Azərbaycanca-ingiliscə lüğət

 • YÜK

  I. i. 1. (həm müst., həm də məc.) load; (dəmir yolu ilə daşınan) goods; (dənizlə daşınan) cargo, freight, tez xarab olan ~ perishables pl

  Tam oxu »
 • YÜKALAN

  i. consignee

  Tam oxu »
 • YÜKBOŞALDAN

  i. a worker who is engaged in unloading

  Tam oxu »
 • YÜKBOŞALTMA

  I. i. unloading II. s. unloading; ~ işləri unloading operations; ~ gəmisi lighter

  Tam oxu »
 • YÜKGÖNDƏRƏN

  i. consignor, shipper, consignor of goods

  Tam oxu »
 • YÜKQALDIRAN

  s.: ~ kran loading crane

  Tam oxu »
 • YÜKLƏMƏ

  fi. bax yükvurma

  Tam oxu »
 • YÜKLƏMƏK

  f. 1. to load (d. on); (qatarı) to entrain (d.); (təyyarəni) to emplane (d.); (gəmini) to ship (d.); malı gəmiyə ~ to ship / to load / to put* cargo o

  Tam oxu »
 • YÜKLƏNMƏK

  f. to be* loaded; (qatar haq.) to be* entrained; (yük maşını haq.) to enbus; amer. to entruck; (təyyarə haq

  Tam oxu »
 • YÜKLƏTDİRMƏK

  f. bax yüklətmək

  Tam oxu »
 • YÜKLƏTMƏK

  f. to ask / to cause smb. to load (d. on) / (qatarı) to entrain (d.) / (yük maşınını) to entruck (d.) / (gəmini) to ship (d

  Tam oxu »
 • YÜKLƏYİCİ

  I. i. bax yükvuran I II. s. bax yükvuran II

  Tam oxu »
 • YÜKLÜ

  s. 1. loaded; 2. fiz. charged

  Tam oxu »
 • YÜKSƏK

  I. s. 1. high; ~ temperatura high temperature; ~ təzyiq high pressure; ~ qiymətlər high prices; 2. (üslub və s

  Tam oxu »
 • YÜKSƏKBOY

  s.: tall, top ~ adam tall man*

  Tam oxu »
 • YÜKSƏKBOYLU

  s. bax yüksəkboy

  Tam oxu »
 • YÜKSƏKDƏN

  z. loud(ly), aloud; ~ gülmək to laugh loudly / aloud; ~ danışmaq to talk loud / loudly

  Tam oxu »
 • YÜKSƏKGƏRGİNLİKLİ

  s. bax yüksəkvoltlu

  Tam oxu »
 • YÜKSƏKİXTİSASLI

  s. highly-skilled / qualified; ~ mütəxəssis highly-skilled specialist

  Tam oxu »
 • YÜKSƏKKEYFİYYƏTLİ

  s. high-quality; (i.s.) of high quality

  Tam oxu »
 • YÜKSƏKLİK

  i. 1. height; av. altitude; 100 metr ~də at a height / an altitude of one hundred metres; dağ yüksəkliyi mountain height; qüllənin yüksəkliyi the heig

  Tam oxu »
 • YÜKSƏKMAAŞLI

  s. highly-paid

  Tam oxu »
 • YÜKSƏKMƏHSULLU

  s. highly productive; ~ malqara highly productive cattle

  Tam oxu »
 • YÜKSƏKVƏZİFƏLİ

  s. (i.s.) of high rank; ~ şəxs a person of high rank; (qısa forması) d.d. V.I.P. (Very Important Person)

  Tam oxu »
 • YÜKSƏKVOLTLU

  s. fiz. high-voltage (attr.); ~ xətt high-voltage line

  Tam oxu »
 • YÜKSƏLDİLMƏK

  f. to be* risen; (vəzifədə) to be* advanced, to be promoted; bir kəsin nəzərində ~ to be* risen in smb

  Tam oxu »
 • YÜKSƏLƏN

  s. rising; ~ ton dilç. rising tone

  Tam oxu »
 • YÜKSƏLİŞ

  i. 1. raising, development; progress; maddi və mədəni səviyyənin ~i raising of the material and cultural level; xalq təsərrüfatının ~i progress / grow

  Tam oxu »
 • YÜKSƏLMƏK

  f. 1. to rise; bir kəsin nəzərində ~ to rise* in smb.’s opinion / esteem; 2. to increase; Gəlir yüksəlib Income has increased; vəzifədə ~ to be* promo

  Tam oxu »
 • YÜKSƏLTMƏK

  f. 1. (müxt. mənalarda) to raise (d.), to heighten (d.); beş, altı və s. dəfə ~ to raise fivefold, sixfold, etc

  Tam oxu »
 • YÜKSÜZ

  s. loadless; (i.s.) without load

  Tam oxu »
 • YÜKSÜZLÜK

  i. loadlessness

  Tam oxu »
 • YÜKVURAN

  I. i. 1. loader; (limanda) stevedore, docker; amer. longshoreman*; 2. (qurğu) mechanical loader II. s

  Tam oxu »
 • YÜKVURMA

  i. loading; (gəmiyə) shipment, loading

  Tam oxu »
 • YÜNGÜL

  I. s. light; slight; (asan) easy; ~ iş light / easy work; ~ cəza light penalty; ~ soyuqlama slight cold; ~ yuxu light sleep; ~ atletika track and fiel

  Tam oxu »
 • YÜNGÜL-YÜNGÜL

  z. lightly, flippantly, thoughtlessly

  Tam oxu »
 • YÜNGÜLBEYİN

  s. light-minded, light-headed, frivolous; ~ adam light-headed man*, frivolous person

  Tam oxu »
 • YÜNGÜLBEYİNLİ

  s. bax yüngülbeyin

  Tam oxu »
 • YÜNGÜLCƏ

  z. slightly, lightly, gently; somewhat; ~ içmiş slightly-drunk; ~ bişirilmiş lightly cooked; ~ toxunmaq to touch gently / slightly; ~ yorulmaq to be*

  Tam oxu »
 • YÜNGÜLÇƏKİLİ

  s. 1. id. light-weight; 2. (çəkicə yüngül) light

  Tam oxu »
 • YÜNGÜLXASİYYƏT

  s. light-minded, emptyheaded, giddy, frivolous, flippant

  Tam oxu »
 • YÜNGÜLXASİYYƏTLİ

  s. bax yüngülxasiyyət

  Tam oxu »
 • YÜNGÜLXASİYYƏTLİK

  i. bax yüngülxasiyyətlilik

  Tam oxu »
 • YÜNGÜLXASİYYƏTLİLİK

  i. lack of seriousness / lightness; frivolity, light-mindedness, flippancy

  Tam oxu »
 • YÜNGÜLLƏDİCİ

  s. bax yüngülləşdirici

  Tam oxu »
 • YÜNGÜLLƏMƏK

  f. bax yüngülləşmək

  Tam oxu »
 • YÜNGÜLLƏŞDİRİCİ

  s. extenuating, mitigating; ~ vəziyyət / şərait extenuating / mitigating circumstance

  Tam oxu »
 • YÜNGÜLLƏŞDİRMƏK

  f. bax yüngüllətmək

  Tam oxu »
 • YÜNGÜLLƏŞMƏK

  f. 1. to become* easier / lighter; 2. məc. to be* relieved, to find* relief

  Tam oxu »
 • YÜNGÜLLƏTMƏK

  f. 1. to make* easier / easy; to lessen (d.); çəkini ~ to lessen the weight; 2. (işi, yükü) to lighten (d

  Tam oxu »