub

  Tam oxu »
 • PƏLTƏK

  I. i. stutterer, stammerer II. s. tonguetied

  Tam oxu »
 • PƏLTƏKCƏSİNƏ

  z. stutteringly

  Tam oxu »
 • PƏLTƏKLƏMƏK

  f. to stutter; to stammer, həyəcandan ~ to stammer from excitement; Əsəbi olanda o pəltəkləyir He / She stammers when he / she feels nervous

  Tam oxu »
 • PƏLTƏKLİK

  i. tongue-tie, stammer

  Tam oxu »
 • PƏNAH

  i. refuge, protection, patronage; kiminsə ~ında olmaq to be* under a person’s protection; qanunun ~ı altında under the protection of the law; ~ aparma

  Tam oxu »
 • PƏNAHGAH

  i. refuge, sanctuary, asylum; ~ axtarmaq to seek* refuge / asylum; ~ vermək to grant asylum; gizli ~ place of concealment; hide-out d

  Tam oxu »
 • PƏNCƏ

  i. paw; (tülkü, dovşan və s.) pad, claw; (vəhşi quşlarda) talon; clutches; d.d. five fingers; ~sini göstərmək to show* one’s claws; ~sinə düşmək to fa

  Tam oxu »
 • PƏNCƏLƏMƏK

  f. ~ to clutch (d.); məc. to keep* down (d.); düşməni ~ to keep* the enemy down

  Tam oxu »
 • PƏNCƏLƏNMƏK

  f. to be* clutched

  Tam oxu »
 • PƏNCƏLƏŞMƏ

  fi. close fight, close engagement; əlbəyaxa ~ hand-to-hand fight, man-to-man fight; havada ~ (tutuşma) dogfight (in the air)

  Tam oxu »
 • PƏNCƏLƏŞMƏK

  f. to seize(d.), to clutch; (mübarizəyə girişmək) to grapple (with); to come* to blows (with), to skirmish (with)

  Tam oxu »
 • PƏNCƏRƏ

  I. i. 1. window; casement-window; ~dən bayıra baxmaq to look out of the window; ~dən içəri baxmaq to look through the window; 2

  Tam oxu »
 • PƏNCƏRƏALTI

  i. window-sill; (bayır tərəfdən olan) window-ledge

  Tam oxu »
 • PƏNCƏRƏSİZ

  s. windowless; (i.s.) without a window

  Tam oxu »
 • PƏNCƏRƏSİZLİK

  i. the state of being without a window / windowless

  Tam oxu »
 • PƏNCŞƏNBƏ

  i. Thursday; ~ günləri on Thursdays, every Thursday

  Tam oxu »
 • PƏNİR

  i. bax pendir

  Tam oxu »
 • PƏR

  i. 1. (müxt. mənalarda) wing; (quşlarda və poeziyada) pinion; ~ vurmaq to flap wings; 2. (yel dəyirmanında) arm, sailarm, sail; 3

  Tam oxu »
 • PƏRAKƏNDƏ

  s. 1. sparse, scattered; ~ bitki sparse vegetation; ~ kağızlar scattered papers; ~ (balaca) kəndlər scattered hamlets; 2

  Tam oxu »
 • PƏRÇİM

  i. tex. rivet, clinch(er); ~ etmək bax pərçimləmək

  Tam oxu »
 • PƏRÇİMLƏMƏK

  f. to rivet (d.), to clinch (d.)

  Tam oxu »
 • PƏRÇİMLƏNMƏK

  f. to get* riveted / clinched, to become* riveted / clinched

  Tam oxu »
 • PƏRÇİMLƏŞDİRMƏK

  f. bax pərçimləmək

  Tam oxu »
 • PƏRÇİMLƏŞMƏK

  f. bax pərçimlənmək

  Tam oxu »
 • PƏRÇİMLƏTDİRMƏK

  f. bax pərçimlətmək

  Tam oxu »
 • PƏRÇİMLƏTMƏK

  f. to ask / to cause smb. to rivet (d.), to ask / to cause smb. to clinch (d.)

  Tam oxu »
 • PƏRDƏ

  i. 1. curtain; ~ asmaq / tutmaq to curtain (d.); pəncərəyə ~ asmaq / tutmaq to curtain the window; ~ni çəkmək to draw* the curtain; Pərdə düz saat sək

  Tam oxu »
 • PƏRDƏLƏMƏK

  f. to curtain (d.); pəncərəni ~ to curtain a window; otaqda yataq yerini ~ (pərdə ilə ayırmaq) to curtain off an alcove

  Tam oxu »
 • PƏRDƏLƏNMƏK

  f. to become* curtained, to be* curtained

  Tam oxu »
 • PƏRDƏLİ

  s. 1. curtained, (i.s.) furnished with a curtain; ~ otaq curtained room; Otaq pərdəlidir The room is furnished with a curtain; 2

  Tam oxu »
 • PƏRƏQULAQ

  s. bax salaqqulaq

  Tam oxu »
 • PƏRƏN-PƏRƏN

  z. sparse, scattered; (ev və s.) straggling; (fikir və s.) disconnected, incoherent; ~ salmaq to drive* away (d

  Tam oxu »
 • PƏRƏNCƏ

  i. paranja (a special covering for woman to hide her face)

  Tam oxu »
 • PƏRƏSTAR

  i. 1. (sick-) nurse, (dry-) nurse; 2. (xəstəxanada) nurse, hospital attendant; hərb. amer. corpsman*; 3

  Tam oxu »
 • PƏRƏSTİŞ

  i. worship; (hörmət) honour, respect, esteem; reverence; bir kəsə ~ etmək to hold* smb. in reverence, to regard smb

  Tam oxu »
 • PƏRƏSTİŞGAH

  i. place of worship, sanctuary

  Tam oxu »
 • PƏRƏSTİŞKAR

  i. admirer, worshipper, adorer

  Tam oxu »
 • PƏRGAR

  I. i. (pair of) compasses pl. II. s. bax bacarıqlı

  Tam oxu »
 • PƏRİ

  i. fairy, nymph, houri; su ~si mermaid, water-nymph; (qədim Yunan ədəbiyyatında) siren

  Tam oxu »
 • PƏRİŞAN

  I. s. 1. sad, cheerless, doleful, wistful, mournful; ~ baxış a sad / doleful / wistful look; ~ görkəm a mournful air, an air of sadness; 2

  Tam oxu »
 • PƏRİŞANHAL

  s. bax pərişan I (1-ci mənada)

  Tam oxu »
 • PƏRİŞANLAŞMAQ

  f. to become* sad / wistful / doleful / cheerless

  Tam oxu »
 • PƏRİŞANLIQ

  i. sadness, dolefulness, wistfulness, depression; disconnectedness

  Tam oxu »
 • PƏRİZAD

  i. beauty, a beautiful woman* / girl

  Tam oxu »