Neft terminlərinin izahlı lüğəti

 • Cihaz yağları

  neft yağları, əsasən nəzarət–ölçü aparatlarının yoxlanmasında istifadə edilir. Sənaye yağlarına aidir

  Tam oxu »
 • Çən

  bax: Rezervuar.

  Tam oxu »
 • Çox dərin qazma

  çox dərindəki faydalı qazıntı laylarını açmaq məqsədi ilə, habelə Yer qabığının və yuxarı mantiya qatının tədqiqi üçün 6000 m- dək və daha dərin quyu

  Tam oxu »
 • Çoxdibli qazıma

  məhsuldar lay (neft, qaz və s.) sahəsindəki əsas quyu lüləsindən kəskin əyilmiş şəkildə budaqlanmış əlavə quyular qazma

  Tam oxu »
 • Çökdürücü qurğular

  maşın və texnoloji qurğularda sənaye yağları, benzin və s. - ni çökdürmə yolu ilə təmizləmək üçün işlədilən qurğular

  Tam oxu »
 • Çökmə süxurlar

  quru səthində və ya müxtəlif su hövzələrində əvəl mövcud olmuş süxurların və orqanizm qalıqlarının pozulma məhsularının toplanması nəticəsində əmələ g

  Tam oxu »
 • Debit

  vahid zamanda təbi, yaxud süni mənbələrdən (qazma quyusu, adi quyu və s.) alınan maye və ya qaz həcmi

  Tam oxu »
 • Dehidrogenləşdirmə

  üzvi birləşmələrin molekulardan hidrogen ayırıb çıxarma prosesi. D.-dən neftin emalında yüksək oktanlı benzin istehsalı üçün geniş istifadə olunur

  Tam oxu »
 • Demulsasiya

  emulsiya əmələgətirmənin əksi olan proses, yəni bir-birinə qarışmayan iki mayedən birinin digərində kiçik damcılar şəklində bərabər yayılmasından ibar

  Tam oxu »
 • Depresator

  neft məhsularının donma temperaturunu aşağı salar. D. əsasən aşağı temperaturda işləyən mühəriklər üçün hazırlanan sürtkü yağının donma temperaturunun

  Tam oxu »
 • Dəniz neft mədəni

  su hövzələrinin altında yerləşən yataqlardan neft və qazın səmərəli çıxarılması və nəql olunmasını təmin edən qurğular kompleksi

  Tam oxu »
 • Dəniz yatağı

  bax: Dəniz neft mədəni.

  Tam oxu »
 • Dərin özülü qazma qurğusu

  dərinliyi 200 m-dən artıq dəniz neft yataqlarının istismarı üçün tətbiq edilən qazma qurğusu. O, stasionar və ya üzən neft platformaları üzərində qura

  Tam oxu »
 • Dərinlik nasosu ilə neftçıxarma

  nefti quyu dibindən Yer səthinə çıxartmaq üçün ən geniş yayılmış üsul. Bu üsula dərinliyi 3500 m-ə qədər olan quyulardan neft çıxarılır

  Tam oxu »
 • Dinamik səviyə

  neft istismar kəmərinin daxilindəki maye səviyəsi, quyudibi təzyiqi hesablamaq üçün ölçülür. D.s. lay təzyiqindən və çıxarılan mayenin miqdarından ası

  Tam oxu »
 • Distilə qurğusu

  neft emalı üçün qurğu. Burada xam neftin birinci emalı baş verir.

  Tam oxu »
 • Distiləetmə

  neft emalı prosesinin birinci mərhələsi. Distilə zamanı, xam neft distilə (rektifikasion) sütununun aşağı hisəsində qızdırılır

  Tam oxu »
 • Dizel yanacağı

  dizeldə işlədilən maye neft yanacağı iki qrup D.y. növündə istehsal olunur: 1) böyük sürətli dizelər üçün özlülüyü az olan distilat yanacaqları, 2) ya

  Tam oxu »
 • Dolamaçarx

  keçmişdə neft quyularının qazılmasında istifadə olunan quyuağzı avadanlıq.

  Tam oxu »
 • Duzsuzlaşdırma

  xam neftin tərkibindən duzun çıxarılması, əsasən neftayırma prosesindən qabaq edilir.

  Tam oxu »
 • Ehtiyatlar

  neft yatağı layında və ya qaz yatağında tapılmış karbohidratların (neft və təbi qaz) miqdarı.

  Tam oxu »
 • Exolot

  səs dalğasının maneyəyə çatıb, müəyən olunmuş vaxt intervalında geri qayıtmasına əsasən hər hansı bir məsafəni hesablamaq üçün qurğu

  Tam oxu »
 • Ekstraksiya

  maye və bərk madə qarışıqlarını həledici vasitəsilə qismən və ya tamamilə öz tərkib hisələrinə ayırmaq

  Tam oxu »
 • Elektrik dolma nasosu

  bax: Dərinlik nasosu ilə neftçıxarma.

  Tam oxu »
 • Elektrik karotajı

  axtarış və kəşfiyat məqsədilə qazılmış quyularda süxurların xüsusiyətlərinin və ardıcılığının elektrik üsulu ilə öyrənilməsi

  Tam oxu »
 • Elektrik kəşfiyat metodu

  geofiziki kəşfiyat metodlarından biri. Yer qabığını təşkil edən süxurların elektrik xasələrinin (əsasən xüsusi müqavimətin) fərqlənməsinə əsaslanır

  Tam oxu »
 • Elektrobur

  neft quyularını qazmaq üçün elektrik mühəriki ilə işləyən və valında qazıma baltası olan maşın. E.-la - ilk quyu 1940-cı ildə Bakıda Qala sahəsində qa

  Tam oxu »
 • Elevator

  neft quyularının yeraltı təmirində boru və ştanqları quyuya endirərkən onları tutan polad xamıt.

