Neft terminlərinin izahlı lüğəti

 • Sementləmə, quyuların sementlənməsi

  qoruyucu kəmərlə quyu divarları arasındakı fəzanın sement məhlulu ilə doldurulması. S. neft, qaz və su laylarını bir-birindən ayırmaq, istismar olunan

  Tam oxu »
 • Separator

  sıxlıqlarından asılı olaraq quyudan çıxarılan filtiratın tərkibində olan qazı, suyu və nefti quyu ağzında ayıran qurğu

  Tam oxu »
 • Setan

  doymuş karbohidrogen; 18,20C-də əriyən və 286,80C-də qaynayan rəngsiz mayedir. S.-dən dizel yanacağının keyfiyətini müəyən etmək üçün etalon kimi isti

  Tam oxu »
 • Setan ədədi

  mühərikin silindrində dizel yanacağının alışıb yanma xasəsini müəyən edən şərti xarakteristika. Müasir dizel yanacaqlarının S

  Tam oxu »
 • Seysmik karotaj

  quyularda suxurların seysmik xüsusiyətlərinin elastik dalğaların sürətlərini, onların əksolunma, keçmə və udulma əmsalarını təyin etməklə tədqiqi

  Tam oxu »
 • Seysmik kəşfiyat

  partlayış və ya mexaniki zərbə ilə yaranmış elastik dalğaların Yer qabığında yayılması xüsusiyətlərinin öyrənilməsinə əsaslanan geofiziki kəşfiyat met

  Tam oxu »
 • Səmt qazı

  lay süxurlarını doydurmuş azad və ya həl olunmuş qazlar.

  Tam oxu »
 • Sənaye yağları

  sənaye və məişətdə maşın, cihaz və s. mexanizm növlərini yağlamaq üçün işlədilən neft yağları. Özlülüyündən asılı olaraq S

  Tam oxu »
 • Səyar qazma qurğusu

  bax: Qazma qurğusu.

  Tam oxu »
 • Silindr yağları

  buxar maşınlarının, silindr, ştok və klapanlarını yağlamaq üçün işlədilən aztəmizlənmiş neft yağları

  Tam oxu »
 • Sintetik kauçuk sənayesi

  bax: Neft kimyası sənayesi.

  Tam oxu »
 • Sintetik maye yanacağı

  sintez yolu ilə alınaraq daxiliyanma mühəriklərində işlədilən yanacaq növü. Təbi qazlardan və daş kömürün qazlaşdırılmasından alınan karbon 2-oksidlə

  Tam oxu »
 • Sistern

  maye və səpələnən materiaları saxlamaq və daşımaq üçün qapalı tutum. Yerləşdirilməsinə görə yeraltı, yarı yeraltı və yerüstü növləri var

  Tam oxu »
 • Solyar yağı

  neftin təqribən 240-4000C-də qaynayan fraksiyası. Qazoyl, yüngül və ağır s.y. növlərinə bölünür. S.y

  Tam oxu »
 • Sualtı faydalı qazıntı istehsalı

  su altından (çay, göl, dəniz və okean dibindən) faydalı qazıntıların çıxarılması. Mədən, geoloji və hidrometeoroloji şəraitdən, yatağın işlənməsi dəri

  Tam oxu »
 • Sübut olunmuş ehtiyatlar

  geoloji və texniki informasiyaya əsaslanaraq hazırda açıqlanmış neft və qaz laylarından iqtisadi və texniki baxımdan çıxarıla bilən karbohidratların q

  Tam oxu »
 • Sübut olunmuş yataq

  fiziki uzunluğu və qiymətləndirilmiş ehtiyatı müəyən olunmuş neft və ya qaz yatağı.

  Tam oxu »
 • Süxurlar

  mineroloji və kimyəvi tərkibi qismən sabit mineraların təbi aqreqatları. Yer qabığını təşkil edən müstəqil kütlələr əmələ gətirir

  Tam oxu »
 • Süxurların məsaməliliyi

  süxurlardakı boşluqların məcmusu. S.m.-nin miqdarı bütün məsamələr həcminin süxurun ümumi həcminə olan nisbətilə ifadə edilir

  Tam oxu »
 • Sürtkü materialı

  yağlayıcı təsirə malik olan madələr.

  Tam oxu »
 • Sürtkü yağları

  maşın, mexanizm, mühərik, sənaye avadanlığı, cihaz və s. sürtünən hisələri yağlamaq üçün işlədilən neft yağları və sintetik yağlar

  Tam oxu »
 • Sütuncuqlu balta

  sütuncuqlu qazıma qurğusunun işlək orqanı; qazma, süxur sütununu masivdən qoparmaq və Yer səthinə olduğu kimi qaldırmaq üçündür

  Tam oxu »
 • Sütuncuqlu qazma

  bərk faydalı qazıntılar kəşfiyatında, həmçinin mühəndis-geoloji axtarış işlərində sütuncuqlu balta komplekti ilə aparılan və süxur nümunəsini quyu dib

  Tam oxu »
 • Şaxta quyusu

  bax: Quyu.

  Tam oxu »
 • Şaxta lüləsi

  yer səthinə çıxışı olan yeraltı şaquli və ya maili mədən qazması.

