Neft terminlərinin izahlı lüğəti

 • Naftalan

  müxtəlif xəstəliklərin müalicəsində istifadə edilən yeganə neft növü. Bir sıra fiziki- kimyəvi xasələrinə və karbohidrogen tərkibinə görə başqa neft n

  Tam oxu »
 • Naften turşuları

  neftin oksigenli komponentlərin 0,5-3%-ini təşkil edən və çoxu birəsaslı karbon turşuları. Özlü, rəngsiz mayelərdir

  Tam oxu »
 • Naftenlər

  əsasən, neftlərdə olan donmuş alisikl karbohidrogenlər. Mühərik yanacaqları və sürtkü yağlarında N. arzu edilən komponentlərdir

  Tam oxu »
 • Nasos

  mayeyə kənardan enerji (potensial və kinetik) verməklə onu təzyiq altında bir yerdən başqa yerə vurmaq üçün aparat və cihaz

  Tam oxu »
 • Neft

  yanar maye, faydalı qazıntıdır. Yer səthinə yaxın laylarda və ya qatlarda yerləşərkən oksidləşərək qatı maptaya, yarım bərk asfalta və başqa eninafild

  Tam oxu »
 • Neft anbarı

  nefti və onun emal məhsularını saxlamaq üçün rezervuar və ya rezervuar sistem. Yerüstü, yarıyeraltı və yeraltı növləri var

  Tam oxu »
 • Neft bazası

  nefti və neft məhsularını qəbul etmək, yığıb saxlamaq, bir nəqliyat növündən digərinə yükləmək, yaxud istehlakçıya buraxmaq üçün bina və qurğular komp

  Tam oxu »
 • Neft daşları

  Bakı şəhərinin Əzizbəyov rayonunda şəhər tipli qəsəbə (1952-ci ildən), Abşeron yarımadasından 42 km cənub-şərqdə, açıq dənizdə, polad dirəklər üzərind

  Tam oxu »
 • Neft emalı

  neftin mexaniki qatışıqlardan təmizlənib distilə vasitəsilə lazımi fraksiyalara ayrılması prosesi (neftin distiləsi)

  Tam oxu »
 • Neft emalı qazları

  neftayırma qurğularında və ya neft məhsularının termik və katalitik emalı proseslərində əmələ gələrək, əsasən kiçik molekulu karbohidrogenlərdən ibarə

  Tam oxu »
 • Neft emalı qazları

  neftin və ya neft məhsularının termik və termokatalitik emalı zamanı alınır; Kömür yataqlarının yeraltı qazlaşdırılması yolu ilə də Y

  Tam oxu »
 • Neft Fondu

  neftin satışından, nəqlindən və emalından toplanan və müəyən təyinatlar üçün sərf olunması nəzərdə tutulan kapital toplusu

  Tam oxu »
 • Neft fontanı

  quyudibi təzyiqin təsiri ilə neft və qazın quyudan çıxması. Qapalı və açıq növlərə ayrılır. Açıq n.f

  Tam oxu »
 • Neft kəməri

  neft və neft məhsularının hasilat və ya işlənmə yerindən istifadə, həmçinin digər işlənmə yerinə və ya nəqliyat vasitəsinə yükləmək məqsədilə göndərmə

  Tam oxu »
 • Neft kimyası

  üzvi kimyanın bir bölməsi. Neftin və neft fraksiyalarının tərkibini, fiziki-kimyəvi xasələrini və kimyəvi emal üsularını öyrənir

  Tam oxu »
 • Neft kimyası sənayesi

  ağır sənaye sahəsi; başlıca olaraq neft və təbi yanar qaz emalı məhsuları əsasında sintetik material və məmulat istehsalını əhatə edir

  Tam oxu »
 • Neft qazları

  neftlə birlikdə yerdən çıxan müxtəlif karbohidrogen qazlarının qarışığı. Seperasiya vasitəsilə neftdən ayrılır

  Tam oxu »
 • Neft quyularının istismarı

  neftin quyudan fontanla və ya mexanikləşdirilmiş üsula çıxarılması. Hazırda dünyada nasosla N.q.i. daha geniş yayılıb

  Tam oxu »
 • Neft quyusu

  bax: Quyu.

  Tam oxu »
 • Neft ləkəsi

  su akvatoriyasının neft və neft məhsuları ilə çirklənməsi. Neft ləkələri su hövzəsinin ekoloji balansını pozur, madələr mübadiləsinə mane olur və buna

  Tam oxu »
 • Neft markaları

  neftin keyfiyətini xarakterizə edən klasifikasiya dərəcəsi. Dünya birjalarında keyfiyət nişanına görə neftin markası «layt» və «brent» adı ilə fərqlən

  Tam oxu »
 • Neft maşınqayırması

  bax: Kimya və neft maşınqayırması.

