Azərbaycanca-ingiliscə lüğət

 • YİV

  i. carving, fretwork; tex. thread

  Tam oxu »
 • YİVLİ

  i. threaded; (silah haq.) rifled; ~ lülə rifled barrel

  Tam oxu »
 • YİVLİLİK

  i. the state of being threaded; (silah haq.) the state of being rifled

  Tam oxu »
 • YİYƏ

  i. master; d.d. boss; (sahib) owner, proprietor; Bu evin yiyəsi kimdir? Who is the owner of this house? Mal yiyəsinə oxşayar, at

  Tam oxu »
 • YİYƏLƏNMƏK

  f. 1. to own (d.), to be* master (of); evə ~ to own a house; dövlətə ~ to possess wealth; 2. to appropriate (d

  Tam oxu »
 • YİYƏLİK

  i. 1.: ~ etmək to give* orders, to be* in command / charge; d.d. to be* the boss, to play the master; 2

  Tam oxu »
 • YİYƏSİZ

  s. 1. ownerless, no man’s, nobody’s, no one’s; ~ torpaq no man’s land; 2. homeless, neglected; ~ uşaq homeless child*, ~ uşaqlar d

  Tam oxu »
 • YİYƏSİZLİK

  i. 1. neglect; ownerlessness (uşaq haq.) homelessness; 2. lack of owner / master

  Tam oxu »
 • YOD

  i. kim. iodine

  Tam oxu »
 • YODLAMAQ

  f. to paint with iodine (d.)

  Tam oxu »
 • YODLANMAQ

  f. to be* painted with iodine

  Tam oxu »
 • YODLATDIRMAQ

  f. bax yodlatmaq

  Tam oxu »
 • YODLATMAQ

  f. to ask / to cause smb. to paint with iodine (d.)

  Tam oxu »
 • YODLU

  s. kim. iodic; iodine (attr.)

  Tam oxu »
 • YODSUZ

  s. (i.s.) without iodine

  Tam oxu »
 • YODSUZLUQ

  i. lack of iodine

  Tam oxu »
 • YOĞRULMAQ

  f. to be* kneaded

  Tam oxu »
 • YOĞUN

  s. thick, stout; ~ əl ağacı thick / stout stick; ~ xətt a thick line; ~ barmaqlar thick fingers; ~ adam (kök) a thick / a stout man*; ~ kəndir stout r

  Tam oxu »
 • YOĞUNBALDIR

  s. thick-legged

  Tam oxu »
 • YOĞUNBALDIRLI

  s. bax yoğunbaldır

  Tam oxu »
 • YOĞUNBOYUN

  s. thick-necked

  Tam oxu »
 • YOĞUNBOYUNLU

  s. bax yoğunboyun

  Tam oxu »
 • YOĞUNDODAQ

  s. thick-lipped

  Tam oxu »
 • YOĞUNDODAQLI

  s. bax yoğundodaq

  Tam oxu »
 • YOĞUNQARIN

  s. pot-bellied, big-bellied

  Tam oxu »
 • YOĞUNQARINLI

  s. bax yoğunqarın

  Tam oxu »
 • YOĞUNLAMAQ

  f. 1. to grow* fat* / stout, to put* on weight, to get* fat / stout; 2. to get* / to become* thicker, to thicken

  Tam oxu »
 • YOĞUNLANMAQ

  f. bax yoğunlamaq

  Tam oxu »
 • YOĞUNLAŞDIRMAQ

  f. 1. to fatten (d.), to make* look fatter (d.); 2. to make* thicker (d.), to cause to become thicker (d

  Tam oxu »
 • YOĞUNLAŞMAQ

  f. 1. to thicken, to become* thicker; 2. to grow fat(ter) / stout, to put* on weight

  Tam oxu »
 • YOĞUNLATDIRMAQ

  s. bax yoğunlatmaq

  Tam oxu »
 • YOĞUNLATMAQ

  f. to cause to become fat / stout; to cause to become* thicker

  Tam oxu »
 • YOĞUNLUQ

  i. thickness; fattiness, stoutness

  Tam oxu »
 • YOĞUNPEYSƏR

  s. bax yoğunboyun

  Tam oxu »
 • YOĞUNPEYSƏRLİ

  s. bax yoğunboyun

  Tam oxu »
 • YOĞUNUMAQ

  f. to grow* stout / fat, to put* on weight, to become* stout / fat(ter)

  Tam oxu »
 • YOĞURMAQ

  f. to knead (d.); to mix (d.)

  Tam oxu »
 • YOĞURTDURMAQ

  f. to ask / to cause smb. to knead (d.)

  Tam oxu »
 • YOĞURTMAQ

  f. bax yoğurtdurmaq

  Tam oxu »
 • YOĞURUCU

  i. kneader

  Tam oxu »
 • YOX

  əd. no: not; Mənim qələmim yoxdur I have no pen., I have not any pen; Qətiyyən yox Not at all; Nə üçün yox? Why not?; ~a çıxmaq, ~ olmaq to disappear,

  Tam oxu »
 • YOXA-ÇIXMA

  i. disappearance, vanishing

  Tam oxu »
 • YOXLAMA

  I. i. 1. verification, control, check-up; examination; pasportları ~ examination of passports; seçmə ~ selective control; 2

  Tam oxu »
 • YOXLAMAQ

  f. 1. to check (d.), to verify (d.); to examine (d.); to correct (d.); rəqəmləri ~ to check / to verify figures; hesabatı ~ to verify an account; bütü

  Tam oxu »
 • YOXLANILMAQ

  f. bax yoxlanmaq

  Tam oxu »
 • YOXLANIŞ

  i. verification, check up, checking up; examination

  Tam oxu »
 • YOXLANMAQ

  f. to be* verified / checked; to be examined / corrected; Rəqəmlər yoxlandı The figures were verified / checked; Xəstə yoxlandı The patient was examin

  Tam oxu »
 • YOXLATDIRMAQ

  f. to ask / to cause smb. to verify (d.) / to check (d.) / to examine (d.); xəstəni həkimə ~ to ask / to cause the doctor to examine the patient

  Tam oxu »
 • YOXLATMAQ

  f. bax yoxlatdırmaq

  Tam oxu »
 • YOXLAYICI

  I. i. inspector; (bilet yoxlayan) ticket collector II. s. control; ~ komissiya control committee

  Tam oxu »