  Tam oxu »
 • Şaxta üsulu ilə neftçıxarma

  yeraltı mədən qazları sistemi çəkməklə neft hasilatı. Çox özlü neft yataqlarının və müxtəlif energetik səviyəli orta özlüklü neft yataqlarının işlənil

  Tam oxu »
 • Şaroşkalı balta

  bax: Qazma baltası.

  Tam oxu »
 • Şaroşkalı baltalarla qazma

  quyuları şaroşkalı baltalarla qazma üsulu. Bu üsuldan dərin (bir neçə km.) geoloji-kəşfiyat, neft və qaz quyuları və s

  Tam oxu »
 • Şəfaf neft

  şəfaf neft məhsulu. Neftayırma prosesində alınan ən yüngül neft məhsuları.

  Tam oxu »
 • Şərti yanacaq

  müxtəlif yanacaq növlərinin efektivliyini müqayisə etmək və onların ümumi hesabını (uçotunu) aparmaq üçün işlədilən üzvi yanacağın uçot vahidi

  Tam oxu »
 • Şlam

  qazma zamanı quyunun dibində əmələ gəlmiş xırda süxur qırıntılarına deyilir. Yer səthinə balta və qazma borusundan keçərək cərəyan edən gili məhlul va

  Tam oxu »
 • Ştanq

  texnikada bir çox alət, mexanizmdə detal kimi istifadə edilən metal mil; məs, qazma ştanqı aşağı ucuna qazma alətləri bağlanan metal mil

  Tam oxu »
 • Ştanqla Qazma

  bax: Qazma.

  Tam oxu »
 • Ştanqsız dərinlik nasosu ilə neftçıxarma

  bax: Dərinlik nasosu ilə neftçıxarma.

  Tam oxu »
 • Şurf

  yatağın parametrləri haqında məlumat əldə etmək üçün istifadə olunan quyu.

  Tam oxu »
 • Tanker

  rezervuarlarında maye, yarımaye və səpələnən yüklər (neft, benzin və sürtkü yağları və s.) daşıyan gəmi

  Tam oxu »
 • Termik neftçıxarma

  neft laylarına istilik (elektrik enerjisi, buxar, qızdırılımış su) verməklə neftin Yer səthinə qaldırılması üsulu

  Tam oxu »
 • Termiki qazma

  mədən süxurlarına səsdən sürətli, yüksək temperaturlu qaz axını və ya plazma ilə (bax: Plazma ilə qazma) təsir etməklə quyu qazma üsulu

  Tam oxu »
 • Terminal

  xam neft məhsulunun toplandığı və nəql olunduğu anbar. Azərbaycanda ən böyük neft terminalı Sanqaçal terminalıdır

  Tam oxu »
 • Təbi ehtiyatlar

  bəşəriyətin varlığı üçün zəruri olan və təsərüfatda istifadə edilən təbiət elementləri.

  Tam oxu »
 • Təkrar istismar üsuları

  layların neftvermə qabiliyətinin artırılması, quyuların məhsuldarlığını və layın neftvermə qabiliyətini artırmaq üçün tətbiq edilən termiki və kimyəvi

  Tam oxu »
 • Tələ

  neft və qazın hərəkətinə (miqrasiyasına) maneçilik göstərən şəraitin olması ilə fərqlənən keçirici neftli-qazlı layın bir hisəsi

  Tam oxu »
 • Toluol

  metilbenzol, benzolaoxşar iyli, rəngsiz yanan maye. 110,60C-də qaynayır, -950C-də donur. Tərkibində həcmcə 1,27-7,0% T

  Tam oxu »
 • Torpağın rekultivasiyası

  insan fəaliyəti nəticəsində (faydalı qazıntıların çıxarılması, su qurğularının yaradılması və s.) yararsız hala düşmüş torpaqların məhsuldarlığının bə

  Tam oxu »
 • Torpaq qurğular

  Tamamilə və ya əsasən, qruntdan hazırlanan qurğu.

  Tam oxu »
 • Transformator yağları

  neft yağları və ya sintetik yağlar; transformatorlarda və yağla doldurulmuş digər elektrik təchizatlarında, elektrik ayrıcılarında elektroizoləedici m

  Tam oxu »
 • Transmisiya yağları

  tərkibində yeyilməyə qarşı aşqar (kükürdlü və xlorlu üzvi birləşmələr və s.) olan neft yağları.

  Tam oxu »
 • Turbin qazması

  turboburdan istifadə etməklə qazma üsulu; fırlanma qazmasının bir növü. Bu üsula süxuru qazmaq üçün lazımi enerji baltaya bilavasitə, yəni qazma kəmər

  Tam oxu »
 • Turbin yağları

  sürtkü yağları, buxar, su turbini, turbanasos, turbakompresorlu maşınlardakı val və köməkçi mexanizmləri yağlamaq və ya soyutmaq üçün, dövri sistemlə

  Tam oxu »
 • Turbobur, turbin qazıyıcısı

  hidravlik turbinlər vasitəsilə qazma baltasına bilavasitə quyudibinə fırlanma hərəkəti verən mühərik

  Tam oxu »