  Tam oxu »
 • Neft mədəni

  neftin və onunla birgə olan qazların Yerin dərin qatlarından çıxarılması üçün quyu, boru kəmərləri və müvafiq avadanlıqlardan ibarət texnoloji komplek

  Tam oxu »
 • Neft mədənlərinin avtomatlaşdırılması

  mədən texnoloji qurğuları və nəzarət-uçot proseslərinin informasiya-ölçü cihazlarının istifadəsi ilə və müasir riyazi üsular, kibernetik hesablama-ölç

  Tam oxu »
 • Neft məhsuları

  neftin emalından alınan karbohidrogenlərlə onların bəzi törəmələrinin qarışığı və ya fərdi kimyəvi birləşmələr

  Tam oxu »
 • Neft məhsularının aromatikləşdirilməsi

  neftin yüngül fraksiyalarındakı naften karbohidrogenlərini dehidrogenləşdirmə və açıq zəncirli karbohidrogenləri dehidrosikləşdirmə yolu ilə onlarda a

  Tam oxu »
 • Neft məhsularının təmizlənməsi

  neftin emalından alınan distilat və qalıqlarının tərkibindən arzu olunmayan birləşmələrin çıxarılması

  Tam oxu »
 • Neft sənayesi

  ağır sənaye sahəsi; neft və qaz yataqlarının kəşfiyatını, quyular qazılmasını, neft və neft-qaz hasilatını, neft qazının emalını, neftin boru kəmərlər

  Tam oxu »
 • Neft suları

  neft yataqlarının suları. Məhsuldar horizontlarda nefti müşayiət edir. Neftli layda yatımına və neft yatağına olan münasibətinə görə N

  Tam oxu »
 • Neft şirkəti

  neftin kəşfiyatı, hasilatı, satışı və nəqli ilə məşğul olan istehsalat müəsisəsi.

  Tam oxu »
 • Neft yağları, mineral yağlar

  neftdən alınan və əsasən sürtkü yağı kimi işlədilən iri molekulu karbohidrogenlərin qarışığı N.y- ından hidravlik maye, yağlayıcı-soyuducu maye, elekt

  Tam oxu »
 • Neft yataqlarının işlənməsi

  yataqdan səmərəli istifadə etmək məqsədi ilə, ilkin istismar dövründən başlayaraq layda maye və qazın hərəkət prosesini idarə etmək, lay enerjisini tə

  Tam oxu »
 • Neftayırma sənayesi

  neft emalı və neft məhsuları istehsalı ilə məşğul olan ağır sənaye sahəsi. N.s. neft kimyası ilə sıx bağlıdır

  Tam oxu »
 • Neftayırma zavodu

  müxtəlif neft məhsuları əldə etmək üçün neft komponentlərini (tərkib hisələrə) ayıran müəsisə.

  Tam oxu »
 • Neftçıxarma

  neftin və onunla birgə çıxan qazların Yer təkindən çıxarılması (hasilatı), toplanması və qabaqcadan emala hazırlanması (yəni sudan və bərk qatışıqlard

  Tam oxu »
 • Neftin distiləsi

  neft məhsuları və ya onların komponentlərini almaq üçün neftin qaynama temperaturları arasındakı fərqə əsasən, öz tərkib hisələrinə (fraksiyalara) ayı

  Tam oxu »
 • Neftin ikinci üsula əldə olunması

  süni üsularla neftin və ya qazın hasilatı. Lay təzyiqinin saxlanması qazın, suyun və ya digər madələrin laylarla vurulması hesabına aparılır

  Tam oxu »
 • Neftin ilkin üsula əldə olunması

  ancaq təbi proseslərdən istifadə olunmaqla neftin və ya qazın hasilatı.

  Tam oxu »
 • Neftin üçüncü üsula əldə olunması

  neftin üçüncü üsula hasilatı birinci və ya ikinci üsularla istismar olunan layların üstündə yerləşən lay hisəsindən neftin və ya qazın çıxarılması

  Tam oxu »
 • Niqrol

  transmisiya yağlarından biri, bax: Neft yağları.

  Tam oxu »
 • Nümunə

  süxurun xüsusiyətlərini öyrənmək məqsədi ilə qazma zamanı qazılan yataqdan süxur nümunəsinin götürülməsi

  Tam oxu »
 • Oktan

  doymuş karbohidrogen, xarakterik iyli rəngsiz mayedir. –56,80C-də donur, 125, 670C-də qaynayır; sıxlığı 200-də 0,7025 q/sm3, oktan ədədi 17-19-dur

  Tam oxu »
 • Oktan ədədi

  motor yanacaqlarının (benzin və kerosinin) antidetonasiyası xasələrinin şərti göstəricisi. Yoxlanılan yanacaq, O

  Tam oxu »
 • Operator

  layihənin aparıcı və məsul icraçısı. Məsələn, BP şirkəti Bakı –Ceyhan neft kəməri layihəsinin operatoru hesab olunur

  Tam oxu »
 • Ölü neft

  tərkibində qaz olmayan neft.

  Tam oxu »
 • Özlülük

  mayenin müəyən temperaturda axımlılıq qabiliyəti.

  Tam oxu »
 • Özühərəkət edən platforma, dəniz qazma platforması

  böyük buy sisternlərin köməyi ilə idarə olunur. Dəniz qabarması zamanı bu sisternalar su ilə dolur və platformanı dənizin üzərində saxlayır

  Tam oxu »
 • Paker

  quyunun ayrı-ayrı laylarını (neftli, qazlı, sulu, geoloji- kəşfiyat məqsədli) bir-birindən ayırmaq, qapamaq və hermetikləşdirmək üçün vasitə və ya qur

  Tam oxu »
 • Palçıq vulkanı

  vulkan palçığı materialarından təşkil olunmuş zirvəsində krateri olan yastı konus formalı təpə. Fasiləsiz və yaxud vaxtaşırı qaz, vulkan palçığı, suxu

  Tam oxu »
 • Parafin

  neft məhsulu - molekulunda 9-40 karbon atomu olan, əsasən, normal quruluşlu doymuş karbohidrogenlər qarışığından ibarətdir

  Tam oxu »