  Tam oxu »
 • Energetika

  enerji ehtiyatları, müxtəlif enerji növlərinin alınması, bir şəkildən başqa şəklə çevrilməsi, ötürülməsi və istifadə olunması məsələlərini əhatə edən

  Tam oxu »
 • Estakada

  yer və ya su səthindən müəyən hündürlükdə nəqliyat vasitələrinin, adamların, müxtəlif komunikasiya xətlərinin (su, qaz, boru kəmərlərinin və s

  Tam oxu »
 • Etilənmiş benzin

  etili benzin - antidetonasiya xasələrini yüksəltmək üçün etil mayesi qarışdırılmış benzin. Başqa neft növlərindən seçilsin deyə, etil mayesini boyayır

  Tam oxu »
 • Faydalı qazıntı yatağı

  sənaye əhəmiyətli təbi mineral xamal yığını. Adətən lay, damar, ştok, yuva formalarında olur. Bax: Yataq

  Tam oxu »
 • Faydalı qazıntılar

  Yer qabığında madi istehsal sahəsində efektiv istifadə oluna bilən üzvi və qeyri-üzvi mənşəli mineral aqreqatları; bərk, maye və qaz halında olur

  Tam oxu »
 • Faydalı qazıntıların geo

  kimyəvi axtarışları – faydalı qazıntı yataqlarını aşkara çıxartmaq məqsədi ilə metosfer, hidrosfer, atmosfer və biosferdə elementlərin paylanması qanu

  Tam oxu »
 • Fırlanma qazması

  neft, qaz, şaxta və s. quyuların qazılmasında tətbiq edilən qazma üsuları. F.q-nə rotorla qazma, turbin qazması daxildir

  Tam oxu »
 • Filtirat

  quyudan çıxarılan neftin, qazın və qumun qarışığı.

  Tam oxu »
 • Fitinq

  boru kəmərlərini birləşdirən detal. Boru kəmərlərinin budaqlanan, dönən yerlərində, bir boru kəmərindən digər diametrli boru kəmərinə keçid yerlərində

  Tam oxu »
 • Fontan armaturu

  fontan vuran neft və qaz quyularının ağzını kipləşdirmək, onlara nəzarət etmək və istismar rejimini tənzimləmək məqsədi ilə istifadə olunan quyuüstü a

  Tam oxu »
 • Fontan quyusu

  lay enerjisinin təsiri altında və ya quyudan neft çıxaranda neftli laylardan ayrılan qazın genişlənməsi nəticəsində fontan vuran quyu

  Tam oxu »
 • Fontan üsulu ilə neftçıxarma

  lay enerjisinin təsiri ilə quyulardan neftin, qaz-kondensatın yer səthinə qaldırılması.

  Tam oxu »
 • Fraksiya

  səpələnən və ya xırda parçalar şəklində olan bərk materialın və duru qarışığın (məs. neftin) müəyən əlamətə (hisəcik və ya dənəciklərin ölçüsünə, sıxl

  Tam oxu »
 • Fraksiyalarayırma distiləsi

  mayelər qarışığını fraksiyalara, yəni məhdud temperatur intervalarında qaynayan hisələrə ayırma prosesi

  Tam oxu »
 • Generator qazı

  yanacağın qazlaşdırılmasından əmələ gəlir;

  Tam oxu »
 • Generator qazı

  qaz yanacaq növlərindən biri: daş kömür, torf, mazut, koks və s. yanacaqları qaz generatorunda qazlaşdırmaqla alınır

  Tam oxu »
 • Geoloji axtarış

  faydalı qazıntı yataqlarının açılmasındakı işlərin məcmusu. G. a.-ın elmi əsasını tədqiq edilən sahədə faydalı qazıntıların ehtimal olunan yayılma xər

  Tam oxu »
 • Gili məhlul, yuyucu məhlul

  gilin suda dispers məhlulu; qazma prosesində işlədilir. Hazırlanmasında əsasən, bentonit gilindən istifadə edilir

  Tam oxu »
 • Hasilat sənayesi

  yerin təkindən, sudan və meşədən müxtəlif növ xamal və yanacaq hasil edən istehsal sahəsi. «Hasilatın pay bölgüsü» (HPB) – hazırda bazar iqtisadiyatın

  Tam oxu »
 • Hava qazı

  yanacağın qazlaşdırılmasından alınan məhsul. Qaz generatorlarında bərk qızdırılmış yanacağın hava ilə qarşılıqlı təsirindən yaranır

  Tam oxu »
 • Hidrafon, seysmik qəbuledici

  dənizdə seysmik kəşfiyat zamanı su qatlarından keçən və əks olunan səs dalğalarını tutmaq üçün akustik cihaz

  Tam oxu »
 • Hidravlik yarılma, layın hidravlik yarılması

  süxura özlü maye ( mineral yağlar, çox vaxt özlü neft, emulsiya və s.) vurmaq nəticəsində quyudibində yaranan təzyiq hesabına qazıma quyusu ətrafındak

  Tam oxu »