EMBARQO

isp. embargo – həbs qoymaq, qadağan etmək

ELÜVİAL
EMİQRASİYA

Digər lüğətlərdə