Azərbaycanca-ingiliscə lüğət

 • PEÇ

  I. i. stove; oven; elektrik ~i electric stove; (avtomaşında) heater; dəmir ~ iron stove II. s. stove; ~ turbası stove-pipe, chimney

  Tam oxu »
 • PEÇQAYIRAN

  i. stove-setter, stove-man*, stove-maker

  Tam oxu »
 • PEDAQOGİKA

  i. pedagogy, pedagogics; elmitədqiqat ~ institutu (scientific) research institute of pedagogy

  Tam oxu »
 • PEDAQOJİ

  s. pedagogica (al); educational; ~ məktəb teachers’ training college; ~ institut teachers’ training institute; ~ təcrübə teaching practice, student te

  Tam oxu »
 • PEDAQOQ

  i. pedagogue, teacher, educational specialist

  Tam oxu »
 • PENCƏK

  i. coat, jacket

  Tam oxu »
 • PENCƏR

  i. different edible greens

  Tam oxu »
 • PENDİR

  I. i. cheese; təzə ~ green cheese, unripe cheese; İsveçrə ~i Swiss cheese; bir baş ~ a cheese II. s. cheese; ~ zavodu cheese dairy (factory)

  Tam oxu »
 • PENDİRQAYIRAN

  i. cheese-maker; pendir tutma / istehsalı cheese-making

  Tam oxu »
 • PENDİRTUTAN

  i. bax pendirqayıran

  Tam oxu »
 • PENSİYA

  I. i. pension; fərdi ~ merit pension; əlilliyə görə ~ disability pension; qocalığa görə ~ old-age pension; uzun müddət xidmətə görə ~ service pension;

  Tam oxu »
 • PENSİYAÇI

  i. pensioner; fərdi ~ recipient of a merit pension

  Tam oxu »
 • PERO

  i. pen; qızıl ~ golden pen

  Tam oxu »
 • PERRON

  I. i. platform; Qatar hansı perrondan yola düşür? From what platform does the train start? II. s. platform; ~ bileti platform ticket

  Tam oxu »
 • PERSONAJ

  i. personage, character; povestdə ən maraqlı ~ the most interesting personage in the story; üç ~lı pyes a play with only three personages

  Tam oxu »
 • PERSPEKTİV

  I. i. perspective; ~i itirmə loss of perspective II. s. long-term; ~ plan a long-term plan; ~ planlaşdırma long-term planning

  Tam oxu »
 • PEŞƏ

  I. i. trade, handicraft, profession, occupation, work, business; ~ öyrənmək to learn* a trade; Onun peşəsi nədir? What is his occupation? ~sinə görə b

  Tam oxu »
 • PEŞƏKAR

  I. i. professional, artisan, handicraftsman* II. s. professional; ~ inqilabçı a professional revolutionary; ~ idmançı a professional sportsman*; ~ rəs

  Tam oxu »
 • PEŞƏKARLIQ

  i. professionalism, workmanship

  Tam oxu »
 • PEŞƏKARLIQLA

  s. professionally

  Tam oxu »
 • PEŞKƏŞ

  i. present, gift; ~ vermək to make* a present; ~ almaq to receive a present / gift; ad günü ~i birthday present; milad bayramı münasibətilə ~ Christma

  Tam oxu »
 • PEŞMAN

  I. i. repentance; ~ etmək to sadden (d.), to grieve (d.); ~ olmaq to repent, to be* sad; to grieve; O, öz hərəkətindən peşman olmuşdu He repented for

  Tam oxu »
 • PEŞMANÇILIQ

  i. bax peşmanlıq

  Tam oxu »
 • PEŞMANLAMAQ

  f. to repent (of), to be* remorseful (of); to be* sorry (for); Onun peşmanlaması üçün heç bir əsas yoxdur He / She has nothing to repent of; Bunun üçü

  Tam oxu »
 • PEŞMANLAŞMAQ

  f. bax peşmanlamaq

  Tam oxu »
 • PEŞMANLIQ

  i. repentance; ~ çəkmək to show* repentance; to be* sorry, to regret

  Tam oxu »
 • PEYDƏRPEY

  z. in succession; running; on end; without a break; beş saat ~ five hours in succession, five hours running, five hours on end; üç gün ~ for three day

  Tam oxu »
 • PEYĞƏMBƏR

  i. din. prophet; (qadın) prophetess; oracle (in ancient Greece); Məhəmməd ~ the prophet Mahammad

  Tam oxu »
 • PEYĞƏMBƏRANƏ

  s. bax peyğəmbərcəsinə

  Tam oxu »
 • PEYĞƏMBƏRCƏSİNƏ

  z. prophetically, oracularly

  Tam oxu »
 • PEYĞƏMBƏRİ

  i. bax qarğıdalı I

  Tam oxu »
 • PEYĞƏMBƏRLİK

  i. prophecy, oracle; ~ (uzaqgörmə vergisi) the gift of prophecy; ~ etmək to prophesy (d.), to foretell (d

  Tam oxu »
 • PEYHAPEY

  z. bax peydərpey

  Tam oxu »
 • PEYİN

  i. manure, dung, (həm də məc.) muck; mal ~i animal manure; ~ vermək to spread* dung / manure; ~ xəndəyi manure pit; ~ horrası manure water; ~ qurdu du

  Tam oxu »
 • PEYİNDAĞIDAN

  i. manure distributor, manure spreader

  Tam oxu »
 • PEYİNQURDU

  i. muckworm, dung-beetle

  Tam oxu »
 • PEYİNLƏMƏK

  f. to manure (d.) to dung (d.); to muck (d.); sahəni ~ to dung the strip; to muck the field

  Tam oxu »
 • PEYİNLƏNMƏK

  f. to be* dunged / mucked / manured

  Tam oxu »
 • PEYİNLƏTDİRMƏK

  f. to ask / to force smb. to dung / to muck / to manure (d.)

  Tam oxu »
 • PEYİNLƏTMƏK

  f. bax peyinlətdirmək

  Tam oxu »
 • PEYİNLİ

  s. mucky, dungy

  Tam oxu »
 • PEYİNLİK

  i. dung-yard, manure pit

  Tam oxu »
 • PEYİNSƏPƏN

  s. bax peyindağıdan

  Tam oxu »
 • PEYK

  i. satellite; sputnik; süni ~ artificial satellite; sputnik; yerin ~i earth satellite; təbii ~ natural satellite; suni ~ buraxmaq to shoot* up / to la

  Tam oxu »
 • PEYKƏR

  i. body, figure; səmavi ~ heavenly body

  Tam oxu »
 • PEYMAN

  i. vow, promise; sədaqətlilik ~ı (sevgililərdə) lovers’ vows; kəbin ~ı the marriage vow; ~ı pozmaq to break* a vow; ~ bağlamaq to make* a vow; ~ı yeri

  Tam oxu »
 • PEYSƏR

  i. back of the neck, back of the head; anat. occiput; (atda) withers pl

  Tam oxu »
 • PEYVƏND

  I. i. 1. tib. inoculation, (çiçək) vaccination; 2. bot. inoculation, grafting, engraftment; qabıqaltı ~ bark grafting II

  Tam oxu »
 • PEYVƏNDLƏMƏK

  f. (peyvənd etmək) 1. tib. to inoculate (with against); (çiçək haq.) to vaccinate (with); Ona çiçək döydülər (peyvənd etdilər) He / She was inoculated

  Tam oxu »
 • PEYVƏNDLƏNMƏK

  f. 1. tib. to be* / to become* inoculated / vaccinated; 2. bot. to be* / to become* inoculated / grafted / engrafted

  Tam oxu »