Azərbaycanca-ingiliscə lüğət

 • PLAFON

  i. (lamp) shade

  Tam oxu »
 • PLAGİAT

  i. plagiarism

  Tam oxu »
 • PLAGİATÇILIQ

  i. plagiarism

  Tam oxu »
 • PLAGİATOR

  i. plagiarist

  Tam oxu »
 • PLAGİATORLUQ

  i. bax plagiatçılıq

  Tam oxu »
 • PLAKAT

  i. placard, poster

  Tam oxu »
 • PLAKATÇI

  i. poster atrist

  Tam oxu »
 • PLAN

  i. (müxt. mənalarda) plan; çoxillik ~ long-term plan; təbiəti dəyişdirmə ~ı plan for the transformation of nature; ~ı yerinə yetirmək / doldurmaq to f

  Tam oxu »
 • PLANAUYĞUN

  z. according to the plan; ~ işləmək to work according to the plan

  Tam oxu »
 • PLANÇI

  i. planner

  Tam oxu »
 • PLANER

  i. av. glider; ~ sürən soaring glider

  Tam oxu »
 • PLANERİST

  av. glider-pilot

  Tam oxu »
 • PLANERİZM

  i. av. gliding

  Tam oxu »
 • PLANET

  i. planet; böyük ~lər major planets; kiçik ~lər minor planets; asteroids; peyk (-dən ibarət olan) ~ secondary planets, satellite

  Tam oxu »
 • PLANETARİ

  i. planetarium (pl. -ria)

  Tam oxu »
 • PLANETLƏRARASI

  s. interplanetary; ~ fəza interplanetary space

  Tam oxu »
 • PLANKA

  i. lath, plank

  Tam oxu »
 • PLANLAŞDIRILMAQ

  f. to be* planned

  Tam oxu »
 • PLANLAŞDIRMAQ

  f. to plan (d.); hər hansı bir işi ~ to plan a piece of work; hər şeyi qabaqcadan ~ to plan everything beforehand / in advance

  Tam oxu »
 • PLANLI

  s. systematic, regular, planned, balanced; xalq təsərrüfatının ~ inkişafı balanced development of national economy

  Tam oxu »
 • PLANSIZ

  s. planless, (i.s.) without a plan

  Tam oxu »
 • PLANSIZLIQ

  i. absence of plan, absence of planning, planlessness

  Tam oxu »
 • PLANTASİYA

  i. plantation; tütün ~sı tobacco plantation; çay ~sı tea plantation; qənd qamışı ~ sugar plantation; pambıq ~sı cotton plantation

  Tam oxu »
 • PLANTATOR

  i. planter

  Tam oxu »
 • PLASTİK

  s. tib. plastic; ~ cərrahiyyə plastic surgery; ~ əməliyyat plastic operation

  Tam oxu »
 • PLASTMAS

  I. i. plastic II. s. plastic; ~ material plastic material

  Tam oxu »
 • PLAŞ

  i. 1. cloak; 2. (su buraxmayan) mackintosh, waterproof (coat), raincoat

  Tam oxu »
 • PLATFORMA

  i. 1. (perron) platform; qatar hansı platformadan yola düşür? From what platform does the train start? 2

  Tam oxu »
 • PLATİN

  i. platinum

  Tam oxu »
 • PLAZMA

  i. biol. fiz. plasm(a)

  Tam oxu »
 • PLAZMATİK

  s. plasmatic

  Tam oxu »
 • PLENUM

  i. plenum, plenary session

  Tam oxu »
 • PLOMB

  i. 1. (diş üçün) stopping; dişə ~ qoymaq to stop / to fill a tooth*; 2. (qapıya və s. vurulan) seal, lead, stamp

  Tam oxu »
 • PLOMBLAMAQ

  f. 1. (diş) to stop (d.), to fill (d.), 2. (qapını və s.) to seal (d.)

  Tam oxu »
 • PLOMBLANMAQ

  f. 1. (diş) to become* / to be* stopped / filled; 2. (qapı və s.) to become* / to be* sealed

  Tam oxu »
 • PLOMBLATDIRMAQ

  f. bax plomblatmaq

  Tam oxu »
 • PLOMBLATMAQ

  f. 1. (dişi) to ask smb. to stop (d.) / to fill (d.), to make* smb. stop (d.) / fill (d.); 2. (qapını və s

  Tam oxu »
 • PLOMBLU

  s. 1. (diş) stopped, filled; 2. (qapı və s.) sealed

  Tam oxu »
 • PLOV

  i. plov (a kind of Azerbaijani dish, prepared with rice, meat and dried fruits)

  Tam oxu »
 • PLYAJ

  i. bax çimərlik

  Tam oxu »
 • POÇT

  i. post; ~ ilə by post; məktubu ~ ilə yollamaq to send* a letter by post; hava ~u airmail; elektron ~ u E-mail; hava ~u ilə by airmail; xüsusi ~la by

  Tam oxu »
 • POÇTALYON

  i. postman*, amer. mailman*, letter-carrier

  Tam oxu »
 • POÇTXANA

  i. post-office; mərkəzi ~ general post-office

  Tam oxu »
 • PODNOS

  i. tray; (məktub üçün) salver; çay ~u tea-tray; bir şeyi ~da aparmaq to carry smth. on a tray

  Tam oxu »
 • PODPOLKOVNİK

  i. lieutenant-colonel

  Tam oxu »
 • PODRAT

  i. contract; tikinti üçün ~ contract for building; ~a görə tikinti building by contract; nəyisə ~a götürmək to take* smth

  Tam oxu »
 • PODRATÇI

  i. contractor

  Tam oxu »
 • POEMA

  i. poem; lirik ~ lyric (poem); epik ~ epic (poem)

  Tam oxu »
 • POETİK

  s. 1. poetical; ~ talant poetical talent; ~ pyes poetical play; ~ forma poetical form; ~ iş poetical work; ~ fantaziya poetical fancies; 2

  Tam oxu »
 • POETİKA

  i. poetics pl.; theory of poetry

  Tam oxu »