Azərbaycanca-ləzgicə lüğəti

 • AH

  1. межд. агь (тӀал, тажубвал, дертлувал, пашманвал, умудсузвал, хвешивал ва мс. гьиссер къалурдай гаф); пагь; ah çəkmək агь чӀугун, агь аладарун, “агь

  Tam oxu »
 • AH-NALƏ,

  AHÜ-NALƏ сущ. агь-вай, шехьун, йикь-шуван; ah-nalə etmək йикь-шуван авун, шехьун.

  Tam oxu »
 • AH-UF

  агь-уф; кил. ah-vay.

  Tam oxu »
 • AH-VAY,

  AHÜ-VAY сущ. агь-вай, дерт, гъам; // кая-кьея, йикь-шуван, феряд; ah-vay etmək агь-вай авун, дертлу хьун, дердерикай шел-хвал авун (шикаят авун), кая-

  Tam oxu »
 • AH-VAYÇI

  прил. агь-вай ийидай, гьамиша кая-кьея ийидай, шел-хвал (шикаят) ийидай.

  Tam oxu »
 • AH-ZAR,

  AHÜ-ZAR сущ. агь-зар, агь чӀугун, цӀугъун, суза, феряд; ah-zar etmək (eləmək) агь чӀугун, цӀугъун, суза авун, феряд авун

  Tam oxu »
 • AHA

  межд. 1. агьа, агьан; 2. эйхь, гьелбетда (тестикьун, разивал къалурдай гаф).

  Tam oxu »
 • AHAL

  кил. ahıl.

  Tam oxu »
 • AHALLAŞMAQ

  кил. ahıllaşmaq.

  Tam oxu »
 • AHƏNG

  [fars.] сущ. 1. ванерин, рангарин ва мс. арада кутугайвал, дуьзгуьнвал; ванерин (рангарин) сад-садав кьурвал, чеб-чпив туькӀвейвал; səslərin ahəngi ва

  Tam oxu »
 • AHƏNGDAR

  [fars.] прил. 1. ванерин ва я рангарин арада кутугайвал (туькӀвейвал) авай, ванер (рангар) сад-садав кьур; гармония авай, иер кутугай, хуш, туькӀвей (

  Tam oxu »
 • AHƏNGDARLIQ

  сущ. 1. ванерин ва мсб. арада кутугайвал, сад-садав кьурвал; 2. кутугайвал, дуьзгуьнвал.

  Tam oxu »
 • AHƏNGLƏNDİRMƏK

  гл. сад садав кьадайвал туькӀуьрун; тайин тир са къайдадиз табий авун (ванер ва мсб.).

  Tam oxu »
 • AHƏNGLƏŞDİRMƏK

  кил. аhəngləndirmək.

  Tam oxu »
 • AHƏNGLİ

  кил. ahəngdar.

  Tam oxu »
 • AHƏNGLİLİK

  кил. ahəngdarlıq.

  Tam oxu »
 • AHƏNGSİZ

  прил. ванерин (рангарин) арада кутугайвал (гармония) авачир, ванер (ва я рангар) сад-садав кьун тавур (мес

  Tam oxu »
 • AHƏNGSİZLİK

  сущ. ванерин (рангарин) арада кутугайвал (гармония) тахьун, сад садав кьун тавун (ванери ва я рангари)

  Tam oxu »
 • AHƏNRÜBA

  [fars.] сущ. кил. maqnit.

  Tam oxu »
 • AHƏSTƏ

  прил., нареч. аста, яваш, залан.

  Tam oxu »
 • ahəstə-ahəstə

  нареч. яваш-яваш, явашдаказ, заланз-заланз, заландаказ.

  Tam oxu »
 • AHƏSTƏCƏ

  нареч. астадаказ, аставилелди, яваш-яваш, явашдаказ; пузаррин кӀаникай, яваш ванцелди, вичи-вичик.

  Tam oxu »
 • AHIL

  [fars.] 1. прил. агьил, яшар хьанвай, яшлу, кьуьзуь жезвай; 2. сущ. агьил итим (ва я паб).

  Tam oxu »
 • AHILLANMAQ

  кил. ahıllaşmaq.

  Tam oxu »
 • AHILLAŞMA

  f.is. сущ. агьил хьунухь, яшлу хьунухь.

