Fontan armaturu

fontan vuran neft və qaz quyularının ağzını kipləşdirmək, onlara nəzarət etmək və istismar rejimini tənzimləmək məqsədi ilə istifadə olunan quyuüstü avadanlığı. Yerüstü (quruda qazılmış quyular üçün) və sualtı (dəniz quyuları) F.a. vardır. Eyni zamanda iki və daha çox laydan neft çıxarılan quyular ayrılıqda istismar F. a. ilə təchiz olunur.
Fitinq
Fontan quyusu