FİRƏNG

Fransız sözünün danışıqda işlənən variantı. (“Koroğlu” dastanının lüğəti)

Firəng şüşəsindən ağdı qolları,

Göyün ulduzuna bənzər xalları,

Saf güləbətintək siyah telləri,

Yayılanda dal gərdana yaraşır.

                (“Koroğlunun Ərzurum səfəri”) (“Dəli-Həsənbala”)

*

Koroğlu firəng oğlunun qollarını iplə möhkəm bağlayıb bir yabının üstünə qoydu. Sonra firəng oğlunun pərən-pərən düşmüş fərraşlarına hökm edib dedi... (Paris nüsxəsi, beşinci məclis)

FİDAN
FİRİŞTƏ FARS

Значение слова в других словарях