  Tam oxu »
 • AHILLAŞMAQ

  гл. агьил хьун, яшлу хьун, кьуьзуь жез авалун.

  Tam oxu »
 • AHILLIQ

  сущ. агьилвал, агьил (яшлу) касдин гьал.

  Tam oxu »
 • AHU

  [fars.] сущ. 1. жейран; 2. шаир. иер, гуьрчег, гуьзел, дилбер (тешпигьра); ahu gözlər жейрандин хьтин вилер, ири ва иер вилер

  Tam oxu »
 • AHUBAXIŞLI

  шаир. кил. ahugözlü.

  Tam oxu »
 • AHUGÖZLÜ

  прил. шаир. жейрандин вилер (килигунар) авай, ири ва иер вилер авай (руш, дишегьли).

  Tam oxu »
 • AHUYERİŞLİ

  прил. шаир. жейрандин къекъуьнар авай, иер къекъуьнар авай (клас. гуьзелдин эпитетрикай сад).

  Tam oxu »
 • AX

  межд. ах, агь (1. тажубвал, мурад, цӀигелвал, гьасрет ва мс. гьиссер къалурдай гаф; гагь-гагь тикрар формада “ах! ах!” хьиз кӀвалахарда; 2

  Tam oxu »
 • AX-TÜF

  сущ. ах-тфу, тфу авун (гун), балгъан гъун.

  Tam oxu »
 • AX-UF

  сущ. ах-уф, угь-цӀугь, айхь-уйхь, гьайиф чӀугун, суза авун; ax-uf eləmək ах-уф авун, угь-цӀугь авун, суза авун

  Tam oxu »
 • AX-VAY

  кил. ah-vay.

  Tam oxu »
 • AXAN

  прич. 1. авахьзавай (кил. axar 1); 2. пер. хумар (мес. вилер); ** axan ulduz цавай зарбдаказ чилел аватдай, аватдамаз гзаф экв гудай са гъед

  Tam oxu »
 • AXAR

  1. прил. авахьзавай, авахьна физвай (мес. яд, вацӀ); 2. сущ. авахьзавай (авахьна физвай) пад (мес. цин); çayın axarı ilə getmək вацӀ авахьзавай патахъ

  Tam oxu »
 • AXAR-BAXAR

  сущ. 1. иер акунар авай кьуд пад ачух чка; вили кьадай чка, вилиз аквадай кьван чка, панорама; акунар; 2

  Tam oxu »
 • AXAR-BAXARLI

  прил. иер акунар авай, кьуд пад ачух (мес. чка).

  Tam oxu »
 • AXARLI

  прил. 1. хуьс. гьерекат ийидамаз гьавадин манийвал тӀимиларун патал тайин са кӀалубда раснавай (мес. автомобиль, самолёт); 2

  Tam oxu »
 • AXARLIQ

  сущ. 1. къарарсузвал, дурумсузвал, фад-фад дегиш хьун (мес. кӀвалахдарар); 2. пер. кутугайвал, кьурвал, туькӀвейвал, дуьзгуьнвал (мес

  Tam oxu »
 • AXÇA

  кил. ağça.

  Tam oxu »
 • AXÇASIZ

  кил. ağçasız.

  Tam oxu »
 • AXDIRMAQ

  icb. авадариз тун, авахьиз тун (мес. яд).

  Tam oxu »
 • AXI

  кӀус. эхир, хир (эвел лагьай фикир тестикьарун, са затӀ субут авун ва я гафунин мана гужлу авун паталди лугьуда; гагь-гагь наразивал, инкарвал, туьнбу

  Tam oxu »
 • AXICI

  прил. 1. авахьдай; жими (мес. затӀар); 2. пер. дуьзгуьн, цӀалцӀам.

  Tam oxu »
 • AXICILIQ

  кил. axarlıq.

  Tam oxu »
 • AXIM

  сущ. авахьун. авахьунухь.

  Tam oxu »
 • AXIN

  сущ. 1. зарбдиз авахьзавай яд; сел; // физвай яд; яд физвай пад; // авахьун; 2. симина электротокдин гьерекат; 3

  Tam oxu »
 • axın-axın

  нареч. сел хьиз сад-садан гуьгъуьнал алаз, ара датӀана; десте-десте.

  Tam oxu »